• 23. มิถุนายน 2024 17:16

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • Home
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แนะ นำ

ด้วยการประกาศการคุ้มครองข้อมูลต่อไปนี้เราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อมูล") ที่เราประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดและในระดับใด การประกาศการคุ้มครองข้อมูลมีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราดําเนินการทั้งในบริบทของการให้บริการของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเว็บไซต์ของเราในแอปพลิเคชันมือถือและภายในสถานะออนไลน์ภายนอกเช่นโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของเรา (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ข้อเสนอออนไลน์")

คําที่ใช้ไม่ได้เจาะจงเพศ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2022

เค้าโครง

ผู้รับผิดชอบ

ไทยสปา โอเอซิส
เฟอร์สเตอร์สตร. 8
31275 ที่อยู่อีเมล Lehrte / Hämelerwald:

Kontakt@ThaiSpaOase.de

ภาพรวมของการประมวลผล

ภาพรวมต่อไปนี้สรุปประเภทของข้อมูลที่ประมวลผลและวัตถุประสงค์ของการประมวลผลและอ้างถึงเจ้าของข้อมูล

ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล

 • ข้อมูลสินค้าคงคลัง
 • การจ่ายเงิน
 • รายละเอียดการติดต่อ
 • ข้อมูลเนื้อหา
 • สัญญา
 • การใช้
 • ข้อมูลเมตา/ข้อมูลการสื่อสาร
 • ข้อมูลเหตุการณ์ (Facebook)

ข้อมูลประเภทพิเศษ

 • สุขภาพ

ประเภทของเจ้าของข้อมูล

 • ลูกค้า
 • ผู้ที่สนใจ
 • การสื่อสาร
 • ผู้ใช้
 • พันธมิตรทางธุรกิจและสัญญา

วัตถุประสงค์ของการประมวลผล

 • การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า
 • คําขอติดต่อและการสื่อสาร
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย
 • การตลาดทางตรง
 • การวัดช่วง
 • ติดตาม
 • ขั้นตอนของสํานักงานและองค์กร
 • การวัดคอนเวอร์ชั่น
 • การทดสอบ A / B
 • การจัดการและการตอบสนองต่อคําขอ
 • การตอบสนอง
 • แผนที่ความร้อน
 • การตลาด
 • โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา
 • โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านล่างนี้คุณจะพบภาพรวมของฐานทางกฎหมายของ GDPR บนพื้นฐานของการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่านอกเหนือจากบทบัญญัติของ GDPR แล้ว ข้อกําหนดการคุ้มครองข้อมูลแห่งชาติอาจมีผลบังคับใช้ในประเทศที่คุณหรือประเทศที่เราอาศัยอยู่หรือมีภูมิลําเนา หากนอกจากนี้ ฐานทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นมีความเด็ดขาดในแต่ละกรณี เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งเหล่านี้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูล

 • ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR) – เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมแก่เขาหรือเธอในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือเธอเพื่อวัตถุประสงค์หรือวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง b) GDPR) – การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือสําหรับการดําเนินการตามมาตรการก่อนทําสัญญาที่ดําเนินการตามคําร้องขอของเจ้าของข้อมูล
 • ข้อผูกพันทางกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง c) GDPR) – การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ควบคุมต้องปฏิบัติตาม
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง f) GDPR) – การประมวลผลเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมหรือบุคคลที่สาม เว้นแต่ผลประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลที่ต้องการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเหนือกว่า

นอกเหนือจากกฎระเบียบการปกป้องข้อมูลของระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปแล้วยังมีข้อบังคับระดับชาติเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในประเทศเยอรมนี ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดในการประมวลผลข้อมูล (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลาง – BDSG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BDSG มีบทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลสิทธิในการลบข้อมูลสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ และการส่งตลอดจนการตัดสินใจอัตโนมัติในแต่ละกรณีรวมถึงการจัดทําโปรไฟล์ นอกจากนี้ยังควบคุมการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (§ 26 BDSG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดตั้งการดําเนินการหรือการยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานตลอดจนความยินยอมของพนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของรัฐของแต่ละรัฐของรัฐบาลกลางได้

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ตามข้อกําหนดทางกฎหมายโดยคํานึงถึงสถานะของศิลปะค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและลักษณะขอบเขตสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลตลอดจนความน่าจะเป็นที่แตกต่างกันของการเกิดขึ้นและขอบเขตของภัยคุกคามต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลธรรมดาเราใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าระดับการคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการจะรวมถึงการรับรองการรักษาความลับความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของข้อมูลโดยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการเข้าถึงการป้อนข้อมูลการเปิดเผยการรับรองความพร้อมใช้งานและการแยกข้อมูล นอกจากนี้เราได้ตั้งค่าขั้นตอนที่รับรองการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลการลบข้อมูลและการตอบสนองต่อภัยคุกคามต่อข้อมูล นอกจากนี้เรายังคํานึงถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่แล้วในระหว่างการพัฒนาหรือเลือกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และขั้นตอนตามหลักการของการปกป้องข้อมูลผ่านการออกแบบเทคโนโลยีและผ่านการตั้งค่าเริ่มต้นที่เป็นมิตรกับการปกป้องข้อมูล

การเข้ารหัส SSL (https): เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านข้อเสนอออนไลน์ของเราเราใช้การเข้ารหัส SSL คุณสามารถจดจําการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสดังกล่าวได้โดยคํานําหน้า https:// ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ของคุณ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรามันเกิดขึ้นที่ข้อมูลจะถูกส่งไปยังหน่วยงานอื่น ๆ บริษัท หน่วยงานองค์กรหรือบุคคลที่เป็นอิสระตามกฎหมายหรือว่ามีการเปิดเผยต่อพวกเขา ผู้รับข้อมูลนี้อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานด้านไอทีหรือผู้ให้บริการและเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ ในกรณีเช่นนี้เราปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรุปสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูลของคุณซึ่งทําหน้าที่ปกป้องข้อมูลของคุณ

การประมวลผลข้อมูลในประเทศที่สาม

หากเราประมวลผลข้อมูลในประเทศที่สาม (เช่น นอกสหภาพยุโรป (EU), เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)) หรือหากการประมวลผลเกิดขึ้นในบริบทของการใช้บริการของบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยหรือการส่งข้อมูลไปยังบุคคล หน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามข้อกําหนดทางกฎหมายเท่านั้น

ภายใต้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือการถ่ายโอนตามสัญญาหรือตามที่กฎหมายกําหนดเราประมวลผลหรือประมวลผลข้อมูลเฉพาะในประเทศที่สามที่มีระดับการปกป้องข้อมูลที่ได้รับการยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาผ่านข้อสัญญาที่เรียกว่าข้อคุ้มครองมาตรฐานของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปต่อหน้าการรับรองหรือข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลภายในที่มีผลผูกพัน (มาตรา 44 ถึง 49 GDPR หน้าข้อมูลของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

การลบข้อมูล

ข้อมูลที่เราประมวลผลจะถูกลบตามข้อกําหนดทางกฎหมายทันทีที่ความยินยอมที่อนุญาตสําหรับการประมวลผลถูกเพิกถอนหรือละเว้นการอนุญาตอื่น ๆ (เช่นหากวัตถุประสงค์ของการประมวลผลนี้สิ้นสุดลงหรือไม่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์) หากข้อมูลไม่ถูกลบเนื่องจากจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายการประมวลผลของพวกเขาจะถูก จํากัด ตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกบล็อกและไม่ได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตัวอย่างเช่นสิ่งนี้ใช้กับข้อมูลที่ต้องจัดเก็บเพื่อเหตุผลทางการค้าหรือภาษีหรือที่เก็บข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการยืนยันการใช้หรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายอื่น

ข้อมูลการปกป้องข้อมูลของเราอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บและการลบข้อมูลที่มีความสําคัญเหนือกว่าการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง

การใช้คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กหรือบันทึกการจัดเก็บอื่น ๆ ที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ปลายทางและอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทาง ตัวอย่างเช่นในการบันทึกสถานะการเข้าสู่ระบบในบัญชีผู้ใช้เนื้อหาตะกร้าสินค้าใน e-shop เนื้อหาที่เข้าถึงหรือฟังก์ชั่นที่ใช้แล้วของข้อเสนอออนไลน์ คุกกี้ยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทํางานความปลอดภัยและความสะดวกสบายของข้อเสนอออนไลน์รวมถึงการจัดทําการวิเคราะห์กระแสของผู้เข้าชม

หมายเหตุเกี่ยวกับความยินยอม: เราใช้คุกกี้ตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ดังนั้นเราจึงได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้เว้นแต่กฎหมายจะไม่ได้กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมหากการจัดเก็บและอ่านข้อมูลรวมถึงคุกกี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้บริการ telemedia ที่พวกเขาร้องขออย่างชัดแจ้งแก่ผู้ใช้ (เช่นข้อเสนอออนไลน์ของเรา) ความยินยอมที่เพิกถอนได้จะสื่อสารกับผู้ใช้อย่างชัดเจนและมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล: ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลใดที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ด้วยความช่วยเหลือของคุกกี้ขึ้นอยู่กับว่าเราขอความยินยอมจากผู้ใช้หรือไม่ หากผู้ใช้ยินยอมพื้นฐานทางกฎหมายสําหรับการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาคือความยินยอมที่ประกาศไว้ มิฉะนั้นข้อมูลที่ประมวลผลด้วยความช่วยเหลือของคุกกี้จะได้รับการประมวลผลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา (เช่นในการดําเนินธุรกิจของข้อเสนอออนไลน์ของเราและการปรับปรุงการใช้งาน) หรือหากสิ่งนี้ทําเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราหากจําเป็นต้องใช้คุกกี้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลคุกกี้เราชี้แจงในการประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้หรือในบริบทของความยินยอมและกระบวนการประมวลผลของเรา

ระยะเวลาการเก็บรักษา: เกี่ยวกับระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่อไปนี้มีความโดดเด่น:

 • คุกกี้ชั่วคราว (เช่น คุกกี้เซสชันหรือเซสชัน): คุกกี้ชั่วคราวจะถูกลบอย่างช้าที่สุดหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากข้อเสนอออนไลน์และปิดอุปกรณ์ของเขา (เช่น เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือ)
 • คุกกี้ถาวร: คุกกี้ถาวรจะยังคงถูกเก็บไว้แม้หลังจากปิดอุปกรณ์ปลายทางแล้ว ตัวอย่างเช่นสถานะการเข้าสู่ระบบสามารถบันทึกได้หรือเนื้อหาที่ต้องการสามารถแสดงได้โดยตรงเมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์อีกครั้ง ในทํานองเดียวกันข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมด้วยความช่วยเหลือของคุกกี้สามารถใช้เพื่อวัดการเข้าถึง เว้นแต่เราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับประเภทและระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการได้รับความยินยอม) ผู้ใช้ควรสันนิษฐานว่าคุกกี้เป็นแบบถาวรและระยะเวลาการจัดเก็บอาจนานถึงสองปี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเพิกถอนและการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมที่พวกเขาให้ไว้ได้ตลอดเวลาและยังคัดค้านการประมวลผลตามข้อกําหนดทางกฎหมายในมาตรา 21 ของ GDPRผู้ใช้ยังสามารถประกาศการคัดค้านผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเช่นโดยการปิดใช้งานการใช้คุกกี้ (ซึ่งสิ่งนี้อาจ จํากัด การทํางานของบริการออนไลน์ของเราด้วย) การคัดค้านการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดออนไลน์สามารถประกาศผ่านเว็บไซต์ https://optout.aboutads.info และ https://www.youronlinechoices.com/

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การประมวลผลข้อมูลคุกกี้บนพื้นฐานของความยินยอม: เราใช้ขั้นตอนสําหรับการจัดการความยินยอมคุกกี้ในบริบทที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการใช้คุกกี้หรือการประมวลผลและผู้ให้บริการที่กล่าวถึงในบริบทของขั้นตอนการจัดการความยินยอมคุกกี้สามารถรับและจัดการและเพิกถอนได้โดยผู้ใช้ ในกรณีนี้การประกาศความยินยอมจะถูกเก็บไว้เพื่อไม่ให้คําขอซ้ําอีกและสามารถพิสูจน์ความยินยอมได้ตามข้อผูกพันทางกฎหมาย การจัดเก็บสามารถเกิดขึ้นได้บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์และ/หรือในคุกกี้ (เรียกว่าคุกกี้การเลือกใช้ หรือด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีที่เทียบเคียงได้) เพื่อให้สามารถมอบหมายความยินยอมให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ของเขาได้ ภายใต้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ให้บริการจัดการคุกกี้ข้อมูลต่อไปนี้มีผลบังคับใช้: ระยะเวลาของการจัดเก็บความยินยอมอาจนานถึงสองปี ตัวระบุผู้ใช้นามแฝงถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ตามเวลาที่ยินยอมข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของความยินยอม (เช่นคุกกี้และ / หรือผู้ให้บริการประเภทใด) รวมถึงเบราว์เซอร์ระบบและอุปกรณ์ที่ใช้
 • บอร์แล็บส์คุกกี้: การจัดการความยินยอมของคุกกี้ บริการ: โฮสต์ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม เว็บไซต์: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ID ผู้ใช้ภาษาและประเภทของความยินยอมแต่ละรายการและเวลาในการส่งจะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และในคุกกี้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้
 • Complianz: การจัดการความยินยอมของคุกกี้ บริการ: โฮสต์ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม เว็บไซต์: https://complianz.io/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://complianz.io/legal/; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ID ผู้ใช้ภาษาและประเภทของความยินยอมแต่ละรายการและเวลาในการส่งจะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์และในคุกกี้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้

บริการทางธุรกิจ

เราประมวลผลข้อมูลของพันธมิตรตามสัญญาและธุรกิจของเรา เช่น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (เรียกรวมกันว่า "หุ้นส่วนตามสัญญา") ภายในกรอบความสัมพันธ์ทางกฎหมายตามสัญญาและเปรียบเทียบได้ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง และในบริบทของการสื่อสารกับพันธมิตรตามสัญญา (หรือก่อนทําสัญญา) เช่น เพื่อตอบคําถาม

เราประมวลผลข้อมูลนี้เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา ซึ่งรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระผูกพันในการให้บริการที่ตกลงกันไว้ภาระผูกพันในการปรับปรุงใด ๆ และการแก้ไขในกรณีที่มีการรับประกันและการหยุดชะงักของบริการอื่น ๆ นอกจากนี้เราประมวลผลข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ของงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเหล่านี้รวมถึงองค์กรของ บริษัท นอกจากนี้เราประมวลผลข้อมูลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการธุรกิจที่เหมาะสมและรวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องพันธมิตรตามสัญญาและการดําเนินธุรกิจของเราจากการใช้ในทางที่ผิดการเป็นอันตรายต่อข้อมูลความลับข้อมูลและสิทธิของพวกเขา (เช่นสําหรับการมีส่วนร่วมของการสื่อสารโทรคมนาคมการขนส่งและบริการเสริมอื่น ๆ ตลอดจนผู้รับเหมาช่วงธนาคารที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมายผู้ให้บริการชําระเงิน) หรือหน่วยงานด้านภาษี) ภายในกรอบของกฎหมายที่บังคับใช้เราจะส่งต่อข้อมูลของพันธมิตรตามสัญญาไปยังบุคคลที่สามในขอบเขตที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายเท่านั้น พันธมิตรตามสัญญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับรูปแบบการประมวลผลเพิ่มเติม เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ภายใต้กรอบของประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้

เราแจ้งให้พันธมิตรตามสัญญาทราบก่อนหรือภายในขอบเขตของการรวบรวมข้อมูล เช่น ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องหมายพิเศษ (เช่น สี) หรือสัญลักษณ์ (เช่น เครื่องหมายดอกจันหรือสิ่งที่คล้ายกัน) หรือด้วยตนเอง ซึ่งจําเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เราลบข้อมูลหลังจากหมดอายุการรับประกันตามกฎหมายและภาระผูกพันที่เทียบเคียงได้ กล่าวคือ โดยหลักการแล้วหลังจากหมดอายุ 4 ปี เว้นแต่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในบัญชีลูกค้า เช่น ตราบใดที่ต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายในการเก็บถาวร ระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายคือสิบปีสําหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีเช่นเดียวกับหนังสือซื้อขายสินค้าคงเหลือการเปิดงบดุลงบการเงินประจําปีคําแนะนําการทํางานและเอกสารขององค์กรอื่น ๆ และเอกสารทางบัญชีที่จําเป็นในการทําความเข้าใจเอกสารเหล่านี้และหกปีสําหรับจดหมายเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่ได้รับและการทําสําเนาจดหมายเชิงพาณิชย์และธุรกิจที่ส่ง ระยะเวลาเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดปีปฏิทินที่มีการทํารายการสุดท้ายในหนังสือสินค้าคงคลังงบดุลเปิดงบการเงินประจําปีหรือรายงานการจัดการได้รับการวาดขึ้นจดหมายเชิงพาณิชย์หรือธุรกิจได้รับหรือส่งหรือเอกสารทางบัญชีถูกสร้างขึ้นการบันทึกยังได้ทําหรือเอกสารอื่น ๆ ได้รับการสร้างขึ้น

ตราบเท่าที่เราใช้ผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเพื่อให้บริการของเราข้อกําหนดและเงื่อนไขและข้อมูลการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะนําไปใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) ข้อมูลการชําระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ประวัติการชําระเงิน) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลสัญญา (เช่น สาระสําคัญของสัญญา ระยะเวลา ประเภทลูกค้า) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ: ข้อมูลสุขภาพ (มาตรา 9 วรรค 1 ของ GDPR)
 • เจ้าของข้อมูล: ลูกค้า; ผู้ที่สนใจ; พันธมิตรทางธุรกิจและสัญญา
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า มาตรการรักษาความปลอดภัย คําขอติดต่อและการสื่อสาร ขั้นตอนของสํานักงานและองค์กร การจัดการและการตอบสนองต่อคําขอ การวัด Conversion (การวัดประสิทธิภาพของมาตรการทางการตลาด) โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้)
 • ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); ข้อผูกพันทางกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ค) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • บัญชี: พันธมิตรตามสัญญาสามารถสร้างบัญชีภายในข้อเสนอออนไลน์ของเรา (เช่น ลูกค้าหรือบัญชีผู้ใช้ เรียกสั้นๆ ว่า "บัญชีลูกค้า") หากจําเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีลูกค้าพันธมิตรตามสัญญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการลงทะเบียน บัญชีลูกค้าไม่ใช่บัญชีสาธารณะและไม่สามารถจัดทําดัชนีโดยเครื่องมือค้นหาได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนรวมถึงการลงทะเบียนและการใช้บัญชีลูกค้าในภายหลังเราจะจัดเก็บที่อยู่ IP ของลูกค้าพร้อมกับเวลาในการเข้าถึงเพื่อให้สามารถพิสูจน์การลงทะเบียนและเพื่อป้องกันการใช้บัญชีลูกค้าในทางที่ผิด หากลูกค้ายกเลิกบัญชีลูกค้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าจะถูกลบโดยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาที่จําเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของพวกเขาเมื่อมีการยกเลิกบัญชีลูกค้า ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการวิจัยตลาด: ด้วยเหตุผลทางธุรกิจและเพื่อให้สามารถรับรู้แนวโน้มของตลาดความปรารถนาของพันธมิตรและผู้ใช้ตามสัญญาเราได้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีให้เราในการทําธุรกรรมทางธุรกิจสัญญาการสอบถามข้อมูล ฯลฯ โดยกลุ่มของเจ้าของข้อมูลอาจรวมถึงพันธมิตรตามสัญญาผู้มีส่วนได้เสียลูกค้าผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้ข้อเสนอออนไลน์ของเรา การวิเคราะห์จะดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินธุรกิจการตลาดและการวิจัยตลาด (เช่นเพื่อกําหนดกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะแตกต่างกัน) ในการทําเช่นนั้นเราสามารถพิจารณาโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรวมถึงข้อมูลของพวกเขาเช่นบริการที่ใช้ (ถ้ามี) การวิเคราะห์ให้บริการเราเพียงอย่างเดียวและจะไม่ถูกเปิดเผยจากภายนอกเว้นแต่จะเป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ระบุชื่อด้วยผลรวมเช่นค่าที่ไม่ระบุตัวตน นอกจากนี้เรายังคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์โดยใช้นามแฝงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหากเป็นไปได้โดยไม่ระบุชื่อ (เช่นเป็นข้อมูลรวม) ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • ร้านค้าและอีคอมเมิร์ซ: เราประมวลผลข้อมูลของลูกค้าของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกซื้อหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องที่เลือกรวมถึงการชําระเงินและการจัดส่งหรือการดําเนินการ หากจําเป็นสําหรับการดําเนินการตามคําสั่งซื้อเราใช้ผู้ให้บริการโดยเฉพาะ บริษัท ไปรษณีย์การส่งต่อและการจัดส่งเพื่อดําเนินการจัดส่งหรือดําเนินการกับลูกค้าของเรา สําหรับการประมวลผลธุรกรรมการชําระเงินเราใช้บริการของธนาคารและผู้ให้บริการชําระเงิน ข้อมูลที่จําเป็นจะถูกทําเครื่องหมายเช่นนี้ในบริบทของขั้นตอนการสั่งซื้อหรือการซื้อที่เทียบเคียงได้และรวมถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการจัดส่งหรือการจัดหาและการเรียกเก็บเงินตลอดจนข้อมูลการติดต่อเพื่อให้สามารถให้คําปรึกษาได้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • บริการของเอเจนซี่: เราประมวลผลข้อมูลของลูกค้าของเราภายในขอบเขตของบริการตามสัญญาของเราซึ่งอาจรวมถึงตัวอย่างเช่นการให้คําปรึกษาด้านแนวคิดและเชิงกลยุทธ์การวางแผนแคมเปญการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบ / การให้คําปรึกษาหรือการบํารุงรักษาการดําเนินการแคมเปญและกระบวนการการจัดการการจัดการการบริหารเซิร์ฟเวอร์บริการวิเคราะห์ข้อมูล / ให้คําปรึกษาและบริการฝึกอบรม ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • บริการบําบัด: เราประมวลผลข้อมูลของลูกค้าของเราตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้าอื่น ๆ หรือพันธมิตรตามสัญญา (เรียกกันว่า "ลูกค้า") เพื่อให้สามารถให้บริการแก่พวกเขาได้ ข้อมูลที่ประมวลผลลักษณะขอบเขตวัตถุประสงค์และความจําเป็นของการประมวลผลจะถูกกําหนดโดยความสัมพันธ์ตามสัญญาและลูกค้าพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของเราเราอาจประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้าซึ่งอาจอ้างอิงถึงชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของพวกเขารวมถึงข้อมูลที่แสดงแหล่งกําเนิดทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาหรืออุดมการณ์หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน เพื่อจุดประสงค์นี้เราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากลูกค้าหากจําเป็นและประมวลผลข้อมูลประเภทพิเศษมิฉะนั้นหากสิ่งนี้ให้บริการด้านสุขภาพของลูกค้าข้อมูลนั้นเป็นสาธารณะหรือได้รับอนุญาตทางกฎหมายอื่น ๆ หากจําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาของเราเพื่อการคุ้มครองผลประโยชน์ที่สําคัญหรือตามกฎหมายหรือหากได้รับความยินยอมจากลูกค้าเราจะเปิดเผยหรือส่งข้อมูลของลูกค้าไปยังบุคคลที่สามหรือตัวแทนเช่นหน่วยงานสถาบันทางการแพทย์ห้องปฏิบัติการสํานักงานเรียกเก็บเงินรวมถึงในด้านไอทีสํานักงานหรือบริการที่เทียบเคียงได้ตามข้อกําหนดทางวิชาชีพ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • กิจกรรม: เราประมวลผลข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมและกิจกรรมที่คล้ายกันที่เราเสนอหรือเป็นเจ้าภาพ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าร่วม" และ "กิจกรรม") เพื่อให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมและใช้บริการหรือการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม หากเราประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพศาสนาการเมืองหรือข้อมูลประเภทพิเศษอื่น ๆ ในบริบทนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในกรอบของความชัดเจน (เช่นในเหตุการณ์ที่มุ่งเน้นตามธีมหรือให้บริการด้านการดูแลสุขภาพความปลอดภัยหรือด้วยความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ข้อมูลที่จําเป็นจะถูกทําเครื่องหมายเช่นนี้ในบริบทของข้อสรุปของคําสั่งซื้อคําสั่งซื้อหรือสัญญาที่เทียบเคียงได้และรวมถึงข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการให้บริการและการเรียกเก็บเงินตลอดจนข้อมูลการติดต่อเพื่อให้สามารถให้คําปรึกษาใด ๆ ได้ ตราบเท่าที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลจากลูกค้าพนักงานหรือบุคคลอื่น ๆ ได้เราจะดําเนินการตามข้อกําหนดทางกฎหมายและสัญญา ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)

การจ่ายเงิน

ในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญาและกฎหมายอื่น ๆ เนื่องจากภาระผูกพันทางกฎหมายหรืออื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเราขอเสนอตัวเลือกการชําระเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่เจ้าของข้อมูลและใช้ผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากธนาคารและสถาบันสินเชื่อ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการชําระเงิน")

ข้อมูลที่ประมวลผลโดยผู้ให้บริการการชําระเงินประกอบด้วยข้อมูลสินค้าคงคลัง เช่น ชื่อและที่อยู่ ข้อมูลธนาคาร เช่น หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขบัตรเครดิต รหัสผ่าน TANs และ checksums ตลอดจนสัญญา ข้อมูลทั้งหมดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้รับ ข้อมูลที่จําเป็นในการทําธุรกรรม อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ป้อนจะถูกประมวลผลโดยผู้ให้บริการชําระเงินและจัดเก็บโดยพวกเขาเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือบัตรเครดิตใด ๆ แต่มีเพียงข้อมูลยืนยันหรือข้อมูลเชิงลบของการชําระเงินเท่านั้น ภายใต้สถานการณ์บางอย่างผู้ให้บริการชําระเงินอาจส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานสินเชื่อ จุดประสงค์ของการส่งสัญญาณนี้คือเพื่อยืนยันตัวตนและความคุ้มค่า เพื่อจุดประสงค์นี้เราอ้างถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขและข้อมูลการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการชําระเงิน

ข้อกําหนดและเงื่อนไขและข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลของผู้ให้บริการชําระเงินที่เกี่ยวข้องใช้กับธุรกรรมการชําระเงินซึ่งสามารถเรียกได้ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังอ้างถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อมูลเพิ่มเติมและการยืนยันสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อมูลและเจ้าของข้อมูลอื่น ๆ

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) ข้อมูลการชําระเงิน (เช่น รายละเอียดธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ประวัติการชําระเงิน) ข้อมูลสัญญา (เช่น สาระสําคัญของสัญญา ระยะเวลา ประเภทลูกค้า) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์)
 • เจ้าของข้อมูล: ลูกค้า; ผู้ที่สนใจ; ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์)
 • ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การชําระเงินของ Amazon: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: การชําระเงินของอเมซอนยุโรป S.C.A. 38 อเวนิว J.F. เคนเนดี, L-1855 ลักเซมเบิร์ก; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://pay.amazon.de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://pay.amazon.de/help/201212490
 • อเมริกันเอ็กซ์เพรส: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: อเมริกันเอ็กซ์เพรสยุโรป S.A., ธีโอดอร์-ฮิวส์-อัลลี 112, 60486 แฟรงก์เฟิร์ต, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.americanexpress.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html
 • แอปเปิ้ลจ่าย: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: แอปเปิ้ลอิงค์, อินฟินิทลูป, คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย 95014, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.apple.com/de/apple-pay/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
 • แฟลตทรู: Flattr – บริการชําระเงินและบริจาคออนไลน์ บริการ: Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, สวีเดน; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://flattr.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://flattr.com/privacy
 • จิโรเปย์: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); ผู้ให้บริการ: giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 แฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.giropay.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/
 • กูเกิลเพย์: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://pay.google.com/intl/de_de/about/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy
 • Klarna / Sofortüberweisung: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 สตอกโฮล์ม, สวีเดน; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.klarna.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.klarna.com/de/datenschutz
 • มาสเตอร์การ์ด: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: มาสเตอร์การ์ดยุโรป SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 วอเตอร์ลู, เบลเยียม; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.mastercard.de/de-de.html; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html
 • PayPal: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์) (เช่น PayPal, PayPal Plus, Braintree) บริการ: PayPal (ยุโรป) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 บูเลอวาร์ดรอยัล, L-2449 ลักเซมเบิร์ก; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.paypal.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
 • แถบ: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: สไตรป์ อิงค์, 510 ถนนทาวน์เซนด์, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94103, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://stripe.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://stripe.com/de/privacy
 • วีซ่า: บริการชําระเงิน (การเชื่อมต่อทางเทคนิคของวิธีการชําระเงินออนไลน์); บริการ: วีซ่ายุโรปบริการอิงค์, สาขาลอนดอน, 1 เชลดอนสแควร์, ลอนดอน W2 6TT, สหราชอาณาจักร; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); เว็บไซต์: https://www.visa.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html

การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และเว็บโฮสติ้ง

เราประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อให้สามารถให้บริการออนไลน์ของเราแก่พวกเขาได้ เพื่อจุดประสงค์นี้เราประมวลผลที่อยู่ IP ของผู้ใช้ซึ่งจําเป็นต่อการส่งเนื้อหาและฟังก์ชั่นของบริการออนไลน์ของเราไปยังเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (การดําเนินงานและการจัดหาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ทางเทคนิค (คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ฯลฯ ) 😉 มาตรการรักษาความปลอดภัย
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การจัดหาข้อเสนอออนไลน์เกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลที่เช่า: สําหรับการจัดหาข้อเสนอออนไลน์ของเราเราใช้พื้นที่เก็บข้อมูลความสามารถในการประมวลผลและซอฟต์แวร์ที่เราเช่าหรือได้รับจากผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวข้อง (หรือที่เรียกว่า "โฮสต์เว็บ") ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • การให้บริการออนไลน์บนฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง/เฉพาะ: สําหรับการจัดหาข้อเสนอออนไลน์ของเราเราใช้ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ที่ดําเนินการโดยเรารวมถึงพื้นที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้องความสามารถในการประมวลผลและซอฟต์แวร์ ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • การรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงและไฟล์บันทึก: การเข้าถึงข้อเสนอออนไลน์ของเราจะถูกบันทึกในรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า "ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์" ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์อาจรวมถึงที่อยู่และชื่อของเว็บไซต์และไฟล์ที่เข้าถึงวันที่และเวลาในการดึงข้อมูลข้อมูลที่ถ่ายโอนการแจ้งเตือนการดึงข้อมูลที่ประสบความสําเร็จประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ URL อ้างอิง (หน้าที่เยี่ยมชมก่อนหน้านี้) และตามกฎแล้วที่อยู่ IP และผู้ให้บริการที่ร้องขอ ไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ในมือข้างหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเช่นเพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดเซิร์ฟเวอร์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการโจมตีที่ไม่เหมาะสมที่เรียกว่าการโจมตี DDoS) และในทางกลับกันเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์และความเสถียรของพวกเขา ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); การลบข้อมูล: ข้อมูลแฟ้มบันทึกจะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสูงสุด 30 วัน แล้วจึงถูกลบหรือไม่ระบุชื่อ ข้อมูลที่จําเป็นต้องมีการจัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์หลักฐานจะถูกแยกออกจากการลบจนกว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการชี้แจงในที่สุด
 • การส่งอีเมลและโฮสติ้ง: บริการเว็บโฮสติ้งที่เราใช้ยังรวมถึงการส่งการรับและการจัดเก็บอีเมล สําหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่งรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดส่งอีเมล (เช่นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเนื้อหาของอีเมลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการประมวลผล ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับสแปม โปรดทราบว่าโดยทั่วไปอีเมลบนอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกเข้ารหัสลับ ตามกฎแล้วอีเมลจะถูกเข้ารหัสระหว่างการส่ง แต่ (เว้นแต่จะใช้วิธีการเข้ารหัสแบบ end-to-end ที่เรียกว่า) ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งและรับอีเมลเหล่านั้น ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อเส้นทางการส่งอีเมลระหว่างผู้ส่งและใบเสร็จรับเงินบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา: เราใช้ "เครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา" (CDN) CDN เป็นบริการด้วยความช่วยเหลือของเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟล์สื่อขนาดใหญ่เช่นกราฟิกหรือสคริปต์โปรแกรมสามารถส่งได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายในระดับภูมิภาคที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

การลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบและบัญชีผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนผู้ใช้จะได้รับข้อมูลบังคับที่จําเป็นและประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บัญชีผู้ใช้บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา ข้อมูลที่ประมวลผลประกอบด้วยข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยเฉพาะ (ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและที่อยู่อีเมล)

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ฟังก์ชั่นการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบของเรารวมถึงการใช้บัญชีผู้ใช้เราจัดเก็บที่อยู่ IP และเวลาของการดําเนินการของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เก็บข้อมูลเกิดขึ้นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้ในการป้องกันการใช้งานในทางที่ผิดและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ โดยหลักการแล้วข้อมูลนี้จะไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามเว้นแต่จะจําเป็นต้องติดตามการเรียกร้องของเราหรือมีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องทําเช่นนั้น

ผู้ใช้สามารถได้รับแจ้งทางอีเมลเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของตน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์) ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า มาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดการและการตอบสนองต่อคําขอ การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา
 • ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การลงทะเบียนด้วยชื่อจริง: เนื่องจากลักษณะของชุมชนของเราเราจึงขอให้ผู้ใช้ใช้ข้อเสนอของเราโดยใช้ชื่อจริงเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าไม่อนุญาตให้ใช้นามแฝง ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • โปรไฟล์ผู้ใช้เป็นแบบสาธารณะ: โปรไฟล์ของผู้ใช้จะปรากฏต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การตั้งค่าการเปิดเผยโปรไฟล์: ผู้ใช้สามารถใช้การตั้งค่าเพื่อกําหนดขอบเขตที่โปรไฟล์ของพวกเขาสามารถมองเห็นได้หรือเข้าถึงได้โดยสาธารณะหรือเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัย: การรับรองความถูกต้องด้วยสองปัจจัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งสําหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ และทําให้มั่นใจได้ว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้แม้ว่าจะมีคนอื่นรู้รหัสผ่านของคุณก็ตาม นอกเหนือจากรหัสผ่านของคุณแล้ว คุณยังต้องดําเนินการวัดการตรวจสอบสิทธิ์อื่น (เช่น ป้อนรหัสที่ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือ) เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับขั้นตอนที่เราใช้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การลบข้อมูลหลังจากการยกเลิก: หากผู้ใช้ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ข้อมูลของพวกเขาจะถูกลบเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ภายใต้การอนุญาตทางกฎหมายภาระผูกพันหรือความยินยอมของผู้ใช้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • ไม่มีข้อผูกมัดในการเก็บรักษาข้อมูล: เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการสํารองข้อมูลก่อนสิ้นสุดสัญญาในกรณีที่มีการยกเลิก เรามีสิทธิ์ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดที่เก็บไว้ในช่วงระยะเวลาของสัญญาอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)

สิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน

ฟังก์ชั่นชุมชนที่เราจัดเตรียมไว้ให้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่การสนทนาซึ่งกันและกันหรือแลกเปลี่ยนกันได้ โปรดทราบว่าการใช้ฟังก์ชั่นของชุมชนจะได้รับอนุญาตตามสถานการณ์ทางกฎหมายที่บังคับใช้เงื่อนไขและแนวทางของเราตลอดจนสิทธิ์ของผู้ใช้รายอื่นและบุคคลที่สามเท่านั้น

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า มาตรการรักษาความปลอดภัย
 • ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เป็นแบบสาธารณะ: การมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้จะปรากฏต่อสาธารณะและเข้าถึงได้ ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การตั้งค่าการเปิดเผยโพสต์: ผู้ใช้สามารถใช้การตั้งค่าเพื่อกําหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมและเนื้อหาที่พวกเขาสร้างสามารถมองเห็นได้หรือเข้าถึงได้โดยสาธารณะหรือเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย: การมีส่วนร่วมและรายการอื่น ๆ ของผู้ใช้จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของชุมชนและฟังก์ชั่นการสนทนาและภายใต้ภาระผูกพันทางกฎหมายหรือการอนุญาตทางกฎหมายจะไม่ถูกปล่อยสู่บุคคลที่สาม ภาระผูกพันในการยอมจํานนอาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการบริจาคที่ผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินคดีทางกฎหมาย เราต้องการชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากเนื้อหาของการมีส่วนร่วมแล้วเวลาและที่อยู่ IP ของผู้ใช้ยังถูกเก็บไว้ด้วย สิ่งนี้ทําเพื่อให้สามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้ใช้รายอื่นและชุมชน ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • สิทธิ์ในการลบเนื้อหาและข้อมูล: การลบการมีส่วนร่วมเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดทําโดยผู้ใช้จะได้รับอนุญาตในขอบเขตที่จําเป็นหลังจากการพิจารณาอย่างเหมาะสมหากมีข้อบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมว่าพวกเขาถือเป็นการละเมิดกฎระเบียบทางกฎหมายข้อกําหนดของเราหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การลบการมีส่วนร่วมการสนทนาอย่างจํากัด: จากการพิจารณาของผู้ใช้รายอื่นการมีส่วนร่วมในการสนทนาของผู้ใช้จะยังคงถูกเก็บไว้แม้หลังจากสิ้นสุดและลบบัญชีเพื่อให้การสนทนาความคิดเห็นคําแนะนําหรือการสื่อสารที่คล้ายกันระหว่างและระหว่างผู้ใช้ไม่สูญเสียหรือย้อนกลับความหมาย ชื่อผู้ใช้จะถูกลบหรือนามแฝง เว้นแต่จะแสดงนามแฝงอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถอ้างสิทธิ์ในการลบการมีส่วนร่วมการสนทนาทั้งหมดได้ตลอดเวลากับเรา ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)
 • การปกป้องข้อมูลของคุณเอง: ผู้ใช้ตัดสินใจด้วยตนเองว่าพวกเขาเปิดเผยข้อมูลใดเกี่ยวกับตัวเองภายในข้อเสนอออนไลน์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองหรือมีส่วนร่วมในการสนทนา เราขอให้ผู้ใช้ปกป้องข้อมูลของตนและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังเท่านั้นและในขอบเขตที่จําเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราขอให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขาต้องปกป้องข้อมูลการเข้าถึงโดยเฉพาะและใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย (เช่น เหนือสิ่งอื่นใดคือชุดอักขระที่ยาวและสุ่มมากที่สุด) ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR)

การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

"การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว" หรือ "การลงทะเบียนด้วยการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว" หรือ "การรับรองความถูกต้อง" หมายถึงขั้นตอนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการขั้นตอนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์) รวมถึงข้อเสนอออนไลน์ของเราด้วยความช่วยเหลือของบัญชีผู้ใช้ ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการรับรองความถูกต้องด้วยการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวคือผู้ใช้ได้รับการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องและป้อนข้อมูลการเข้าถึงที่จําเป็นในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้ หรือเข้าสู่ระบบผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวแล้ว และยืนยันการลงทะเบียนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวผ่านปุ่ม

การรับรองความถูกต้องจะดําเนินการโดยตรงกับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองความถูกต้องดังกล่าวเราได้รับ ID ผู้ใช้พร้อมข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบไปยังผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องภายใต้ ID ผู้ใช้นี้และ ID (ที่เรียกว่า "ตัวจัดการผู้ใช้") ซึ่งเราไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้อีกต่อไป ข้อมูลเพิ่มเติมจะถูกส่งถึงเราหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับขั้นตอนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวที่ใช้เท่านั้นในการเผยแพร่ข้อมูลที่เลือกในบริบทของการรับรองความถูกต้องและข้อมูลที่ผู้ใช้เผยแพร่ในความเป็นส่วนตัวหรือการตั้งค่าอื่น ๆ ของบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว อาจเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวและตัวเลือกของผู้ใช้โดยปกติจะเป็นที่อยู่อีเมลและชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านที่ป้อนเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวกับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวจะไม่สามารถมองเห็นได้สําหรับเราหรือเราเก็บไว้

ผู้ใช้จะได้รับการร้องขอให้ทราบว่าข้อมูลของพวกเขาที่จัดเก็บโดยเราสามารถเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติกับบัญชีผู้ใช้ของพวกเขากับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว แต่สิ่งนี้ไม่สามารถทําได้เสมอไปหรือเกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง พวกเขาจะต้องเปลี่ยนด้วยตนเองในบัญชีผู้ใช้กับเรา

หากตกลงกับผู้ใช้เราสามารถใช้การลงทะเบียนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวภายในกรอบของหรือก่อนการปฏิบัติตามสัญญาหากผู้ใช้ได้รับการร้องขอให้ทําเช่นนั้นภายใต้กรอบของความยินยอมและใช้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในส่วนของเราและผลประโยชน์ของผู้ใช้ในระบบการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

หากผู้ใช้ตัดสินใจว่าไม่ต้องการใช้การเชื่อมโยงบัญชีผู้ใช้ของตนกับผู้ให้บริการการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวสําหรับขั้นตอนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวอีกต่อไป หากผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลของพวกเขากับเราพวกเขาจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนกับเรา

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) ข้อมูลเหตุการณ์ (Facebook) ("ข้อมูลเหตุการณ์" คือข้อมูลที่เราสามารถส่งไปยัง Facebook ผ่านพิกเซลของ Facebook (ผ่านแอพหรือวิธีการอื่นๆ) เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือการกระทําของพวกเขา ข้อมูลรวมถึงตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์การโต้ตอบกับเนื้อหาฟังก์ชั่นการติดตั้งแอพการซื้อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ข้อมูลเหตุการณ์จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับเนื้อหาและข้อมูลการโฆษณา (กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง) ข้อมูลกิจกรรมไม่รวมเนื้อหาจริง (เช่น ความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และไม่มีข้อมูลติดต่อ (เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลกิจกรรมจะถูกลบโดย Facebook หลังจากผ่านไปไม่เกินสองปีกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาด้วยการลบบัญชี Facebook ของเรา)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า มาตรการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการสมัคร
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวของ Apple: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: แอปเปิ้ลอิงค์, อินฟินิทลูป, คูเปอร์ติโน, แคลิฟอร์เนีย 95014, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.apple.com/de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/
 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวบน Facebook: บริการรับรองความถูกต้องของแพลตฟอร์ม Facebook บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.facebook.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.facebook.com/about/privacy; ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
 • การลงชื่อเพียงครั้งเดียวของ Google: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.google.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): การตั้งค่าสําหรับการแสดงโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated
 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวบน Instagram: บริการยืนยันตัวตน – เรามีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันกับ Meta Platforms Ireland Limited สําหรับการรวบรวมหรือรับการส่งข้อมูล (แต่ไม่ใช่การประมวลผลเพิ่มเติม) ของ "ข้อมูลเหตุการณ์" ที่ Facebook รวบรวมหรือรับเป็นส่วนหนึ่งของการส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนการลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวบน Instagram ที่ดําเนินการในข้อเสนอออนไลน์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: ก) การแสดงข้อมูลโฆษณาเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจที่สันนิษฐานไว้ ของผู้ใช้ ข) การส่งข้อความเชิงพาณิชย์และธุรกรรม (เช่น การระบุที่อยู่ผู้ใช้ผ่าน Facebook Messenger) ค) การปรับปรุงการแสดงโฆษณาและการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและเนื้อหาในแบบของคุณ (เช่น การปรับปรุงการจดจําว่าเนื้อหาหรือข้อมูลโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้) เราได้สรุปข้อตกลงพิเศษกับ Facebook ("ภาคผนวกสําหรับผู้ควบคุม" https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Facebook ต้องปฏิบัติตาม (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) และ Facebook ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (เช่น ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลหรือคําขอลบไปยัง Facebook โดยตรง) หมายเหตุ: หาก Facebook ให้เกณฑ์ชี้วัด การวิเคราะห์ และรายงานแก่เรา (ซึ่งรวบรวมไว้ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายและไม่ระบุชื่อสําหรับเรา) การประมวลผลนี้จะไม่ดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล ("เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูล" https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) "เงื่อนไขความปลอดภัยของข้อมูล" ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) รวมถึงการดําเนินการในสหรัฐอเมริกาตามข้อสัญญามาตรฐาน ("ภาคผนวกการถ่ายโอนข้อมูลของสหภาพยุโรปของ Facebook, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum") สิทธิ์ของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูล การลบ การคัดค้าน และการร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่มีอํานาจ) จะไม่ถูกจํากัดโดยข้อตกลงกับ Facebook ; บริการ: อินสตาแกรม อิงค์, 1601 Willow Road, เมนโลพาร์ค, แคลิฟอร์เนีย, 94025, ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.instagram.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://instagram.com/about/legal/privacy
 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวของ Microsoft: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: ไมโครซอฟท์ไอร์แลนด์การดําเนินงาน จํากัด , หนึ่งไมโครซอฟท์เพลส, เซาท์เคาน์ตี้บิสซิเนสพาร์ค, Leopardstown, ดับลิน 18, ไอร์แลนด์, ผู้ปกครอง: ไมโครซอฟท์คอร์ปอเรชั่น, หนึ่งไมโครซอฟท์เวย์, เรดมอนด์, WA 98052-6399 ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.microsoft.com/de-de/security/business/identity-access-management/single-sign-on; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter.
 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวของ OneLogin: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: วันโลกิน อิงค์, 848 Battery Street, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94111, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.onelogin.com/de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.onelogin.com/privacy
 • การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว OpenID: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: มูลนิธิ OpenID, 2400 Camino Ramon, ห้องสวีท 375, ซานรามอน, แคลิฟอร์เนีย 94583, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://openid.net; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://openid.net/foundation/policies/
 • ทวิตเตอร์เดียวเข้าสู่ระบบ: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: บริษัท ทวิตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล, วัน คัมเบอร์แลนด์ เพลส, ถนนเฟเนียน, ดับลิน 2 D02 AX07, ไอร์แลนด์, ผู้ปกครอง: ทวิตเตอร์ อิงค์, 1355 Market Street, Suite 900, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94103, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://twitter.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://twitter.com/privacy, (การตั้งค่า: https://twitter.com/personalization)
 • ยาฮู! การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว: บริการรับรองความถูกต้อง บริการ: คําสาบาน (EMEA) จํากัด, 5-7 Point Square, นอร์ทวอลล์คีย์, ดับลิน 1, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://de.yahoo.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html

บล็อกและสื่อสิ่งพิมพ์

เราใช้บล็อกหรือวิธีการสื่อสารและสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่เทียบเคียงได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สื่อสิ่งพิมพ์") ข้อมูลของผู้อ่านจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ของสื่อสิ่งพิมพ์ในขอบเขตที่จําเป็นสําหรับการนําเสนอและการสื่อสารระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านหรือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเท่านั้น นอกจากนี้เราอ้างถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลของผู้เข้าชมสื่อสิ่งพิมพ์ของเราภายในกรอบของข้อมูลการปกป้องข้อมูลนี้

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) ข้อมูลสัญญา (เช่น สาระสําคัญของสัญญา ระยะเวลา ประเภทลูกค้า)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์) การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา มาตรการรักษาความปลอดภัย คําขอติดต่อและการสื่อสาร การจัดการและการตอบสนองต่อคําขอ
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม: หากผู้ใช้แสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ที่อยู่ IP ของพวกเขาอาจถูกจัดเก็บไว้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา สิ่งนี้ทําเพื่อความปลอดภัยของเราหากมีคนทิ้งเนื้อหาที่ผิดกฎหมายไว้ในความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม (การดูหมิ่นการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่ต้องห้าม ฯลฯ ) ในกรณีนี้เราเองสามารถถูกดําเนินคดีในข้อหาแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมและดังนั้นจึงมีความสนใจในตัวตนของผู้เขียน นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับสแปมบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา บนพื้นฐานทางกฎหมายเดียวกันเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บที่อยู่ IP ของผู้ใช้ในช่วงระยะเวลาของพวกเขาและใช้คุกกี้เพื่อหลีกเลี่ยงการลงคะแนนหลายครั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในบริบทของความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมข้อมูลติดต่อและเว็บไซต์ใด ๆ รวมถึงข้อมูลเนื้อหาจะถูกจัดเก็บอย่างถาวรโดยเราจนกว่าจะมีการคัดค้านของผู้ใช้ ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • การสมัครสมาชิกความคิดเห็น: ความคิดเห็นที่ติดตามผลสามารถสมัครรับได้โดยผู้ใช้โดยได้รับความยินยอมจากพวกเขา ผู้ใช้จะได้รับอีเมลยืนยันเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลที่ป้อน ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครรับความคิดเห็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา อีเมลยืนยันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกการเพิกถอน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรองความยินยอมของผู้ใช้เราจะจัดเก็บเวลาการลงทะเบียนพร้อมกับที่อยู่ IP ของผู้ใช้และลบข้อมูลนี้เมื่อผู้ใช้ยกเลิกการสมัครรับสมัครสมาชิก คุณสามารถยกเลิกใบเสร็จการสมัครสมาชิกของเราได้ตลอดเวลาเช่น เพิกถอนความยินยอมของคุณ เราอาจจัดเก็บที่อยู่อีเมลที่ยกเลิกการสมัครไว้ได้นานถึงสามปีบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราก่อนที่เราจะลบออกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้ การประมวลผลข้อมูลนี้จํากัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการเรียกร้องที่เป็นไปได้ คําขอยกเลิกเป็นรายบุคคลสามารถทําได้ตลอดเวลาโดยมีเงื่อนไขว่าการดํารงอยู่เดิมของความยินยอมจะได้รับการยืนยันในเวลาเดียวกัน ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)
 • ดึงอิโมจิและรอยยิ้มของ WordPress: การดึงอิโมจิและรอยยิ้มของ WordPress มาใช้ – ภายในบล็อก WordPress ของเราอิโมจิกราฟิก (หรือรอยยิ้ม) เช่นไฟล์กราฟิกขนาดเล็กที่แสดงความรู้สึกใช้สําหรับการรวมองค์ประกอบเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้มาจากเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ผู้ให้บริการของเซิร์ฟเวอร์รวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ใช้ นี่เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้สามารถส่งไฟล์อีโมจิไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ได้ บริการ: ออโตแมทติกอิงค์, 60 29th Street #343, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94110, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://automattic.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://automattic.com/privacy
 • การตรวจสอบการป้องกันสแปม Akismet: การตรวจสอบการป้องกันสแปมของ Akismet – เราใช้บริการ "Akismet" ตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ด้วยความช่วยเหลือของ Akismet ความคิดเห็นจากคนจริงจะแตกต่างจากความคิดเห็นสแปม เพื่อจุดประสงค์นี้ความคิดเห็นทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีการวิเคราะห์และจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเป็นเวลาสี่วัน หากความคิดเห็นถูกจัดประเภทเป็นสแปมข้อมูลจะถูกเก็บไว้เกินเวลานี้ ข้อมูลนี้รวมถึงชื่อที่ป้อนที่อยู่อีเมลที่อยู่ IP เนื้อหาความคิดเห็นผู้อ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ที่ใช้รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์และเวลาของรายการ ผู้ใช้สามารถใช้นามแฝงหรืองดเว้นการป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลได้ คุณสามารถป้องกันการส่งข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้ระบบแสดงความคิดเห็นของเรา นั่นคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่น่าเสียดายที่เราไม่เห็นทางเลือกอื่นที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการ: ออโตแมทติกอิงค์, 60 29th Street #343, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94110, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://automattic.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://automattic.com/privacy
 • Blogger.com: แพลตฟอร์มโฮสติ้งสําหรับบล็อก บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.blogger.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy?hl=de
 • ฟังก์ชั่นความคิดเห็น DISQUS: เราใช้บริการแสดงความคิดเห็น DISQUS บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดการความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยและใช้งานง่าย ในการใช้ฟังก์ชันความคิดเห็นที่ถูกตัดสิทธิ์ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีผู้ใช้ DISQUS ของตนเองหรือบัญชีโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ (เช่น OpenID, Facebook, Twitter หรือ Google) ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้จะได้รับโดย DISQUS จากแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะใช้ฟังก์ชันความคิดเห็นที่ถูกตัดสิทธิ์ในฐานะแขกโดยไม่ต้องสร้างหรือใช้บัญชีผู้ใช้ที่มี DISQUS หรือหนึ่งในผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่ระบุ เราฝัง DISQUS ด้วยฟังก์ชันในเว็บไซต์ของเราเท่านั้นซึ่งเราสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทําความสัมพันธ์ตามสัญญาโดยตรงกับ DISQUS ภายในกรอบที่ DISQUS ประมวลผลความคิดเห็นของผู้ใช้และเป็นผู้ติดต่อสําหรับการลบข้อมูลของผู้ใช้ เราอ้างถึงการประกาศการปกป้องข้อมูลของ DISQUS และยังชี้ให้ผู้ใช้เห็นว่าพวกเขาสามารถสันนิษฐานได้ว่า DISQUS จัดเก็บที่อยู่ IP และเวลาของความคิดเห็นนอกเหนือจากเนื้อหาความคิดเห็น คุกกี้ยังสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และใช้เพื่อแสดงโฆษณา บริการ: ตัดสิทธิ์, Inc., 301 Howard St, ชั้น 3 ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย – 94105, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://disqus.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://disqus.com/data-sharing-settings
 • รูปโปรไฟล์ของกราวาทาร์: รูปโปรไฟล์ – เราใช้บริการ Gravatar ภายในข้อเสนอออนไลน์ของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบล็อก Gravatar เป็นบริการที่ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและจัดเก็บรูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมลของพวกเขา หากผู้ใช้ฝากโพสต์หรือความคิดเห็นด้วยที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องในสถานะออนไลน์อื่นๆ (โดยเฉพาะในบล็อก) รูปโปรไฟล์ของพวกเขาสามารถแสดงถัดจากโพสต์หรือความคิดเห็นได้ เพื่อจุดประสงค์นี้ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้ให้มาจะถูกส่งไปยัง Gravatar ในรูปแบบที่เข้ารหัสเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บโปรไฟล์ไว้หรือไม่ นี่เป็นจุดประสงค์เดียวในการส่งที่อยู่อีเมล มันจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น แต่จะถูกลบในภายหลัง การใช้ Gravatar ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเช่นเดียวกับความช่วยเหลือของ Gravatar เราเสนอโอกาสให้ผู้เขียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการปรับแต่งการมีส่วนร่วมของพวกเขาด้วยรูปโปรไฟล์ ด้วยการแสดงภาพ Gravatar จะเรียนรู้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้เนื่องจากจําเป็นสําหรับการสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์และบริการออนไลน์ หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้รูปภาพของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลของพวกเขาที่ Gravatar ปรากฏในความคิดเห็นพวกเขาควรใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ได้เก็บไว้กับ Gravatar เพื่อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้เรายังต้องการชี้ให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่ระบุชื่อหรือไม่มีเลยหากผู้ใช้ไม่ต้องการให้ที่อยู่อีเมลของตนเองถูกส่งไปยัง Gravatar ผู้ใช้สามารถป้องกันการส่งข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ใช้ระบบแสดงความคิดเห็นของเรา บริการ: ออโตแมทติกอิงค์, 60 29th Street #343, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94110, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://automattic.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://automattic.com/privacy
 • ปานกลาง: แพลตฟอร์มโฮสติ้งสําหรับบล็อก / เว็บไซต์ บริการ: บริษัท ขนาดกลาง, ตู้ ปณ. 602, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94104–0602, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://medium.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://medium.com/policy/medium-privacy-policy-f03bf92035c9
 • อัพดราฟท์พลัส: ซอฟต์แวร์สํารองข้อมูลและที่เก็บข้อมูลสํารอง บริการ: ซิมบ้าโฮสติ้ง จํากัด , 11, แบร์ริงเกอร์เวย์, เซนต์นีออตส์, แคมบ์ส., PE19 1LW, GB; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://updraftplus.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/

การจัดการการติดต่อและการร้องขอ

เมื่อติดต่อเรา (เช่นผ่านแบบฟอร์มการติดต่ออีเมลโทรศัพท์หรือผ่านโซเชียลมีเดีย) รวมถึงในบริบทของผู้ใช้และความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ข้อมูลของบุคคลที่ร้องขอจะได้รับการประมวลผลตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับการติดต่อและมาตรการที่ร้องขอใด ๆ

การตอบคําถามเกี่ยวกับการติดต่อตลอดจนการจัดการข้อมูลการติดต่อและการสอบถามในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือก่อนทําสัญญาเกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราหรือเพื่อตอบคําถาม (ก่อน) ตามสัญญาและอื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการตอบคําถามและรักษาความสัมพันธ์ของผู้ใช้หรือธุรกิจ

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: การสื่อสาร
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: คําขอติดต่อและการสื่อสาร การจัดการและการตอบสนองต่อคําขอ คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์) การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า
 • ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • ติดต่อ: หากผู้ใช้ติดต่อเราผ่านแบบฟอร์มการติดต่ออีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เราจะประมวลผลข้อมูลที่ให้ไว้กับเราในบริบทนี้เพื่อประมวลผลคําขอที่สื่อสาร เพื่อจุดประสงค์นี้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กรอบของความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อนสัญญาและตามสัญญาตราบเท่าที่สิ่งนี้จําเป็นสําหรับการปฏิบัติตามข้อกําหนดของพวกเขาและอื่น ๆ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและผลประโยชน์ของพันธมิตรด้านการสื่อสารในการตอบข้อกังวลและภาระผูกพันในการเก็บรักษาตามกฎหมายของเรา ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR)
 • เฟรชเดสก์: การจัดการคําขอติดต่อและการสื่อสาร บริการ: เฟรชเวิร์คส์ อิงค์, 2950 S.Delaware Street, Suite 201, ซานมาเทโอ, แคลิฟอร์เนีย 94403, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.freshworks.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.freshworks.com/privacy/
 • แฮปปี้ฟอกซ์: การจัดการคําขอติดต่อและการสื่อสาร บริการ: HappyFox Inc 47 ดิสคัฟเวอรี่, สวีท 170 เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย 92618, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.happyfox.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.happyfox.com/privacy-policy
 • ช่วยลูกเสือ: การจัดการคําขอติดต่อและการสื่อสาร บริการ: ช่วยลูกเสืออิงค์, 131 Tremont St, บอสตัน, MA 02111-1338, USA; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.helpscout.net; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/; ข้อตกลงการประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/
 • ฮับสปอต: การจัดการลูกค้าตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการและการขายด้วยการสนับสนุนลูกค้าส่วนบุคคลพร้อมการสื่อสารหลายช่องทางเช่นการจัดการคําถามของลูกค้าจากช่องทางต่างๆรวมถึงฟังก์ชั่นการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ บริการ: ฮับสปอต อิงค์, 25 เฟิร์สเซนต์, ชั้น 2 เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ 02141 สหรัฐอเมริกา ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.hubspot.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; สัญญาประมวลผลข้อมูล: https://legal.hubspot.com/dpa; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://legal.hubspot.com/dpa
 • ปิงเดสก์: การจัดการคําขอติดต่อและการสื่อสาร บริการ: Petros IT UG (Haftungsbeschränkt), Hopfenstr. 15, 85368 Moosburg, เยอรมนี; 15, 85368 ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://pingdesk.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://pingdesk.de/datenschutz.html
 • เซนเดสก์: การจัดการคําขอติดต่อและการสื่อสาร บริการ: เซนเดสก์ อิงค์, 989 Market Street #300, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94102, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาและการสอบสวนก่อนทําสัญญา (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ข) GDPR) ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุประโยค 1 อนุมาตรา ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.zendesk.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): กฎการปกป้องข้อมูลภายในที่มีผลผูกพันเป็นพื้นฐานสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลในสหรัฐอเมริกา: https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/#data-processing-agreement

จดหมายข่าวและการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์

เราส่งจดหมายข่าว อีเมล และการแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "จดหมายข่าว") เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้รับหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น หากเนื้อหาของจดหมายข่าวมีการอธิบายไว้โดยเฉพาะในบริบทของการลงทะเบียนสําหรับจดหมายข่าวพวกเขาจะชี้ขาดความยินยอมของผู้ใช้ นอกจากนี้จดหมายข่าวของเรามีข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราและเรา

ในการสมัครรับจดหมายข่าวของเราโดยทั่วไปจะเพียงพอหากคุณให้ที่อยู่อีเมลของคุณ อย่างไรก็ตามเราอาจขอให้คุณระบุชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ในการกําหนดที่อยู่ส่วนตัวในจดหมายข่าวหรือข้อมูลอื่น ๆ หากจําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์ของจดหมายข่าว

ขั้นตอนการเลือกรับสองครั้ง: การลงทะเบียนสําหรับจดหมายข่าวของเราเกิดขึ้นในขั้นตอนที่เรียกว่าการเลือกรับสองครั้ง โดย เฉพาะ อย่างยิ่ง หลังจากลงทะเบียนคุณจะได้รับอีเมลขอให้คุณยืนยันการลงทะเบียนของคุณ การยืนยันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้ไม่มีใครสามารถลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลต่างประเทศได้ การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้สามารถพิสูจน์ขั้นตอนการลงทะเบียนตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บการลงทะเบียนและเวลายืนยันรวมถึงที่อยู่ IP ในทํานองเดียวกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณที่เก็บไว้กับผู้ให้บริการจัดส่งจะถูกบันทึกไว้

การลบและการจํากัดการประมวลผล: เราอาจจัดเก็บที่อยู่อีเมลที่ยกเลิกการสมัครไว้ได้นานถึงสามปีบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราก่อนที่เราจะลบออกเพื่อให้สามารถพิสูจน์ความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ได้ การประมวลผลข้อมูลนี้จํากัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการเรียกร้องที่เป็นไปได้ คําขอลบแต่ละรายการสามารถทําได้ตลอดเวลาโดยมีเงื่อนไขว่าการดํารงอยู่เดิมของความยินยอมจะได้รับการยืนยันในเวลาเดียวกัน ในกรณีที่มีข้อผูกมัดในการสังเกตความขัดแย้งอย่างถาวรเราขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมลเพื่อจุดประสงค์นี้ในรายการบล็อกเท่านั้น (เรียกว่า "รายการบล็อก")

ขั้นตอนการลงทะเบียนถูกบันทึกไว้บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์การดําเนินงานที่เหมาะสม ตราบเท่าที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการให้ส่งอีเมลสิ่งนี้ทําบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเนื้อหา:

ข้อมูลเกี่ยวกับเราบริการโปรโมชั่นและข้อเสนอของเรา

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเหตุการณ์ (Facebook) ("ข้อมูลเหตุการณ์" คือข้อมูลที่เราสามารถส่งไปยัง Facebook ผ่านพิกเซลของ Facebook (ผ่านแอพหรือวิธีการอื่นๆ) เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือการกระทําของพวกเขา ข้อมูลรวมถึงตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์การโต้ตอบกับเนื้อหาฟังก์ชั่นการติดตั้งแอพการซื้อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ข้อมูลเหตุการณ์จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับเนื้อหาและข้อมูลการโฆษณา (กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง) ข้อมูลกิจกรรมไม่รวมเนื้อหาจริง (เช่น ความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และไม่มีข้อมูลติดต่อ (เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลกิจกรรมจะถูกลบโดย Facebook หลังจากผ่านไปไม่เกินสองปีกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาด้วยการลบบัญชี Facebook ของเรา)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ: ข้อมูลสุขภาพ (มาตรา 9 วรรค 1 ของ GDPR)
 • เจ้าของข้อมูล: พันธมิตรด้านการสื่อสาร ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การตลาดทางตรง (เช่น ทางอีเมลหรือไปรษณีย์) คําขอติดต่อและการสื่อสาร การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า
 • ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวของเราได้ตลอดเวลาเช่น เพิกถอนความยินยอมหรือคัดค้าน.demการรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะพบลิงก์สําหรับยกเลิกจดหมายข่าวในตอนท้ายของจดหมายข่าวแต่ละฉบับหรือคุณสามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกการติดต่อที่กล่าวถึงข้างต้นโดยเฉพาะอีเมลเพื่อจุดประสงค์นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การวัดอัตราการเปิดและคลิก: จดหมายข่าวมีสิ่งที่เรียกว่า "เว็บบีคอน" เช่น ไฟล์ขนาดพิกเซลที่ดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของเราเมื่อเปิดจดหมายข่าวหรือหากเราใช้ผู้ให้บริการจัดส่งจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบของคุณ ตลอดจนที่อยู่ IP ของคุณและเวลาในการเรียกดูจะถูกรวบรวมเป็นครั้งแรก ข้อมูลนี้ใช้สําหรับการปรับปรุงทางเทคนิคของจดหมายข่าวของเราตามข้อมูลทางเทคนิคหรือกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการอ่านของพวกเขาบนพื้นฐานของสถานที่เรียกค้น (ซึ่งสามารถกําหนดได้ด้วยความช่วยเหลือของที่อยู่ IP) หรือเวลาในการเข้าถึง การวิเคราะห์นี้ยังรวมถึงการพิจารณาว่าจดหมายข่าวถูกเปิดหรือไม่เมื่อเปิดและ – พื้นที่ข้อความนี้จะต้องเปิดใช้งานด้วยใบอนุญาตแบบพรีเมียม – premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premium premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext ; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)
 • ข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการใช้บริการฟรี: การยินยอมให้ส่งจดหมายสามารถทําได้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการใช้บริการฟรี (เช่น การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างหรือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายบางอย่าง) หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการฟรีโดยไม่ต้องสมัครรับจดหมายข่าวเราขอให้คุณติดต่อเรา
 • การส่งทาง SMS: การแจ้งเตือนทางอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถส่งเป็นข้อความ SMS (หรือส่งผ่าน SMS โดยเฉพาะหากการอนุญาตการส่งเช่นความยินยอมรวมถึงการส่งทาง SMS เท่านั้น) ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)
 • เคลฟเวอร์รีช: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล บริการ: เคลฟเวอร์รีช GmbH &amp. Co. KG, //อาคาร CRASH, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.cleverreach.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/; สัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ: ให้บริการโดยผู้ให้บริการ
 • การออกอากาศบนเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์: Messenger ที่มีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.facebook.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.facebook.com/about/privacy; ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (จําเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Facebook)
 • GetResponse: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล บริการ: GetResponse Sp. z o.o., อาร์คอนสกา 6, A3, กดัญสก์ (80-387), โปแลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.getresponse.de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.getresponse.com/de/legal/standard-contractual-clauses
 • ฮับสปอต: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล บริการ: ฮับสปอต อิงค์, 25 เฟิร์สเซนต์, ชั้น 2 เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์ 02141 สหรัฐอเมริกา ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.hubspot.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; สัญญาประมวลผลข้อมูล: https://legal.hubspot.com/dpa; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://legal.hubspot.com/dpa
 • เคล็ดลับ: ผู้ให้บริการ: บริษัท คลิค-ทิปป์ จํากัด, 15 เคมบริดจ์คอร์ท, 210 Shepherd's Bush Road, ลอนดอน W6 7NJ, สหราชอาณาจักร; 15 ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.klick-tipp.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerkl%C3%A4rung
 • เมลชิมป์: แพลตฟอร์มการส่งอีเมลและการตลาดผ่านอีเมล บริการ: กลุ่มวิทยาศาสตร์จรวด, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, แอตแลนตา, GA 30308, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://mailchimp.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://mailchimp.com/legal/; ข้อตกลงการประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://mailchimp.com/legal/; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): การรวมไว้ในสัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: มาตรการรักษาความปลอดภัยพิเศษ: https://mailchimp.com/help/Mailchimp-european-data-transfers/
 • เมล์เจ็ท: แพลตฟอร์มการส่งอีเมลและการตลาดผ่านอีเมล บริการ: Mailjet SAS,13-13 bis, rue de l'Aubrac, 75012 ปารีส, ฝรั่งเศส; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.mailjet.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.mailjet.de/privacy-policy
 • แรพิดเมล: แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล ผู้ให้บริการ: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.rapidmail.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.rapidmail.de/datenschutz; สัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://www.rapidmail.de/hilfe/datenschutzvertrag-nach-eu-dsgvo-abschliessen

การสื่อสารด้วยการโฆษณาผ่านทาง e-mail, post, fax หรือโทรศัพท์

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารโฆษณา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ ไปรษณีย์ หรือโทรสาร ตามข้อกําหนดทางกฎหมาย

ผู้รับมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาหรือคัดค้านการสื่อสารด้วยการโฆษณาได้ตลอดเวลา

หลังจากการเพิกถอนหรือการคัดค้านเราจะจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นเพื่อพิสูจน์การอนุญาตก่อนหน้านี้สําหรับการติดต่อหรือส่งได้ถึงสามปีหลังจากสิ้นปีของการเพิกถอนหรือการคัดค้านบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา การประมวลผลข้อมูลนี้จํากัดอยู่เพียงวัตถุประสงค์ของการป้องกันการเรียกร้องที่เป็นไปได้ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติตามการเพิกถอนหรือการคัดค้านของผู้ใช้อย่างถาวรเรายังจัดเก็บข้อมูลที่จําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อเราอีกครั้ง (เช่นขึ้นอยู่กับช่องทางการสื่อสารที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์ชื่อ)

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์)
 • เจ้าของข้อมูล: การสื่อสาร
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การตลาดทางตรง (เช่น ทางอีเมลหรือไปรษณีย์)
 • ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

การวิเคราะห์การตรวจสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บ

การวิเคราะห์เว็บ (หรือที่เรียกว่า "การวัดการเข้าถึง") ทําหน้าที่ประเมินกระแสผู้เข้าชมของข้อเสนอออนไลน์ของเราและอาจรวมถึงพฤติกรรมความสนใจหรือข้อมูลประชากรศาสตร์เกี่ยวกับผู้เข้าชมเช่นอายุหรือเพศเป็นค่านามแฝง ด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์การเข้าถึงเราสามารถรับรู้ได้ว่าข้อเสนอออนไลน์ของเราหรือฟังก์ชันหรือเนื้อหาของข้อเสนอนั้นถูกใช้บ่อยที่สุดหรือเชิญชวนให้นํามาใช้ใหม่ในเวลาใด นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าใจได้ว่าพื้นที่ใดที่ต้องปรับให้เหมาะสม

นอกเหนือจากการวิเคราะห์เว็บแล้วเรายังสามารถใช้ขั้นตอนการทดสอบเช่นเพื่อทดสอบและเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอออนไลน์หรือส่วนประกอบต่างๆของเรา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นด้านล่างโปรไฟล์เช่นข้อมูลที่รวมอยู่ในกระบวนการใช้งานสามารถสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้และข้อมูลสามารถเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือในอุปกรณ์ปลายทางและอ่านได้จากมัน ข้อมูลที่รวบรวมรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่เข้าชมและองค์ประกอบที่ใช้ที่นั่นรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเช่นเบราว์เซอร์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้และข้อมูลเวลาในการใช้งาน หากผู้ใช้ยินยอมให้รวบรวมข้อมูลตําแหน่งของตนกับเราหรือผู้ให้บริการที่เราใช้ข้อมูลตําแหน่งอาจถูกประมวลผลด้วย

ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม เราใช้ขั้นตอนการกําบัง IP (เช่น นามแฝงโดยการย่อที่อยู่ IP) เพื่อปกป้องผู้ใช้ โดยทั่วไปในบริบทของการวิเคราะห์เว็บการทดสอบ A / B และการเพิ่มประสิทธิภาพไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ใช้ (เช่นที่อยู่อีเมลหรือชื่อ) แต่เป็นนามแฝง ซึ่งหมายความว่าเราและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้ไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ แต่เฉพาะข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์ของขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การวัดการเข้าถึง (เช่น สถิติการเข้าถึง การรับรู้ผู้เข้าชมที่กลับมา) โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้); การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา การทดสอบ A / B; คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์) Heatmaps (การเคลื่อนไหวของเมาส์ในส่วนของผู้ใช้ซึ่งรวมกันเป็นภาพรวม); การติดตาม (เช่น โปรไฟล์ความสนใจ/พฤติกรรม การใช้คุกกี้)
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย: การกําบัง IP (นามแฝงของที่อยู่ IP)
 • ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การวิเคราะห์อะโดบี: อะโดบีการวิเคราะห์; บริการ: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 ริเวอร์วอล์ค, วิทยาเขตธุรกิจ Citywest, ดับลิน 24, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.adobe.com/de/analytics/adobe-analytics.html; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.adobe.com/de/privacy.html
 • สถิติการระเบิด: ผู้ให้บริการ: โฮสต์ภายในเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีการแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://de.wordpress.org/plugins/burst-statistics/.
 • การวิเคราะห์ econda: การวิเคราะห์เว็บ / การวัดช่วง; ผู้ให้บริการ: econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 คาร์ลสรูเฮอ, เยอรมนี; 6 ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.econda.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.econda.de/datenschutzhinweise/; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung
 • etracker: การวิเคราะห์เว็บ / การวัดช่วง; ผู้ให้บริการ: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 ฮัมบูร์ก, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.etracker.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.etracker.com/datenschutz/; สัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://www.etracker.com/av-vertrag/
 • เพิ่มประสิทธิภาพของ Google: การใช้ข้อมูล Google Analytics เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพื้นที่ของข้อเสนอออนไลน์ของเรา และปรับปรุงการจัดตําแหน่งของมาตรการทางการตลาดของเรากับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://optimize.google.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล: https://business.safety.google/adsprocessorterms; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://business.safety.google/adsprocessorterms; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (ประเภทของการประมวลผลและข้อมูลที่ประมวลผล)
 • กูเกิลอินสตาแกรม: การวิเคราะห์เว็บการวัดช่วงและการวัดการไหลของผู้ใช้ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล: https://business.safety.google/adsprocessorterms; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://business.safety.google/adsprocessorterms; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): ปลั๊กอินการเลือกไม่ใช้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de การตั้งค่าสําหรับการแสดงโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (ประเภทของการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผล)
 • กูเกิลอินโดนาเมนท์ 4: เราใช้ Google Analytics เพื่อทําการวิเคราะห์ผู้ใช้ตามหมายเลขประจําตัวผู้ใช้ที่ใช้นามแฝง หมายเลขประจําตัวนี้ไม่มีข้อมูลที่ไม่ซ้ํากันเช่นชื่อหรือที่อยู่อีเมล ใช้เพื่อกําหนดข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับอุปกรณ์ปลายทางเพื่อจดจําเนื้อหาที่ผู้ใช้เรียกภายในกระบวนการใช้งานอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการซึ่งคําค้นหาที่พวกเขาใช้เรียกพวกเขาอีกครั้งหรือโต้ตอบกับข้อเสนอออนไลน์ของเรา ในทํานองเดียวกันเวลาในการใช้งานและระยะเวลาจะถูกเก็บไว้รวมถึงแหล่งที่มาของผู้ใช้ที่อ้างถึงข้อเสนอออนไลน์และด้านเทคนิคของอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ปลายทางของเรา โปรไฟล์นามแฝงของผู้ใช้ถูกสร้างขึ้นด้วยข้อมูลจากการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้คุกกี้ได้ Analytics ให้ข้อมูลตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ระดับสูงโดยการรวบรวมข้อมูลเมตาต่อไปนี้โดยใช้การค้นหา IP: "เมือง" (และละติจูดและลองจิจูดที่ได้จากเมือง), "ทวีป", "ประเทศ" "ภูมิภาค" "อนุทวีป" (และเทียบเท่าตามรหัส) เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ในสหภาพยุโรป Google จึงรับและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดผ่านโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ภายในสหภาพยุโรป ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะไม่ถูกบันทึกและถูกย่อให้สั้นลงด้วยตัวเลขสองหลักสุดท้ายตามค่าเริ่มต้น การย่อที่อยู่ IP ให้สั้นลงจะเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ในสหภาพยุโรปสําหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่รวบรวมจากผู้ใช้ในสหภาพยุโรปจะถูกลบก่อนที่จะถูกรวบรวมผ่านโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ของสหภาพยุโรป บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ข้อตกลงการดําเนินการคําสั่งซื้อ: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://business.safety.google/adsprocessorterms; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): ปลั๊กอินการเลือกไม่ใช้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de การตั้งค่าสําหรับการแสดงโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (ประเภทของการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผล)
 • เครื่องจัดการแท็กของ Google: Google Tag Manager เป็นโซลูชันที่เราสามารถจัดการแท็กเว็บไซต์ที่เรียกว่าผ่านอินเทอร์เฟซและรวมบริการอื่น ๆ เข้ากับข้อเสนอออนไลน์ของเรา (มีการอ้างอิงถึงข้อมูลเพิ่มเติมในประกาศการปกป้องข้อมูลนี้) เมื่อใช้เครื่องจัดการแท็กเอง (ซึ่งใช้แท็ก) ดังนั้นจึงไม่มีการสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้หรือจัดเก็บคุกกี้ Google จะเรียนรู้เฉพาะที่อยู่ IP ของผู้ใช้ซึ่งจําเป็นต่อการเรียกใช้ Google Tag Manager เท่านั้น บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล: https://business.safety.google/adsprocessorterms; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://business.safety.google/adsprocessorterms; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (ประเภทของการประมวลผลและข้อมูลที่ประมวลผล)
 • เจ็ทแพ็ค (สถิติเวิร์ดเพรส): Jetpack นําเสนอการวิเคราะห์ – คุณสมบัติสําหรับซอฟต์แวร์ WordPress; บริการ: ออโตแมทติกอิงค์, 60 29th Street #343, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94110, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://automattic.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://automattic.com/privacy, นโยบายคุกกี้: https://jetpack.com/support/cookies.
 • มาโตโมะ (ไม่มีคุกกี้): Matomo เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์เว็บที่เป็นมิตรกับความเป็นส่วนตัวซึ่งใช้โดยไม่มีคุกกี้และการรับรู้ผู้ใช้ที่กลับมาจะดําเนินการด้วยความช่วยเหลือของสิ่งที่เรียกว่า "ลายนิ้วมือดิจิทัล" ซึ่งจัดเก็บโดยไม่ระบุชื่อและเปลี่ยนแปลงทุก 24 ชั่วโมง ด้วย "ลายนิ้วมือดิจิทัล" การเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในข้อเสนอออนไลน์ของเราจะถูกบันทึกด้วยความช่วยเหลือของที่อยู่ IP ที่ใช้นามแฝงร่วมกับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ฝั่งผู้ใช้ในลักษณะที่ไม่สามารถสรุปเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้แต่ละรายได้ ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมในบริบทของการใช้ Matomo จะถูกประมวลผลโดยเราเท่านั้นและจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://matomo.org/.
 • มาโตโม: Matomo เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์เว็บและวัตถุประสงค์ในการวัดช่วง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ Matomo คุกกี้จะถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่รวบรวมในบริบทของการใช้ Matomo จะถูกประมวลผลโดยเราเท่านั้นและจะไม่ถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สาม คุกกี้จะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 13 เดือน: https://matomo.org/faq/general/faq_146/ ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); การลบข้อมูล: คุกกี้มีระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุด 13 เดือน
 • เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์แบบภาพ: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ภาพ – การทดสอบและการเพิ่มประสิทธิภาพ บริการ: Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://vwo.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://vwo.com/privacy-policy/
 • VG สาโท / วิธีการวัดกลางที่ปรับขนาดได้: VG สาโท / วิธีการวัดกลางที่ปรับขนาดได้ – เราใช้ "คุกกี้เซสชัน" จาก VG Wort, มิวนิกเพื่อวัดการเข้าถึงข้อความเพื่อบันทึกความน่าจะเป็นของการคัดลอก คุกกี้เซสชันเป็นข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ที่ผู้ให้บริการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม หมายเลขประจําตัวที่ไม่ซ้ํากันที่สร้างขึ้นแบบสุ่มซึ่งเรียกว่ารหัสเซสชันจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้เซสชัน นอกจากนี้คุกกี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและระยะเวลาการจัดเก็บ คุกกี้เซสชันไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลอื่นใดได้ การวัดเหล่านี้ดําเนินการโดย Kantar Germany GmbH ตามวิธีการวัดกลางที่ปรับขนาดได้ (SZM) พวกเขาช่วยในการกําหนดความน่าจะเป็นของการคัดลอกข้อความแต่ละฉบับสําหรับค่าตอบแทนของการเรียกร้องทางกฎหมายของผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์ เราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านคุกกี้ ด้วยวิธีการวัดกลางที่ปรับขนาดได้ค่าที่วัดได้จะถูกรวบรวมค่าที่ไม่ระบุชื่อ สําหรับการรับรู้ระบบคอมพิวเตอร์การวัดหมายเลขการเข้าถึงจะใช้คุกกี้เซสชันหรือลายเซ็นที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ส่งโดยอัตโนมัติต่างๆจากเบราว์เซอร์ของคุณ ที่อยู่ IP จะได้รับการประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น ขั้นตอนนี้ได้รับการพัฒนาตามการคุ้มครองข้อมูล จุดมุ่งหมายเดียวของขั้นตอนคือการกําหนดความน่าจะเป็นของการคัดลอกข้อความแต่ละข้อความ ไม่มีการระบุผู้ใช้รายบุคคลในเวลาใด ๆ ตัวตนของคุณได้รับการปกป้องเสมอ คุณจะไม่ได้รับโฆษณาใด ๆ ผ่านระบบ บริการ: Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT), Untere Weidenstraße 5, 81543 มิวนิก, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.vgwort.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.vgwort.de/hilfsseiten/datenschutz.html
 • ยานเดกซ์-เมตริกา: การวิเคราะห์การติดตามการคลิกและการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ บริการ: ยานเดกซ์ ออย, โมเรนิคาตู 6, 04600 มันซาลา, ฟินแลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://yandex.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://yandex.com/legal/privacy/; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): ระหว่างยานเดกซ์ออยและยานเดกซ์ LLC, 16 Lva Tolstogo st. ซึ่งรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูล มอสโก, 11 902 1, รัสเซียเห็นด้วย

การตลาดออนไลน์

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งอาจรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตลาดของพื้นที่โฆษณาหรือการนําเสนอโฆษณาและเนื้อหาอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") ตามความสนใจที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้และการวัดประสิทธิภาพของพวกเขา

สําหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้โปรไฟล์ผู้ใช้ที่เรียกว่าจะถูกสร้างและเก็บไว้ในไฟล์ (ที่เรียกว่า "คุกกี้") หรือขั้นตอนที่คล้ายกันจะถูกใช้โดยวิธีการที่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเนื้อหาดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาที่ดูเว็บไซต์ที่เข้าชมเครือข่ายออนไลน์ที่ใช้ แต่ยังรวมถึงพันธมิตรด้านการสื่อสารและข้อมูลทางเทคนิคเช่นเบราว์เซอร์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาใช้งานและฟังก์ชันที่ใช้ หากผู้ใช้ยินยอมให้รวบรวมข้อมูลตําแหน่งของตน ก็สามารถประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ได้เช่นกัน

ที่อยู่ IP ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ด้วย อย่างไรก็ตามเราใช้วิธีการปิดบัง IP ที่มีอยู่ (เช่น นามแฝงโดยการย่อที่อยู่ IP) เพื่อปกป้องผู้ใช้ โดยทั่วไปจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนของผู้ใช้ (เช่นที่อยู่อีเมลหรือชื่อ) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาดออนไลน์ แต่เป็นนามแฝง ซึ่งหมายความว่าเราและผู้ให้บริการขั้นตอนการตลาดออนไลน์ไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ แต่มีเพียงข้อมูลที่เก็บไว้ในโปรไฟล์ของพวกเขาเท่านั้น

ข้อมูลในโปรไฟล์มักจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้หรือโดยขั้นตอนที่คล้ายกัน คุกกี้เหล่านี้โดยทั่วไปสามารถอ่านได้ในภายหลังบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้ขั้นตอนการตลาดออนไลน์เดียวกันและวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําเสนอเนื้อหารวมทั้งเสริมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการวิธีการทางการตลาดออนไลน์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถกําหนดข้อมูลที่ชัดเจนให้กับโปรไฟล์ได้ ตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้เป็นสมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีขั้นตอนการตลาดออนไลน์ที่เราใช้และเครือข่ายเชื่อมต่อโปรไฟล์ของผู้ใช้กับข้อมูลข้างต้น เราขอให้คุณทราบว่าผู้ใช้สามารถทําข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการได้ เช่น โดยการให้ความยินยอมเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียน

โดยหลักการแล้วเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับความสําเร็จของโฆษณาของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามในบริบทของการวัด Conversion ที่เรียกว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าขั้นตอนการตลาดออนไลน์ใดของเราที่นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการแปลงเช่นจนถึงบทสรุปของสัญญากับเรา การวัด Conversion ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสําเร็จของความพยายามทางการตลาดของเราเท่านั้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นเราขอให้คุณสันนิษฐานว่าคุกกี้ที่ใช้จะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาสองปี

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การวัดการเข้าถึง (เช่น สถิติการเข้าถึง การรับรู้ผู้เข้าชมที่กลับมา) การติดตาม (เช่น การจัดทําโปรไฟล์ความสนใจ/พฤติกรรม การใช้คุกกี้) การตลาด โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้); การวัด Conversion (การวัดประสิทธิภาพของมาตรการทางการตลาด)
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย: การกําบัง IP (นามแฝงของที่อยู่ IP)
 • ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)
 • ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): เราอ้างถึงข้อมูลการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ของการคัดค้านที่ระบุถึงผู้ให้บริการ (เรียกว่า "การเลือกไม่ใช้") หากไม่มีการระบุตัวเลือกการยกเลิกอย่างชัดเจนมีความเป็นไปได้ที่คุณจะปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจจํากัดการทํางานของข้อเสนอออนไลน์ของเรา ดังนั้นเราจึงแนะนําตัวเลือกการเลือกไม่ใช้ต่อไปนี้ซึ่งมีให้โดยสรุปสําหรับพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง: ก) ยุโรป: https://www.youronlinechoices.eu (ข) แคนาดา: https://www.youradchoices.ca/choices ค) สหรัฐอเมริกา: https://www.aboutads.info/choices (ง) ข้ามดินแดน: https://optout.aboutads.info

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • Criteo: Criteo; บริการ: Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80538 มิวนิก, เยอรมนี; 11 ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.criteo.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.criteo.com/de/privacy/; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.criteo.com/privacy/
 • การวัดผล Google Ads และ Conversion มีดังนี้ เราใช้ขั้นตอนการตลาดออนไลน์ "Google Ads" เพื่อวางโฆษณาในเครือข่ายโฆษณาของ Google (เช่น ในผลการค้นหา ในวิดีโอ บนเว็บไซต์ ฯลฯ) เพื่อให้แสดงต่อผู้ใช้ที่สันนิษฐานว่าสนใจในโฆษณา (เรียกว่า "Conversion") นอกจากนี้ เรายังวัดคอนเวอร์ชั่นของโฆษณาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เราจะทราบจํานวนผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อทั้งหมดที่คลิกโฆษณาของเราและถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าเว็บที่มีสิ่งที่เรียกว่า "แท็กเครื่องมือวัด Conversion" ที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้น อย่างไรก็ตามตัวเราเองไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้ได้ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ประเภทของการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผล: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมและข้อสัญญามาตรฐานสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลในประเทศที่สาม: https://business.safety.google/adscontrollerterms
 • Google Adsense กับโฆษณาส่วนบุคคล: เราใช้บริการ Google Adsense กับโฆษณาส่วนบุคคลด้วยความช่วยเหลือของโฆษณาที่จะแสดงภายในข้อเสนอออนไลน์ของเราและเราได้รับค่าตอบแทนสําหรับการแสดงผลหรือการใช้งานอื่น ๆ ของพวกเขา บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ประเภทของการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผล: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลสําหรับผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google: ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูลระหว่างผู้ควบคุมและข้อสัญญามาตรฐานสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลในประเทศที่สาม: https://business.safety.google/adscontrollerterms
 • Google Adsense กับโฆษณาที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล: เราใช้บริการ Google Adsense กับโฆษณาที่ไม่ได้ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยความช่วยเหลือของโฆษณาที่จะแสดงภายในข้อเสนอออนไลน์ของเราและเราได้รับค่าตอบแทนสําหรับการแทรกหรือการใช้งานอื่น ๆ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://marketingplatform.google.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ประเภทของการประมวลผลและการประมวลผลข้อมูลที่ประมวลผล: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; ข้อกําหนดในการคุ้มครองข้อมูลสําหรับผู้ควบคุมและผู้ควบคุม Google Ads และข้อสัญญามาตรฐานสําหรับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศที่สาม ได้แก่ https://business.safety.google/adscontrollerterms
 • ลิงค์อิน: แท็กข้อมูลเชิงลึก / การวัดคอนเวอร์ชั่น; บริการ: LinkedIn ไอร์แลนด์ ไม่ จํากัด บริษัท วิลตันพลาซ่าวิลตันเพลสดับลิน 2 ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.linkedin.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, นโยบายคุกกี้: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://legal.linkedin.com/dpa; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • โฆษณาไมโครซอฟท์: การวัดรีมาร์เก็ตติ้ง/ คอนเวอร์ชั่น บริการ: ไมโครซอฟท์ ไอร์แลนด์ ปฏิบัติการ จํากัด, วัน ไมโครซอฟท์ เพลส, เซาท์ เคาน์ตี้ บิสซิเนส พาร์ค, เลพเพิร์ดสทาวน์, ดับลิน 18, D18 P521, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://about.ads.microsoft.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out; ข้อมูลเพิ่มเติม: https://about.ads.microsoft.com/de-de/policies/legal-privacy-and-security.

รีวิวและขั้นตอนการประเมินของลูกค้า

เรามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อประเมินเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมบริการของเรา หากผู้ใช้ให้คะแนนเราผ่านแพลตฟอร์มการประเมินหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อเสนอแนะข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไปของธุรกิจหรือการใช้งานและข้อมูลการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการจะมีผลบังคับใช้ด้วย ตามกฎแล้วการประเมินยังต้องมีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประเมินได้ใช้บริการของเราจริง ๆ เราจะส่งข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับลูกค้าและบริการที่ใช้ไปยังแพลตฟอร์มการประเมินที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงชื่อที่อยู่อีเมลและหมายเลขคําสั่งซื้อหรือหมายเลขบทความ) โดยได้รับความยินยอมจากลูกค้า ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้เท่านั้น

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลสัญญา (เช่น สาระสําคัญของสัญญา ระยะเวลา ประเภทลูกค้า) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ลูกค้า; ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์) การตลาด
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • วิดเจ็ตการให้คะแนน: เรารวมสิ่งที่เรียกว่า "วิดเจ็ตการให้คะแนน" เข้ากับข้อเสนอออนไลน์ของเรา วิดเจ็ตเป็นองค์ประกอบการทํางานและเนื้อหาที่รวมอยู่ในข้อเสนอออนไลน์ของเราซึ่งแสดงข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ มันสามารถแสดงตัวอย่างเช่นในรูปแบบของตราประทับหรือองค์ประกอบที่เทียบเคียงได้บางครั้งเรียกว่า "ตรา" แม้ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของวิดเจ็ตจะแสดงภายในข้อเสนอออนไลน์ของเรา แต่เนื้อหานั้นจะถูกดึงออกมาในขณะนี้จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นวิธีเดียวที่จะแสดงเนื้อหาปัจจุบันเสมอโดยเฉพาะการจัดอันดับปัจจุบัน เพื่อจุดประสงค์นี้การเชื่อมต่อข้อมูลจะต้องถูกสร้างขึ้นจากเว็บไซต์ที่เข้าถึงภายในข้อเสนอออนไลน์ของเราไปยังเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการวิดเจ็ตและผู้ให้บริการวิดเจ็ตจะได้รับข้อมูลทางเทคนิคบางอย่าง (ข้อมูลการเข้าถึงรวมถึงที่อยู่ IP) ที่จําเป็นสําหรับเนื้อหาของวิดเจ็ตที่จะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ให้บริการวิดเจ็ตยังได้รับข้อมูลที่ผู้ใช้เข้าชมข้อเสนอออนไลน์ของเรา ข้อมูลนี้สามารถเก็บไว้ในคุกกี้และใช้โดยผู้ให้บริการวิดเจ็ตเพื่อรับรู้ข้อเสนอออนไลน์ที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินได้รับการเยี่ยมชมโดยผู้ใช้ ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการวิจัยตลาด ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • bewertet.de: แพลตฟอร์มการให้คะแนน ผู้ให้บริการ: salesworker.com GmbH, Kattenbug 2, 50667 โคโลญ, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.bewertet.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.bewertet.de/datenschutz
 • พันธมิตรลูกค้า: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: พันธมิตรลูกค้า CA GmbH, Ullsteinstr 130 l Tower B, 12109 เบอร์ลิน, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.customer-alliance.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.customer-alliance.com/de/datenschutzbestimmungen/
 • eKomi: แพลตฟอร์มการให้คะแนน ผู้ให้บริการ: บริษัท อีโคมิ จํากัด, มาร์คกราเฟนสตร์. 11, 10969 เบอร์ลิน, เยอรมนี; 11 ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.ekomi.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.ekomi.de/de/datenschutz/
 • kundentests.com: แพลตฟอร์มการให้คะแนน ผู้ให้บริการ: kundentests.com, Sokelantstraße 5, 30165 ฮันโนเวอร์, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://kundentests.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://kundentests.com/datenschutz/
 • คุนูนุ: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 ฮัมบูร์ก, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.kununu.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • พิสูจน์แล้วประสบการณ์: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: ระบบผู้เชี่ยวชาญ AG, Quedlinburger Strasse 1, 10589 เบอร์ลิน, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.provenexpert.com/de-de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/
 • ร้านค้าที่เชื่อถือได้ (Trustedbadge): แพลตฟอร์มการให้คะแนน (Trustedbadge); บริการ: ร้านค้าที่เชื่อถือได้ GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 โคโลญ, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.trustedshops.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.
 • ทรัสตามิ: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 เบอร์ลิน, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.trustami.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.trustami.com/datenschutz/
 • Trustpilot: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 โคเปนเฮเกน, เดนมาร์ก; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://de.trustpilot.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms
 • ใครจะรู้ดีที่สุด: แพลตฟอร์มการให้คะแนน ผู้ให้บริการ: 11880 โซลูชั่น AG และ 11880 บริการอินเทอร์เน็ต AG: แต่ละ Hohenzollernstr 24, 45128 Essen, เยอรมนี; 24 ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.werkenntdenbesten.de/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.werkenntdenbesten.de/datenschutz
 • Yelp: แพลตฟอร์มการให้คะแนน บริการ: เยลป์ อิงค์, 140 New Montgomery Street, ชั้น 9, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94105, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.yelp.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.yelp.de/tos/privacy_policy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.yelp.com/tos/privacy_en_us_20190329#third-parties

การแสดงตนในเครือข่ายสังคม (โซเชียลมีเดีย)

เรารักษาสถานะออนไลน์ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์และในบริบทนี้ประมวลผลข้อมูลผู้ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ที่นั่นหรือเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าข้อมูลผู้ใช้อาจถูกประมวลผลนอกอาณาเขตของสหภาพยุโรป สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสําหรับผู้ใช้เนื่องจากเช่นการบังคับใช้สิทธิ์ของผู้ใช้อาจทําได้ยากขึ้น

นอกจากนี้ข้อมูลของผู้ใช้ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์มักจะได้รับการประมวลผลเพื่อการวิจัยตลาดและการโฆษณา ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ตามลักษณะการทํางานการใช้งานและความสนใจที่เกิดขึ้นของผู้ใช้ โปรไฟล์การใช้งานสามารถใช้ตัวอย่างเช่นเพื่อวางโฆษณาภายในและภายนอกเครือข่ายที่น่าจะสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้คุกกี้มักจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานและความสนใจของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ นอกจากนี้ข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้โดยไม่คํานึงถึงอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ใช้เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่ระบบ)

สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการประมวลผลที่เกี่ยวข้องและความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (การเลือกไม่ใช้) เราอ้างถึงการประกาศการปกป้องข้อมูลและข้อมูลที่ได้รับจากผู้ดําเนินการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

แม้ในกรณีของการร้องขอข้อมูลและการยืนยันสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเราต้องการชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถยืนยันกับผู้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เฉพาะผู้ให้บริการเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมและให้ข้อมูลได้โดยตรง หากคุณยังต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อเราได้

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์, ที่อยู่ IP)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: คําขอติดต่อและการสื่อสาร คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์) การตลาด
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • อินสตาแกรม: เครือข่ายสังคม; บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.instagram.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://instagram.com/about/legal/privacy
 • เพจเฟซบุ๊ก: โปรไฟล์ภายในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook – เรารับผิดชอบร่วมกับ Meta Platforms Ireland Limited สําหรับการรวบรวมข้อมูล (แต่ไม่ใช่การประมวลผลเพิ่มเติม) ของผู้เยี่ยมชมเพจ Facebook ของเรา (เรียกว่า "แฟนเพจ") ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเนื้อหาที่ผู้ใช้ดูหรือโต้ตอบด้วย หรือการดําเนินการที่พวกเขาทํา (ดู "สิ่งที่คุณและจัดหาให้และจัดหาให้" ในนโยบายข้อมูลของ Facebook: https://www.facebook.com/policy) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้ (เช่น ที่อยู่ IP, ระบบปฏิบัติการ, ประเภทเบราว์เซอร์, การตั้งค่าภาษา, ข้อมูลคุกกี้; ดู "ข้อมูลอุปกรณ์" ใน นโยบายข้อมูลของ Facebook: https://www.facebook.com/policy) ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลของ Facebook ภายใต้หัวข้อ "เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร" Facebook ยังรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์ที่เรียกว่า "ข้อมูลเชิงลึกของเพจ" แก่ผู้ให้บริการเพจเพื่อให้พวกเขาสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนโต้ตอบกับเพจของตนและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา เราได้สรุปข้อตกลงพิเศษกับ Facebook ("ข้อมูลข้อมูลเชิงลึกของเพจ" https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Facebook ต้องปฏิบัติตามและ Facebook ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (เช่น ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลหรือคําขอลบโดยตรงไปยัง Facebook) สิทธิ์ของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูล การลบ การคัดค้าน และการร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่มีอํานาจ) จะไม่ถูกจํากัดโดยข้อตกลงกับ Facebook ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพบได้ใน "ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของเพจ" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.facebook.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.facebook.com/about/privacy; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมกัน: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data ความรับผิดชอบร่วมจํากัดอยู่ที่การรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Meta Platforms Ireland Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป การประมวลผลข้อมูลต่อไปเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของ Meta Platforms Ireland Limited โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบริษัทแม่ Meta Platforms, Inc. ในสหรัฐอเมริกา (ตามข้อสัญญามาตรฐานที่สรุประหว่าง Meta Platforms Ireland Limited และ Meta Platforms, Inc.)
 • ลิงค์อิน: เครือข่ายสังคม; บริการ: LinkedIn ไอร์แลนด์ ไม่ จํากัด บริษัท วิลตันพลาซ่าวิลตันเพลสดับลิน 2 ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.linkedin.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; สัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://legal.linkedin.com/dpa; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://legal.linkedin.com/dpa; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • Pinterest: เครือข่ายสังคม; บริการ: Pinterest อิงค์, 635 High Street, พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย, 94301, ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.pinterest.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy; สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ภาคผนวกการแลกเปลี่ยนข้อมูล Pinterest (ภาคผนวก A): https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/.
 • Snapchat: เครือข่ายสังคม; บริการ: สแน็ปอิงค์, 3000 31st Street, ซานตาโมนิกา, แคลิฟอร์เนีย 90405 สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.snapchat.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy, นโยบายคุกกี้: https://www.snap.com/de-DE/cookie-policy; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://www.snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses
 • ติ๊กต๊อก: เครือข่ายสังคม / แพลตฟอร์มวิดีโอ; บริการ: TikTok เทคโนโลยี จํากัด, 10 เอิร์ลสฟอร์ตเทอร์เรซ, ดับลิน, D02 T380, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.tiktok.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy
 • ทวิตเตอร์: เครือข่ายสังคม; บริการ: บริษัท ทวิตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล, วัน คัมเบอร์แลนด์ เพลส, ถนนเฟเนียน, ดับลิน 2 D02 AX07, ไอร์แลนด์, ผู้ปกครอง: ทวิตเตอร์ อิงค์, 1355 Market Street, Suite 900, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94103, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://twitter.com/privacy, (การตั้งค่า: https://twitter.com/personalization)
 • ยูทูบ: เครือข่ายสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มวิดีโอ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://adssettings.google.com/authenticated
 • ซิง: เครือข่ายสังคม; บริการ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 ฮัมบูร์ก, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.xing.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

ปลั๊กอินและฟังก์ชันฝังตัวรวมถึงเนื้อหา

เรารวมองค์ประกอบการทํางานและเนื้อหาไว้ในข้อเสนอออนไลน์ของเราที่ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม") ตัวอย่างเช่น กราฟิก วิดีโอ หรือแผนที่เมือง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เนื้อหา" อย่างสม่ําเสมอ)

การผสานรวมต้องการให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเนื้อหานี้ประมวลผลที่อยู่ IP ของผู้ใช้เสมอเนื่องจากไม่มีที่อยู่ IP พวกเขาไม่สามารถส่งเนื้อหาไปยังเบราว์เซอร์ของตนได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP สําหรับการนําเสนอเนื้อหาหรือฟังก์ชันนี้ เราพยายามใช้เฉพาะเนื้อหาดังกล่าวซึ่งผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใช้ที่อยู่ IP เพื่อส่งมอบเนื้อหาเท่านั้น บุคคลที่สามอาจใช้สิ่งที่เรียกว่าพิกเซลแท็ก (กราฟิกที่มองไม่เห็นหรือที่เรียกว่า "เว็บบีคอน") เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือการตลาด "พิกเซลแท็ก" สามารถใช้เพื่อประเมินข้อมูลเช่นการเข้าชมของผู้เข้าชมบนหน้าของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลนามแฝงยังสามารถเก็บไว้ในคุกกี้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้และมีข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการเพื่ออ้างอิงเว็บไซต์เวลาเข้าชมและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอออนไลน์ของเรารวมทั้งรวมกับข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งอื่น ๆ

 • ประเภทของข้อมูลที่ประมวลผล: ข้อมูลการใช้งาน (เช่น เว็บไซต์ที่เข้าชม, ความสนใจในเนื้อหา, เวลาในการเข้าถึง); ข้อมูลเมตา/การสื่อสาร (เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ ที่อยู่ IP) ข้อมูลสินค้าคงคลัง (เช่น ชื่อ ที่อยู่) รายละเอียดการติดต่อ (เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลเนื้อหา (เช่น รายการในแบบฟอร์มออนไลน์) ข้อมูลเหตุการณ์ (Facebook) ("ข้อมูลเหตุการณ์" คือข้อมูลที่เราสามารถส่งไปยัง Facebook ผ่านพิกเซลของ Facebook (ผ่านแอพหรือวิธีการอื่นๆ) เป็นต้น และเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือการกระทําของพวกเขา ข้อมูลรวมถึงตัวอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์การโต้ตอบกับเนื้อหาฟังก์ชั่นการติดตั้งแอพการซื้อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ข้อมูลเหตุการณ์จะได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับเนื้อหาและข้อมูลการโฆษณา (กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง) ข้อมูลกิจกรรมไม่รวมเนื้อหาจริง (เช่น ความคิดเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษร) ไม่มีข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และไม่มีข้อมูลติดต่อ (เช่น ไม่มีชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลกิจกรรมจะถูกลบโดย Facebook หลังจากผ่านไปไม่เกินสองปีกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาด้วยการลบบัญชี Facebook ของเรา)
 • เจ้าของข้อมูล: ผู้ใช้ (เช่น ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการออนไลน์)
 • วัตถุประสงค์ของการประมวลผล: การจัดหาข้อเสนอออนไลน์และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ของเรา การให้บริการตามสัญญาและการบริการลูกค้า โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ (การสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้); การตลาด คําติชม (เช่น การรวบรวมคําติชมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์)
 • ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลขั้นตอนและบริการ:

 • การรวมซอฟต์แวร์ สคริปต์ หรือเฟรมเวิร์กของบุคคลที่สาม (เช่น jQuery): เรารวมซอฟต์แวร์เข้ากับข้อเสนอออนไลน์ของเราที่เราดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น ไลบรารีฟังก์ชันที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้ข้อเสนอออนไลน์ของเรา) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ใช้และสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งซอฟต์แวร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยตลอดจนการประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อเสนอของพวกเขา – เรารวมซอฟต์แวร์เข้ากับข้อเสนอออนไลน์ของเราที่เราดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการรายอื่น (เช่น ไลบรารีฟังก์ชันที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําเสนอหรือเป็นมิตรกับผู้ใช้ของข้อเสนอออนไลน์ของเรา) ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องรวบรวมที่อยู่ IP ของผู้ใช้และสามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งซอฟต์แวร์ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยตลอดจนการประเมินและการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อเสนอของพวกเขา ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • ปลั๊กอินและเนื้อหาของ Facebook: ปลั๊กอินและเนื้อหาทางสังคมของ Facebook – อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน Facebook สามารถดูรายการและลักษณะที่ปรากฏของปลั๊กอินทางสังคมของ Facebook ได้ที่นี่: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ – เราร่วมกับ Meta Platforms Ireland Limited สําหรับการรวบรวมหรือรับในบริบทของการส่ง (แต่ไม่ใช่การประมวลผลเพิ่มเติม) ของ "ข้อมูลเหตุการณ์" ที่ Facebook รวบรวมโดยใช้ปลั๊กอินทางสังคมของ Facebook (และฟังก์ชันการฝังสําหรับเนื้อหา) ที่ดําเนินการในข้อเสนอออนไลน์ของเราหรือในบริบทของ การส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้รับผิดชอบร่วมกัน: ก) การแสดงเนื้อหาและข้อมูลการโฆษณาที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่สันนิษฐานไว้ของผู้ใช้ ข) การส่งข้อความเชิงพาณิชย์และธุรกรรม (เช่น การระบุที่อยู่ผู้ใช้ผ่าน Facebook Messenger) ค) การปรับปรุงการแสดงโฆษณาและการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและเนื้อหาในแบบของคุณ (เช่น การปรับปรุงการจดจําว่าเนื้อหาหรือข้อมูลโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้) เราได้สรุปข้อตกลงพิเศษกับ Facebook ("ภาคผนวกสําหรับผู้ควบคุม" https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Facebook ต้องปฏิบัติตาม (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) และ Facebook ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (เช่น ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลหรือคําขอลบไปยัง Facebook โดยตรง) หมายเหตุ: หาก Facebook ให้เกณฑ์ชี้วัด การวิเคราะห์ และรายงานแก่เรา (ซึ่งรวบรวมไว้ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายและไม่ระบุชื่อสําหรับเรา) การประมวลผลนี้จะไม่ดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล ("เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูล" https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) "เงื่อนไขความปลอดภัยของข้อมูล" ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) รวมถึงการดําเนินการในสหรัฐอเมริกาตามข้อสัญญามาตรฐาน ("ภาคผนวกการถ่ายโอนข้อมูลของสหภาพยุโรปของ Facebook, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum") สิทธิ์ของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูล การลบ การคัดค้าน และการร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่มีอํานาจ) จะไม่ถูกจํากัดโดยข้อตกลงกับ Facebook บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม (ข้อ 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ก) GDPR); เว็บไซต์: https://www.facebook.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.facebook.com/about/privacy
 • แบบอักษรน่ากลัว (การปรับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง): การแสดงแบบอักษรและสัญลักษณ์ บริการ: ไอคอน Font Awesome โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีการส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังผู้ให้บริการ Font Awesome ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • แบบอักษรของ Google (ได้รับจากเซิร์ฟเวอร์ของ Google): การซื้อแบบอักษร (และสัญลักษณ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้แบบอักษรและสัญลักษณ์ที่ปลอดภัยปราศจากการบํารุงรักษาและมีประสิทธิภาพทางเทคนิคโดยคํานึงถึงความตรงต่อเวลาและเวลาในการโหลดการนําเสนอที่สม่ําเสมอและการพิจารณาข้อ จํากัด ด้านใบอนุญาตที่เป็นไปได้ ผู้ให้บริการแบบอักษรจะได้รับแจ้งจากที่อยู่ IP ของผู้ใช้เพื่อให้แบบอักษรสามารถใช้งานได้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการส่งข้อมูลทางเทคนิค (การตั้งค่าภาษาความละเอียดหน้าจอระบบปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ที่ใช้) ซึ่งจําเป็นสําหรับการจัดหาแบบอักษรขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้และสภาพแวดล้อมทางเทคนิค บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://fonts.google.com/; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy
 • แบบอักษรของ Google (จัดเตรียมในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง): แบบอักษร ("Google Fonts") เพื่อวัตถุประสงค์ในการนําเสนอข้อเสนอออนไลน์ของเราที่ใช้งานง่าย บริการ: แบบอักษร Google โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Google ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR)
 • กูเกิลแมพ: เรารวมแผนที่ของบริการ "Google Maps" ของผู้ให้บริการ Google ข้อมูลที่ประมวลผลอาจรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ IP และข้อมูลตําแหน่งของผู้ใช้ซึ่งจะไม่ถูกรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา (โดยปกติจะดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของพวกเขา) บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://cloud.google.com/maps-platform; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): ปลั๊กอินการเลือกไม่ใช้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de การตั้งค่าสําหรับการแสดงโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated
 • ปลั๊กอินและเนื้อหา Instagram: ปลั๊กอินและเนื้อหาของ Instagram – อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน Instagram – เรารับผิดชอบร่วมกับ Meta Platforms Ireland Limited สําหรับการรวบรวมหรือรับใบเสร็จในบริบทของการส่ง (แต่ไม่ใช่การประมวลผลเพิ่มเติม) ของ "ข้อมูลเหตุการณ์" ที่ Facebook รวบรวมผ่านฟังก์ชันของ Instagram (เช่น การฝังฟังก์ชันสําหรับเนื้อหา) ที่ดําเนินการตามข้อเสนอออนไลน์ของเรา หรือได้รับในบริบทของการส่งสัญญาณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: ก) การแสดงเนื้อหาและข้อมูลการโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจที่สันนิษฐานไว้ของผู้ใช้ ข) การส่งข้อความเชิงพาณิชย์และธุรกรรม (เช่น การระบุที่อยู่ผู้ใช้ผ่าน Facebook Messenger) ค) การปรับปรุงการแสดงโฆษณาและการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและเนื้อหาในแบบของคุณ (เช่น การปรับปรุงการจดจําว่าเนื้อหาหรือข้อมูลโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะสอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้) เราได้สรุปข้อตกลงพิเศษกับ Facebook ("ภาคผนวกสําหรับผู้ควบคุม" https://www.facebook.com/legal/controller_addendum) ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Facebook ต้องปฏิบัติตาม (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) และ Facebook ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (เช่น ผู้ใช้สามารถจัดการกับข้อมูลหรือคําขอลบไปยัง Facebook โดยตรง) หมายเหตุ: หาก Facebook ให้เกณฑ์ชี้วัด การวิเคราะห์ และรายงานแก่เรา (ซึ่งรวบรวมไว้ เช่น ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละรายและไม่ระบุชื่อสําหรับเรา) การประมวลผลนี้จะไม่ดําเนินการภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่อยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงการประมวลผลข้อมูล ("เงื่อนไขการประมวลผลข้อมูล" https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) "เงื่อนไขความปลอดภัยของข้อมูล" ( https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) รวมถึงการดําเนินการในสหรัฐอเมริกาตามข้อสัญญามาตรฐาน ("ภาคผนวกการถ่ายโอนข้อมูลของสหภาพยุโรปของ Facebook, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum") สิทธิ์ของผู้ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับข้อมูล การลบ การคัดค้าน และการร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่มีอํานาจ) จะไม่ถูกจํากัดโดยข้อตกลงกับ Facebook บริการ: เมตาแพลตฟอร์มไอร์แลนด์ จํากัด, 4 แกรนด์คาแนลสแควร์, แกรนด์คาแนลฮาร์เบอร์, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.instagram.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://instagram.com/about/legal/privacy
 • ปลั๊กอินและเนื้อหา LinkedIn: ปลั๊กอินและเนื้อหา LinkedIn- อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน LinkedIn บริการ: LinkedIn ไอร์แลนด์ ไม่ จํากัด บริษัท, วิลตันเพลส, ดับลิน 2, ไอร์แลนด์; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.linkedin.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; สัญญาประมวลผลคําสั่งซื้อ: https://legal.linkedin.com/dpa; ข้อสัญญามาตรฐาน (รับรองระดับการปกป้องข้อมูลเมื่อประมวลผลในประเทศที่สาม): https://legal.linkedin.com/dpa; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
 • มายฟอนท์ส: แบบอักษร; ข้อมูลที่ประมวลผลในบริบทของการดึงแบบอักษรหมายเลขประจําตัวของโครงการแบบอักษรเว็บ (ไม่ระบุตัวตน) URL ของเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตที่เชื่อมโยงกับหมายเลขลูกค้าเพื่อระบุผู้รับใบอนุญาตและแบบอักษรเว็บที่ได้รับอนุญาตและ URL ของผู้อ้างอิง หมายเลขประจําตัวโครงการแบบอักษรเว็บที่ไม่ระบุตัวตนจะถูกเก็บไว้ในไฟล์บันทึกที่เข้ารหัสพร้อมข้อมูลดังกล่าวเป็นเวลา 30 วันเพื่อกําหนดจํานวนการดูหน้าเว็บรายเดือน หลังจากการสกัดและจัดเก็บจํานวนการดูหน้าเว็บไฟล์บันทึกจะถูกลบ บริการ: โมโนไทป์การถ่ายภาพโฮลดิ้งอิงค์, 600 ยูนิคอร์นพาร์คไดรฟ์, โวเบิร์น, แมสซาชูเซตส์ 01801, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.myfonts.co; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy
 • OpenStreetMap: เรารวมแผนที่ของบริการ "OpenStreetMap" ซึ่งนําเสนอบนพื้นฐานของใบอนุญาตฐานข้อมูลแบบเปิดของ Open Data Commons Open (ODbL) โดยมูลนิธิ OpenStreetMap (OSMF) ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกใช้โดย OpenStreetMap เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงฟังก์ชันแผนที่และสําหรับการแคชการตั้งค่าที่เลือกโดยเฉพาะ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ IP และข้อมูลตําแหน่งของผู้ใช้ซึ่งจะไม่ถูกรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา (โดยปกติจะดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของพวกเขา) บริการ: มูลนิธิ OpenStreetMap (OSMF); ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.openstreetmap.de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy
 • ปลั๊กอินและเนื้อหาของ Pinterest: ปลั๊กอินและเนื้อหาของ Pinterest – อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน Pinterest บริการ: Pinterest อิงค์, 635 High Street, พาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย, 94301, ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.pinterest.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
 • ชาริฟฟ์: เราใช้ปุ่ม "Shariff" ที่ป้องกันความเป็นส่วนตัว "Shariff" ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในเน็ตและเพื่อแทนที่ปุ่ม "แชร์" ตามปกติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ใช่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้ แต่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อเสนอออนไลน์นี้อยู่ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องและตัวอย่างเช่นสอบถามจํานวนไลค์ ผู้ใช้ยังคงไม่ระบุชื่อ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Shariff สามารถพบได้ที่ผู้พัฒนานิตยสาร c't: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; บริการ: ไฮส์ เมดีน GmbH &amp. Co. KG, คาร์ล-วีเชิร์ต-อัลลี 10, 30625 ฮันโนเวอร์, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html
 • ปลั๊กอินและเนื้อหา Twitter: ปลั๊กอินและปุ่ม Twitter – อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน Twitter บริการ: บริษัท ทวิตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล, วัน คัมเบอร์แลนด์ เพลส, ถนนเฟเนียน, ดับลิน 2 D02 AX07, ไอร์แลนด์, ผู้ปกครอง: ทวิตเตอร์ อิงค์, 1355 Market Street, Suite 900, ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย 94103, สหรัฐอเมริกา; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://twitter.com/de; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://twitter.com/privacy, (การตั้งค่า: https://twitter.com/personalization)
 • วิดีโอ YouTube: เนื้อหาวิดีโอ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.youtube.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): ปลั๊กอินการเลือกไม่ใช้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de การตั้งค่าสําหรับการแสดงโฆษณา: https://adssettings.google.com/authenticated
 • วิดีโอ YouTube: เนื้อหาวิดีโอ วิดีโอ YouTube ถูกรวมเข้าด้วยกันผ่านโดเมนพิเศษ (สามารถจดจําได้โดยส่วนประกอบ "youtube-nocookie") ในสิ่งที่เรียกว่า "โหมดการปกป้องข้อมูลแบบขยาย" ซึ่งไม่มีการรวบรวมคุกกี้ในกิจกรรมของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการเล่นวิดีโอในแบบของคุณ อย่างไรก็ตามสามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของผู้ใช้กับวิดีโอ (เช่นการจดจําจุดเล่นล่าสุด) ได้ บริการ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ไอร์แลนด์, บริษัทแม่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.youtube.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy
 • ปลั๊กอินและปุ่ม Xing: ปลั๊กอินและปุ่ม Xing – อาจรวมถึงตัวอย่างเช่นเนื้อหาเช่นรูปภาพวิดีโอหรือข้อความและปุ่มที่ผู้ใช้สามารถแบ่งปันเนื้อหาของข้อเสนอออนไลน์นี้ภายใน Xing บริการ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 ฮัมบูร์ก, เยอรมนี; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://www.xing.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
 • วิเมโอ: เนื้อหาวิดีโอ บริการ: วิเมโอ อิงค์, ความสนใจ: ฝ่ายกฎหมาย, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 6 วรรค 1 ประโยค 1 อนุมาตรา 1 วรรคหนึ่ง ฉ) GDPR); เว็บไซต์: https://vimeo.com; นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://vimeo.com/privacy; ความเป็นไปได้ของการคัดค้าน (เลือกไม่รับ): เราต้องการชี้ให้เห็นว่า Vimeo อาจใช้ Google Analytics และอ้างถึงการประกาศการปกป้องข้อมูล (https://policies.google.com/privacy) รวมถึงตัวเลือกการเลือกไม่ใช้สําหรับ Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) หรือการตั้งค่าของ Google สําหรับการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (https://adssettings.google.com/)

การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอให้คุณแจ้งตัวเองเป็นประจําเกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศการปกป้องข้อมูลของเรา เราจะปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวทันทีที่การเปลี่ยนแปลงการประมวลผลข้อมูลที่ดําเนินการโดยเราทําให้สิ่งนี้จําเป็น เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่การเปลี่ยนแปลงต้องการความร่วมมือจากคุณ (เช่น ความยินยอม) หรือการแจ้งเตือนส่วนบุคคลอื่นๆ

หากเราให้ที่อยู่และข้อมูลติดต่อของ บริษัท และองค์กรในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราขอให้คุณทราบว่าที่อยู่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะติดต่อเรา

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิ์ต่างๆ ภายใต้ GDPR ซึ่งมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบทความ 15 ถึง 21 GDPR:

 • สิทธิ์ในการคัดค้าน: ด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เฉพาะของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ได้รับการประมวลผลตามมาตรา 6 (1) (f) GDPR ได้ตลอดเวลา หรือ f GDPR; นอกจากนี้ยังใช้กับการจัดทําโปรไฟล์ตามบทบัญญัติเหล่านี้ด้วย หากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณได้รับการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงคุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาดังกล่าว นอกจากนี้ยังใช้กับการทําโปรไฟล์ตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาโดยตรงดังกล่าว
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา
 • ขวา: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอยืนยันว่าข้อมูลที่เป็นปัญหากําลังได้รับการประมวลผลหรือไม่และเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลนี้ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมและสําเนาของข้อมูลตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
 • สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง: ตามข้อกําหนดทางกฎหมายคุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณให้ครบถ้วนหรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ
 • สิทธิ์ในการลบและจํากัดการประมวลผล: ตามข้อกําหนดทางกฎหมายคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณทันทีหรืออีกวิธีหนึ่งคือเรียกร้องให้มีการ จํากัด การประมวลผลข้อมูลตามข้อกําหนดทางกฎหมาย
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับเราในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องตามข้อกําหนดทางกฎหมายหรือขอให้ส่งไปยังตัวควบคุมอื่น
 • ร้องเรียนไปยังหน่วยงานกํากับดูแล: โดยไม่กระทบต่อการเยียวยาทางปกครองหรือตุลาการอื่น ๆ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกํากับดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐสมาชิกของที่อยู่อาศัยที่เป็นนิสัยสถานที่ทํางานหรือสถานที่ของการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหากคุณเชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดบทบัญญัติของ GDPR

คำ นิยาม

ส่วนนี้ให้ภาพรวมของข้อกําหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คําศัพท์หลายคํานํามาจากกฎหมายและกําหนดไว้ข้างต้นทั้งหมดในศิลปะ 4 GDPR คําจํากัดความทางกฎหมายมีผลผูกพัน ในทางกลับกันคําอธิบายต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการทําความเข้าใจ คําจะถูกจัดเรียงตามตัวอักษร

 • การทดสอบ A / B: การทดสอบ A/B ใช้เพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และประสิทธิภาพของข้อเสนอออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้จะแสดงเวอร์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์หรือองค์ประกอบของเว็บไซต์ เช่น ฟอร์มการป้อนข้อมูล ซึ่งตําแหน่งของเนื้อหาหรือป้ายชื่อขององค์ประกอบการนําทางอาจแตกต่างกัน ต่อจากนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้เช่น อยู่ในเว็บไซต์นานขึ้นหรือมีปฏิสัมพันธ์กับองค์ประกอบบ่อยขึ้นสามารถกําหนดได้ว่าเว็บไซต์หรือองค์ประกอบใดในไซต์หรือองค์ประกอบเหล่านี้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่า
 • Heatmaps: "Heatmaps" คือการเคลื่อนไหวของเมาส์ของผู้ใช้ซึ่งรวมกันเป็นภาพรวมด้วยความช่วยเหลือตัวอย่างเช่นสามารถรับรู้ได้ว่าองค์ประกอบเว็บไซต์ใดที่ต้องการและองค์ประกอบเว็บไซต์ใดที่ผู้ใช้ชอบน้อยกว่า
 • การวัดการแปลง: การวัด Conversion (หรือที่เรียกว่า "การประเมินการดําเนินการเยี่ยมชม") เป็นวิธีการที่กําหนดประสิทธิภาพของมาตรการทางการตลาดได้ เพื่อจุดประสงค์นี้คุกกี้มักจะถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ที่มีการดําเนินมาตรการทางการตลาดแล้วดึงข้อมูลอีกครั้งบนเว็บไซต์เป้าหมาย ตัวอย่างเช่นเราสามารถติดตามได้ว่าโฆษณาที่เราวางบนเว็บไซต์อื่นประสบความสําเร็จหรือไม่
 • ข้อมูลส่วนบุคคล: "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เจ้าของข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงถึงตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขประจําตัวข้อมูลตําแหน่งตัวระบุออนไลน์ (เช่นคุกกี้) หรือคุณสมบัติพิเศษอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางกายภาพสรีรวิทยาพันธุกรรมจิตใจเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลตามธรรมชาตินั้น
 • โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้: การประมวลผล "โปรไฟล์ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้" หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "โปรไฟล์" รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติทุกประเภทที่ประกอบด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เพื่อจัดการกับแง่มุมส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดา (ขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดทําโปรไฟล์ข้อมูลที่แตกต่างกันเกี่ยวกับข้อมูลประชากรพฤติกรรมและความสนใจ เช่น การโต้ตอบกับเว็บไซต์และเนื้อหา ฯลฯ) วิเคราะห์ ประเมิน หรือคาดการณ์ (เช่น ความสนใจในเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง พฤติกรรมการคลิกบนเว็บไซต์หรือสถานที่) คุกกี้และเว็บบีคอนมักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทําโปรไฟล์
 • การวัดช่วง: การวัดการเข้าถึง (หรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์เว็บ) ทําหน้าที่ประเมินการไหลของผู้เข้าชมของข้อเสนอออนไลน์และอาจรวมถึงพฤติกรรมหรือความสนใจของผู้เข้าชมในข้อมูลบางอย่างเช่นเนื้อหาของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นด้วยความช่วยเหลือของการวิเคราะห์การเข้าถึงเจ้าของเว็บไซต์สามารถรับรู้ได้ว่าผู้เข้าชมเข้าชมเว็บไซต์ของตนในเวลาใดและเนื้อหาใดที่พวกเขาสนใจ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ให้เข้ากับความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้ดีขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์การเข้าถึงคุกกี้นามแฝงและเว็บบีคอนมักใช้เพื่อจดจําผู้เยี่ยมชมที่กลับมาและได้รับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอออนไลน์
 • ติดตาม: "การติดตาม" คือเมื่อพฤติกรรมของผู้ใช้สามารถติดตามได้จากข้อเสนอออนไลน์หลายรายการ ตามกฎแล้วข้อมูลพฤติกรรมและความสนใจจะถูกเก็บไว้ในคุกกี้หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเทคโนโลยีการติดตาม (ที่เรียกว่าโปรไฟล์) เกี่ยวกับข้อเสนอออนไลน์ที่ใช้ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่มีแนวโน้มว่าจะสอดคล้องกับความสนใจของพวกเขา
 • ผู้รับผิดชอบ: "ผู้ควบคุม" หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลําพังหรือร่วมกับผู้อื่น
 • การประมวลผล: "การประมวลผล" หมายถึงการดําเนินการหรือชุดการดําเนินงานใด ๆ ที่ดําเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม คํานี้ไปไกลและครอบคลุมการจัดการข้อมูลแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมการประเมินผลการจัดเก็บการส่งหรือการลบ
ข้อความทางกฎหมายโดย Dr. Schwenke - โปรดคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
Wir verwenden Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, personalisierte Anzeigen oder Inhalte einzusetzen und unseren Datenverkehr zu analysieren. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Anwendung von Cookies zu. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung .
View more
Cookies settings
Akzeptieren
Abbrechen
Datenschutz & Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Datenschutzerklärung

Einleitung

Mit der folgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie darüber aufklären, welche Arten Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend auch kurz als "Daten“ bezeichnet) wir zu welchen Zwecken und in welchem Umfang verarbeiten. Die Datenschutzerklärung gilt für alle von uns durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten, sowohl im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen als auch insbesondere auf unseren Webseiten, in mobilen Applikationen sowie innerhalb externer Onlinepräsenzen, wie z.B. unserer Social-Media-Profile (nachfolgend zusammenfassend bezeichnet als "Onlineangebot“). Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch. Stand: 30. August 2022

Inhaltsübersicht

Verantwortlicher

Thai Spa Oase Försterstr. 8 31275 Lehrte / Hämelerwald E-Mail-Adresse: Kontakt@ThaiSpaOase.de

Übersicht der Verarbeitungen

Die nachfolgende Übersicht fasst die Arten der verarbeiteten Daten und die Zwecke ihrer Verarbeitung zusammen und verweist auf die betroffenen Personen.

Arten der verarbeiteten Daten

 • Bestandsdaten.
 • Zahlungsdaten.
 • Kontaktdaten.
 • Inhaltsdaten.
 • Vertragsdaten.
 • Nutzungsdaten.
 • Meta-/Kommunikationsdaten.
 • Event-Daten (Facebook).

Besondere Kategorien von Daten

 • Gesundheitsdaten.

Kategorien betroffener Personen

 • Kunden.
 • Interessenten.
 • Kommunikationspartner.
 • Nutzer.
 • Geschäfts- und Vertragspartner.

Zwecke der Verarbeitung

 • Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice.
 • Kontaktanfragen und Kommunikation.
 • Sicherheitsmaßnahmen.
 • Direktmarketing.
 • Reichweitenmessung.
 • Tracking.
 • Büro- und Organisationsverfahren.
 • Konversionsmessung.
 • A/B-Tests.
 • Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
 • Feedback.
 • Heatmaps.
 • Marketing.
 • Profile mit nutzerbezogenen Informationen.
 • Anmeldeverfahren.
 • Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Informationstechnische Infrastruktur.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen

Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht der Rechtsgrundlagen der DSGVO, auf deren Basis wir personenbezogene Daten verarbeiten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass neben den Regelungen der DSGVO nationale Datenschutzvorgaben in Ihrem bzw. unserem Wohn- oder Sitzland gelten können. Sollten ferner im Einzelfall speziellere Rechtsgrundlagen maßgeblich sein, teilen wir Ihnen diese in der Datenschutzerklärung mit.
 • Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO) - Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen spezifischen Zweck oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
 • Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
 • Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
 • Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.
Zusätzlich zu den Datenschutzregelungen der Datenschutz-Grundverordnung gelten nationale Regelungen zum Datenschutz in Deutschland. Hierzu gehört insbesondere das Gesetz zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Das BDSG enthält insbesondere Spezialregelungen zum Recht auf Auskunft, zum Recht auf Löschung, zum Widerspruchsrecht, zur Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, zur Verarbeitung für andere Zwecke und zur Übermittlung sowie automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling. Des Weiteren regelt es die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses (§ 26 BDSG), insbesondere im Hinblick auf die Begründung, Durchführung oder Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen sowie die Einwilligung von Beschäftigten. Ferner können Landesdatenschutzgesetze der einzelnen Bundesländer zur Anwendung gelangen.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und des Ausmaßes der Bedrohung der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen und elektronischen Zugangs zu den Daten als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, der Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, die Löschung von Daten und Reaktionen auf die Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes, durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. SSL-Verschlüsselung (https): Um Ihre via unserem Online-Angebot übermittelten Daten zu schützen, nutzen wir eine SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix https:// in der Adresszeile Ihres Browsers.

Übermittlung von personenbezogenen Daten

Im Rahmen unserer Verarbeitung von personenbezogenen Daten kommt es vor, dass die Daten an andere Stellen, Unternehmen, rechtlich selbstständige Organisationseinheiten oder Personen übermittelt oder sie ihnen gegenüber offengelegt werden. Zu den Empfängern dieser Daten können z.B. mit IT-Aufgaben beauftragte Dienstleister oder Anbieter von Diensten und Inhalten, die in eine Webseite eingebunden werden, gehören. In solchen Fall beachten wir die gesetzlichen Vorgaben und schließen insbesondere entsprechende Verträge bzw. Vereinbarungen, die dem Schutz Ihrer Daten dienen, mit den Empfängern Ihrer Daten ab.

Datenverarbeitung in Drittländern

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h., außerhalb der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder die Verarbeitung im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder der Offenlegung bzw. Übermittlung von Daten an andere Personen, Stellen oder Unternehmen stattfindet, erfolgt dies nur im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Vorbehaltlich ausdrücklicher Einwilligung oder vertraglich oder gesetzlich erforderlicher Übermittlung verarbeiten oder lassen wir die Daten nur in Drittländern mit einem anerkannten Datenschutzniveau, vertraglichen Verpflichtung durch sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, beim Vorliegen von Zertifizierungen oder verbindlicher internen Datenschutzvorschriften verarbeiten (Art. 44 bis 49 DSGVO, Informationsseite der EU-Kommission: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Löschung von Daten

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht, sobald deren zur Verarbeitung erlaubten Einwilligungen widerrufen werden oder sonstige Erlaubnisse entfallen (z.B. wenn der Zweck der Verarbeitung dieser Daten entfallen ist oder sie für den Zweck nicht erforderlich sind). Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung auf diese Zwecke beschränkt. D.h., die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen oder deren Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person erforderlich ist. Unsere Datenschutzhinweise können ferner weitere Angaben zu der Aufbewahrung und Löschung von Daten beinhalten, die für die jeweiligen Verarbeitungen vorrangig gelten.

Einsatz von Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, bzw. sonstige Speichervermerke, die Informationen auf Endgeräten speichern und Informationen aus den Endgeräten auslesen. Z.B. um den Login-Status in einem Nutzerkonto, einen Warenkorbinhalt in einem E-Shop, die aufgerufenen Inhalte oder verwendete Funktionen eines Onlineangebotes speichern. Cookies können ferner zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, z.B. zu Zwecken der Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Komfort von Onlineangeboten sowie der Erstellung von Analysen der Besucherströme. Hinweise zur Einwilligung: Wir setzen Cookies im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ein. Daher holen wir von den Nutzern eine vorhergehende Einwilligung ein, außer wenn diese gesetzlich nicht gefordert ist. Eine Einwilligung ist insbesondere nicht notwendig, wenn das Speichern und das Auslesen der Informationen, also auch von Cookies, unbedingt erforderlich sind, um dem den Nutzern einen von ihnen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst (also unser Onlineangebot) zur Verfügung zu stellen. Die widerrufliche Einwilligung wird gegenüber den Nutzern deutlich kommuniziert und enthält die Informationen zu der jeweiligen Cookie-Nutzung. Hinweise zu datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlagen: Auf welcher datenschutzrechtlichen Rechtsgrundlage wir die personenbezogenen Daten der Nutzer mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir Nutzer um eine Einwilligung bitten. Falls die Nutzer einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. an einem betriebswirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes und Verbesserung seiner Nutzbarkeit) verarbeitet oder, wenn dies im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten erfolgt, wenn der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Zu welchen Zwecken die Cookies von uns verarbeitet werden, darüber klären wir im Laufe dieser Datenschutzerklärung oder im Rahmen von unseren Einwilligungs- und Verarbeitungsprozessen auf. Speicherdauer: Im Hinblick auf die Speicherdauer werden die folgenden Arten von Cookies unterschieden:
 • Temporäre Cookies (auch: Session- oder Sitzungs-Cookies): Temporäre Cookies werden spätestens gelöscht, nachdem ein Nutzer ein Online-Angebot verlassen und sein Endgerät (z.B. Browser oder mobile Applikation) geschlossen hat.
 • Permanente Cookies: Permanente Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Endgerätes gespeichert. So können beispielsweise der Login-Status gespeichert oder bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn der Nutzer eine Website erneut besucht. Ebenso können die mit Hilfe von Cookies erhobenen Daten der Nutzer zur Reichweitenmessung verwendet werden. Sofern wir Nutzern keine expliziten Angaben zur Art und Speicherdauer von Cookies mitteilen (z. B. im Rahmen der Einholung der Einwilligung), sollten Nutzer davon ausgehen, dass Cookies permanent sind und die Speicherdauer bis zu zwei Jahre betragen kann.
Allgemeine Hinweise zum Widerruf und Widerspruch (Opt-Out): Nutzer können die von ihnen abgegebenen Einwilligungen jederzeit widerrufen und zudem einen Widerspruch gegen die Verarbeitung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Art. 21 DSGVO einlegen. Nutzer können ihren Widerspruch auch über die Einstellungen ihres Browsers erklären, z.B. durch Deaktivierung der Verwendung von Cookies (wobei dadurch auch die Funktionalität unserer Online-Dienste eingeschränkt sein kann). Ein Widerspruch gegen die Verwendung von Cookies zu Online-Marketing-Zwecken kann auch über die Websites https://optout.aboutads.info und https://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Wir setzen ein Verfahren zum Cookie-Einwilligungs-Management ein, in dessen Rahmen die Einwilligungen der Nutzer in den Einsatz von Cookies, bzw. der im Rahmen des Cookie-Einwilligungs-Management-Verfahrens genannten Verarbeitungen und Anbieter eingeholt sowie von den Nutzern verwaltet und widerrufen werden können. Hierbei wird die Einwilligungserklärung gespeichert, um deren Abfrage nicht erneut wiederholen zu müssen und die Einwilligung entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung nachweisen zu können. Die Speicherung kann serverseitig und/oder in einem Cookie (sogenanntes Opt-In-Cookie, bzw. mithilfe vergleichbarer Technologien) erfolgen, um die Einwilligung einem Nutzer, bzw. dessen Gerät zuordnen zu können. Vorbehaltlich individueller Angaben zu den Anbietern von Cookie-Management-Diensten, gelten die folgenden Hinweise: Die Dauer der Speicherung der Einwilligung kann bis zu zwei Jahren betragen. Hierbei wird ein pseudonymer Nutzer-Identifikator gebildet und mit dem Zeitpunkt der Einwilligung, Angaben zur Reichweite der Einwilligung (z. B. welche Kategorien von Cookies und/oder Diensteanbieter) sowie dem Browser, System und verwendeten Endgerät gespeichert.
 • BorlabsCookie: Cookie-Einwilligungs-Management; Dienstanbieter: Lokal auf unserem Server gehostet, keine Datenweitergabe an Dritte; Website: https://de.borlabs.io/borlabs-cookie/; Weitere Informationen: Es werden eine individuelle Nutzer-ID, Sprache sowie Arten der Einwilligungen und der Zeitpunkt ihrer Abgabe serverseitig und im Cookie auf dem Gerät der Nutzer gespeichert.
 • Complianz: Cookie-Einwilligungs-Management; Dienstanbieter: Lokal auf unserem Server gehostet, keine Datenweitergabe an Dritte; Website: https://complianz.io/; Datenschutzerklärung: https://complianz.io/legal/; Weitere Informationen: Es werden eine individuelle Nutzer-ID, Sprache sowie Arten der Einwilligungen und der Zeitpunkt ihrer Abgabe serverseitig und im Cookie auf dem Gerät der Nutzer gespeichert.

Geschäftliche Leistungen

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, z.B. Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als "Vertragspartner") im Rahmen von vertraglichen und vergleichbaren Rechtsverhältnissen sowie damit verbundenen Maßnahmen und im Rahmen der Kommunikation mit den Vertragspartnern (oder vorvertraglich), z.B., um Anfragen zu beantworten. Wir verarbeiten diese Daten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu gehören insbesondere die Verpflichtungen zur Erbringung der vereinbarten Leistungen, etwaige Aktualisierungspflichten und Abhilfe bei Gewährleistungs- und sonstigen Leistungsstörungen. Darüber hinaus verarbeiten wir die Daten zur Wahrung unserer Rechte und zum Zwecke der mit diesen Pflichten verbundenen Verwaltungsaufgaben sowie der Unternehmensorganisation. Darüber hinaus verarbeiten wir die Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer ordnungsgemäßen und betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung sowie an Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer Vertragspartner und unseres Geschäftsbetriebes vor Missbrauch, Gefährdung ihrer Daten, Geheimnisse, Informationen und Rechte (z.B. zur Beteiligung von Telekommunikations-, Transport- und sonstigen Hilfsdiensten sowie Subunternehmern, Banken, Steuer- und Rechtsberatern, Zahlungsdienstleistern oder Finanzbehörden). Im Rahmen des geltenden Rechts geben wir die Daten von Vertragspartnern nur insoweit an Dritte weiter, als dies für die vorgenannten Zwecke oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist. Über weitere Formen der Verarbeitung, z.B. zu Marketingzwecken, werden die Vertragspartner im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informiert. Welche Daten für die vorgenannten Zwecke erforderlich sind, teilen wir den Vertragspartnern vor oder im Rahmen der Datenerhebung, z.B. in Onlineformularen, durch besondere Kennzeichnung (z.B. Farben) bzw. Symbole (z.B. Sternchen o.ä.), oder persönlich mit. Wir löschen die Daten nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und vergleichbarer Pflichten, d.h., grundsätzlich nach Ablauf von 4 Jahren, es sei denn, dass die Daten in einem Kundenkonto gespeichert werden, z.B., solange sie aus gesetzlichen Gründen der Archivierung aufbewahrt werden müssen. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist beträgt bei steuerrechtlich relevanten Unterlagen sowie bei Handelsbüchern, Inventaren, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüssen, die zum Verständnis dieser Unterlagen erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen und Buchungsbelegen zehn Jahre sowie bei empfangenen Handels- und Geschäftsbriefen und Wiedergaben der abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe sechs Jahre. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen Drittanbieter oder Plattformen einsetzen, gelten im Verhältnis zwischen den Nutzern und den Anbietern die Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise der jeweiligen Drittanbieter oder Plattformen.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Besondere Kategorien personenbezogener Daten: Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 1 DGSVO).
 • Betroffene Personen: Kunden; Interessenten; Geschäfts- und Vertragspartner.
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Sicherheitsmaßnahmen; Kontaktanfragen und Kommunikation; Büro- und Organisationsverfahren; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen; Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaßnahmen); Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen).
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Kundenkonto: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein Konto anlegen (z.B. Kunden- bzw. Nutzerkonto, kurz "Kundenkonto"). Falls die Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, werden Vertragspartner hierauf ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den Zugriffszeitpunkten, um die Registrierung nachweisen und etwaigem Missbrauch des Kundenkontos vorbeugen zu können. Wenn Kunden ihr Kundenkonto gekündigt haben, werden die das Kundenkonto betreffenden Daten gelöscht, vorbehaltlich, deren Aufbewahrung ist aus gesetzlichen Gründen erforderlich. Es obliegt den Kunden, ihre Daten bei erfolgter Kündigung des Kundenkontos zu sichern; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Wirtschaftliche Analysen und Marktforschung: Aus betriebswirtschaftlichen Gründen und um Markttendenzen, Wünsche der Vertragspartner und Nutzer erkennen zu können, analysieren wir die uns vorliegenden Daten zu Geschäftsvorgängen, Verträgen, Anfragen, etc., wobei in die Gruppe der betroffenen Personen Vertragspartner, Interessenten, Kunden, Besucher und Nutzer unseres Onlineangebotes fallen können. Die Analysen erfolgen zum Zweck betriebswirtschaftlicher Auswertungen, des Marketings und der Marktforschung (z.B. zur Bestimmung von Kundengruppen mit unterschiedlichen Eigenschaften). Dabei können wir, sofern vorhanden, die Profile von registrierten Nutzern samt ihrer Angaben, z.B. zu in Anspruch genommenen Leistungen, berücksichtigen. Die Analysen dienen alleine uns und werden nicht extern offenbart, sofern es sich nicht um anonyme Analysen mit zusammengefassten, also anonymisierten Werten handelt. Ferner nehmen wir Rücksicht auf die Privatsphäre der Nutzer und verarbeiten die Daten zu den Analysezwecken möglichst pseudonym und, sofern machbar, anonym (z.B. als zusammengefasste Daten); Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Shop und E-Commerce: Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden, um ihnen die Auswahl, den Erwerb, bzw. die Bestellung der gewählten Produkte, Waren sowie verbundener Leistungen, als auch deren Bezahlung und Zustellung, bzw. Ausführung zu ermöglichen. Sofern für die Ausführung einer Bestellung erforderlich, setzen wir Dienstleister, insbesondere Post-, Speditions- und Versandunternehmen ein, um die Lieferung, bzw. Ausführung gegenüber unseren Kunden durchzuführen. Für die Abwicklung der Zahlungsvorgänge nehmen wir die Dienste von Banken und Zahlungsdienstleistern in Anspruch. Die erforderlichen Angaben sind als solche im Rahmen des Bestell- bzw. vergleichbaren Erwerbsvorgangs gekennzeichnet und umfassen die zur Auslieferung, bzw. Zurverfügungstellung und Abrechnung benötigten Angaben sowie Kontaktinformationen, um etwaige Rücksprache halten zu können; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Agenturdienstleistungen: Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden im Rahmen unserer vertraglichen Leistungen, zu denen z.B. konzeptionelle und strategische Beratung, Kampagnenplanung, Software- und Designentwicklung/-beratung oder -pflege, Umsetzung von Kampagnen und Prozessen, Handling, Serveradministration, Datenanalyse/ Beratungsleistungen und Schulungsleistungen gehören können; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Therapeutische Leistungen: Wir verarbeiten die Daten unserer Klienten sowie Interessenten und anderer Auftraggeber oder Vertragspartner (einheitlich bezeichnet als "Klienten“), um ihnen gegenüber unsere Leistungen erbringen zu können. Die verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang, der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertrags- und Klientenverhältnis. In Rahmen unserer Tätigkeit können wir ferner besondere Kategorien von Daten, hier insbesondere Angaben zur Gesundheit der Klienten, ggf. mit Bezug zu deren Sexualleben oder der sexuellen Orientierung, sowie Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, verarbeiten. Hierzu holen wir, sofern erforderlich, eine ausdrückliche Einwilligung der Klienten ein und verarbeiten die besonderen Kategorien von Daten ansonsten sofern dies der Gesundheit der Klienten dient, die Daten öffentlich sind oder andere gesetzliche Erlaubnisse vorliegen. Sofern es für unsere Vertragserfüllung, zum Schutz lebenswichtiger Interessen oder gesetzlich erforderlich ist, bzw. eine Einwilligung der Klienten vorliegt, offenbaren oder übermitteln wir die Daten der Klienten unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben an Dritte oder Beauftragte, wie z.B. Behörden, medizinischen Einrichtungen, Laboren, Abrechnungsstellen sowie im Bereich der IT, der Büro- oder vergleichbarer Dienstleistungen; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Veranstaltungen und Events: Wir verarbeiten die Daten der Teilnehmer der von uns angebotenen oder ausgerichteten Veranstaltungen, Events und ähnlichen Aktivitäten (nachfolgend einheitlich als "Teilnehmer" und „Veranstaltungen“ bezeichnet), um ihnen die Teilnahme an den Veranstaltungen und Inanspruchnahme der mit der Teilnahme verbundenen Leistungen oder Aktionen zu ermöglichen. Sofern wir in diesem Rahmen gesundheitsbezogene Daten, religiöse, politische oder sonstige besondere Kategorien von Daten verarbeiten, dann erfolgt diese im Rahmen der Offenkundigkeit (z.B. bei thematisch ausgerichteten Veranstaltungen oder dient der Gesundheitsvorsorge, Sicherheit oder erfolgt mit Einwilligung der Betroffenen). Die erforderlichen Angaben sind als solche im Rahmen des Auftrags-, Bestell- bzw. vergleichbaren Vertragsschlusses gekennzeichnet und umfassen die zur Leistungserbringung und Abrechnung benötigten Angaben sowie Kontaktinformationen, um etwaige Rücksprachen halten zu können. Soweit wir Zugang zu Informationen der Endkunden, Mitarbeitern oder anderer Personen erhalten, verarbeiten wir diese im Einklang mit den gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Zahlungsverfahren

Im Rahmen von Vertrags- und sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher Pflichten oder sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bieten wir den betroffenen Personen effiziente und sichere Zahlungsmöglichkeiten an und setzen hierzu neben Banken und Kreditinstituten weitere Dienstleister ein (zusammenfassend "Zahlungsdienstleister"). Zu den durch die Zahlungsdienstleister verarbeiteten Daten gehören Bestandsdaten, wie z.B. der Name und die Adresse, Bankdaten, wie z.B. Kontonummern oder Kreditkartennummern, Passwörter, TANs und Prüfsummen sowie die Vertrags-, Summen- und empfängerbezogenen Angaben. Die Angaben sind erforderlich, um die Transaktionen durchzuführen. Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert. D.h., wir erhalten keine konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen wir auf die AGB und die Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister. Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der jeweiligen Webseiten bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen auf diese ebenfalls zwecks weiterer Informationen und Geltendmachung von Widerrufs-, Auskunfts- und anderen Betroffenenrechten.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie); Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).
 • Betroffene Personen: Kunden; Interessenten; Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Amazon Payments: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://pay.amazon.de/; Datenschutzerklärung: https://pay.amazon.de/help/201212490.
 • American Express: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.americanexpress.com/de; Datenschutzerklärung: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.
 • Apple Pay: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.apple.com/de/apple-pay/; Datenschutzerklärung: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.
 • Flattr: Flattr - Onlinezahlungs- und Spendendienst; Dienstanbieter: Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Schweden; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://flattr.com/; Datenschutzerklärung: https://flattr.com/privacy.
 • Giropay: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.giropay.de; Datenschutzerklärung: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung/.
 • Google Pay: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://pay.google.com/intl/de_de/about/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy.
 • Klarna / Sofortüberweisung: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.klarna.com/de; Datenschutzerklärung: https://www.klarna.com/de/datenschutz.
 • Mastercard: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.mastercard.de/de-de.html; Datenschutzerklärung: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html.
 • PayPal: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden) (z.B. PayPal, PayPal Plus, Braintree); Dienstanbieter: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.paypal.com/de; Datenschutzerklärung: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Stripe: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://stripe.com; Datenschutzerklärung: https://stripe.com/de/privacy.
 • Visa: Zahlungsdienstleistungen (technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden); Dienstanbieter: Visa Europe Services Inc., Zweigniederlassung London, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, GB; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Website: https://www.visa.de; Datenschutzerklärung: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

Bereitstellung des Onlineangebotes und Webhosting

Wir verarbeiten die Daten der Nutzer, um ihnen unsere Online-Dienste zur Verfügung stellen zu können. Zu diesem Zweck verarbeiten wir die IP-Adresse des Nutzers, die notwendig ist, um die Inhalte und Funktionen unserer Online-Dienste an den Browser oder das Endgerät der Nutzer zu übermitteln.
 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Informationstechnische Infrastruktur (Betrieb und Bereitstellung von Informationssystemen und technischen Geräten (Computer, Server etc.).); Sicherheitsmaßnahmen.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Bereitstellung Onlineangebot auf gemietetem Speicherplatz: Für die Bereitstellung unseres Onlineangebotes nutzen wir Speicherplatz, Rechenkapazität und Software, die wir von einem entsprechenden Serveranbieter (auch "Webhoster" genannt) mieten oder anderweitig beziehen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Bereitstellung Onlineangebot auf eigener/ dedizierter Serverhardware: Für die Bereitstellung unseres Onlineangebotes nutzen wir von uns betriebene Serverhardware sowie den damit verbundenen Speicherplatz, die Rechenkapazität und die Software; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Der Zugriff auf unser Onlineangebot wird in Form von so genannten "Server-Logfiles" protokolliert. Zu den Serverlogfiles können die Adresse und Name der abgerufenen Webseiten und Dateien, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, z.B., um eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die Auslastung der Server und ihre Stabilität sicherzustellen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Löschung von Daten: Logfile-Informationen werden für die Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert und danach gelöscht oder anonymisiert. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen.
 • E-Mail-Versand und -Hosting: Die von uns in Anspruch genommenen Webhosting-Leistungen umfassen ebenfalls den Versand, den Empfang sowie die Speicherung von E-Mails. Zu diesen Zwecken werden die Adressen der Empfänger sowie Absender als auch weitere Informationen betreffend den E-Mailversand (z.B. die beteiligten Provider) sowie die Inhalte der jeweiligen E-Mails verarbeitet. Die vorgenannten Daten können ferner zu Zwecken der Erkennung von SPAM verarbeitet werden. Wir bitten darum, zu beachten, dass E-Mails im Internet grundsätzlich nicht verschlüsselt versendet werden. Im Regelfall werden E-Mails zwar auf dem Transportweg verschlüsselt, aber (sofern kein sogenanntes Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren eingesetzt wird) nicht auf den Servern, von denen sie abgesendet und empfangen werden. Wir können daher für den Übertragungsweg der E-Mails zwischen dem Absender und dem Empfang auf unserem Server keine Verantwortung übernehmen; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Content-Delivery-Network: Wir setzen ein "Content-Delivery-Network" (CDN) ein. Ein CDN ist ein Dienst, mit dessen Hilfe Inhalte eines Onlineangebotes, insbesondere große Mediendateien, wie Grafiken oder Programm-Skripte, mit Hilfe regional verteilter und über das Internet verbundener Server schneller und sicherer ausgeliefert werden können; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Registrierung, Anmeldung und Nutzerkonto

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung werden den Nutzern die erforderlichen Pflichtangaben mitgeteilt und zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos auf Grundlage vertraglicher Pflichterfüllung verarbeitet. Zu den verarbeiteten Daten gehören insbesondere die Login-Informationen (Nutzername, Passwort sowie eine E-Mail-Adresse). Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen als auch jener der Nutzer an einem Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung hierzu. Die Nutzer können über Vorgänge, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z.B. technische Änderungen, per E-Mail informiert werden.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Sicherheitsmaßnahmen; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen; Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Registrierung mit Klarnamen: Aufgrund der Natur unserer Community bitten wir die Nutzer unser Angebot nur unter Verwendung von Klarnamen zu nutzen. D.h. die Nutzung von Pseudonymen ist nicht zulässig; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Profile der Nutzer sind öffentlich: Die Profile der Nutzer sind öffentlich sichtbar und zugänglich; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Einstellung der Sichtbarkeit von Profilen: Die Nutzer können mittels Einstellungen bestimmen, in welchem Umfang ihre Profile für die Öffentlichkeit oder nur für bestimmte Personengruppen sichtbar, bzw. zugänglich sind; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Zwei-Faktor-Authentifizierung: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihr Benutzerkonto und stellt sicher, dass nur Sie auf Ihr Konto zugreifen können, auch, wenn jemand anderes Ihr Passwort kennt. Zu diesem Zweck müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Passwort eine weitere Authentifizierungsmaßnahme durchführen (z.B. einen an ein mobiles Gerät gesandten Code eingeben). Wir werden Sie über das von uns eingesetzte Verfahren informieren; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Löschung von Daten nach Kündigung: Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Erlaubnis, Pflicht oder Einwilligung der Nutzer, gelöscht; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Keine Aufbewahrungspflicht für Daten: Es obliegt den Nutzern, ihre Daten bei erfolgter Kündigung vor dem Vertragsende zu sichern. Wir sind berechtigt, sämtliche während der Vertragsdauer gespeicherte Daten des Nutzers unwiederbringlich zu löschen; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Community Funktionen

Die von uns bereitgestellten Community Funktionen erlauben es Nutzern miteinander in Konversationen oder sonst miteinander in einen Austausch zu treten. Hierbei bitten wir zu beachten, dass die Nutzung der Communityfunktionen nur unter Beachtung der geltenden Rechtslage, unserer Bedingungen und Richtlinien sowie der Rechte anderer Nutzer und Dritter gestattet ist.
 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Sicherheitsmaßnahmen.
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Beiträge der Nutzer sind öffentlich: Die von Nutzern erstellten Beiträge und Inhalte sind öffentlich sichtbar und zugänglich; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Einstellung der Sichtbarkeit von Beiträgen: Die Nutzer können mittels Einstellungen bestimmen, in welchem Umfang die von ihnen erstellten Beiträge und Inhalte für die Öffentlichkeit oder nur für bestimmte Personen oder Gruppen sichtbar, bzw. zugänglich sind; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Speicherung von Daten zu Sicherheitszwecken: Die Beiträge und sonstige Eingaben der Nutzer werden zu Zwecken der Community- und Konversationsfunktionen verarbeitet und, vorbehaltlich gesetzlicher Pflichten oder gesetzlicher Erlaubnis nicht an Dritte herausgegeben. Eine Herausgabepflicht kann insbesondere im Fall von rechtswidrigen Beiträgen zu Zwecken der Rechtsverfolgung entstehen. Wir weisen darauf hin, dass neben den Inhalten der Beiträge auch deren Zeitpunkt und die IP-Adresse der Nutzer gespeichert werden. Dies geschieht, um zum Schutz anderer Nutzer und der Community angemessene Maßnahmen ergreifen zu können; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Recht zur Löschung von Inhalten und Informationen: Die Löschung von Beiträgen, Inhalten oder Angaben der Nutzer ist nach einer sachgerechten Abwägung im erforderlichen Umfang zulässig soweit konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie einen Verstoß gegen gesetzliche Regeln, unsere Vorgaben oder Rechte Dritter darstellen; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Eingeschränkte Löschung von Gesprächsbeiträgen: Aus Rücksicht auf andere Nutzer, bleiben Gesprächsbeiträge des Nutzers auch nach Kündigung und Kontolöschung gespeichert, damit Konversationen, Kommentare, Ratschläge o.ä. Kommunikation zwischen und unter Nutzern ihren Sinn nicht verlieren oder umkehren. Nutzernamen werden gelöscht oder pseudonymisiert, sofern sie nicht bereits Pseudonyme darstellten. Nutzer können die vollständige Löschung der Gesprächsbeiträge jederzeit bei uns geltend machen; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).
 • Schutz eigener Daten: Die Nutzer entscheiden selbst, welche Daten sie über sich innerhalb unseres Onlineangebotes preisgeben. Zum Beispiel, wenn Nutzer Angaben zur eigenen Person machen oder an Konversationen teilnehmen. Wir bitten die Nutzer ihre Daten zu schützen und persönliche Daten nur mit Bedacht und nur im erforderlichen Umfang zu veröffentlichen. Insbesondere bitten wir die Nutzer zu beachten, dass sie die Zugangsdaten ganz besonders schützen und sichere Passwörter verwenden müssen (d.h. vor allem möglichst lange und zufällige Zeichenkombinationen); Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO).

Single-Sign-On-Anmeldung

Als "Single-Sign-On“ oder "Single-Sign-On-Anmeldung bzw. "-Authentifizierung“ werden Verfahren bezeichnet, die es Nutzern erlauben, sich mit Hilfe eines Nutzerkontos bei einem Anbieter von Single-Sign-On-Verfahren (z.B. einem sozialen Netzwerk), auch bei unserem Onlineangebot, anzumelden. Voraussetzung der Single-Sign-On-Authentifizierung ist, dass die Nutzer bei dem jeweiligen Single-Sign-On-Anbieter registriert sind und die erforderlichen Zugangsdaten in dem dafür vorgesehenen Onlineformular eingeben, bzw. schon bei dem Single-Sign-On-Anbieter angemeldet sind und die Single-Sign-On-Anmeldung via Schaltfläche bestätigen. Die Authentifizierung erfolgt direkt bei dem jeweiligen Single-Sign-On-Anbieter. Im Rahmen einer solchen Authentifizierung erhalten wir eine Nutzer-ID mit der Information, dass der Nutzer unter dieser Nutzer-ID beim jeweiligen Single-Sign-On-Anbieter eingeloggt ist und eine für uns für andere Zwecke nicht weiter nutzbare ID (sog "User Handle“). Ob uns zusätzliche Daten übermittelt werden, hängt allein von dem genutzten Single-Sign-On-Verfahren ab, von den gewählten Datenfreigaben im Rahmen der Authentifizierung und zudem davon, welche Daten Nutzer in den Privatsphäre- oder sonstigen Einstellungen des Nutzerkontos beim Single-Sign-On-Anbieter freigegeben haben. Es können je nach Single-Sign-On-Anbieter und der Wahl der Nutzer verschiedene Daten sein, in der Regel sind es die E-Mail-Adresse und der Benutzername. Das im Rahmen des Single-Sign-On-Verfahrens eingegebene Passwort bei dem Single-Sign-On-Anbieter ist für uns weder einsehbar, noch wird es von uns gespeichert. Die Nutzer werden gebeten, zu beachten, dass deren bei uns gespeicherte Angaben automatisch mit ihrem Nutzerkonto beim Single-Sign-On-Anbieter abgeglichen werden können, dies jedoch nicht immer möglich ist oder tatsächlich erfolgt. Ändern sich z.B. die E-Mail-Adressen der Nutzer, müssen sie diese manuell in ihrem Nutzerkonto bei uns ändern. Die Single-Sign-On-Anmeldung können wir, sofern mit den Nutzern vereinbart, im Rahmen der oder vor der Vertragserfüllung einsetzen, soweit die Nutzer darum gebeten wurden, im Rahmen einer Einwilligung verarbeiten und setzen sie ansonsten auf Grundlage der berechtigten Interessen unsererseits und der Interessen der Nutzer an einem effektiven und sicheren Anmeldesystem ein. Sollten Nutzer sich einmal entscheiden, die Verknüpfung ihres Nutzerkontos beim Single-Sign-On-Anbieter nicht mehr für das Single-Sign-On-Verfahren nutzen zu wollen, müssen sie diese Verbindung innerhalb ihres Nutzerkontos beim Single-Sign-On-Anbieter aufheben. Möchten Nutzer deren Daten bei uns löschen, müssen sie ihre Registrierung bei uns kündigen.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Event-Daten (Facebook) ("Event-Daten" sind Daten, die z. B. via Facebook-Pixel (via Apps oder auf anderen Wegen) von uns an Facebook übermittelt werden können und sich auf Personen oder deren Handlungen beziehen; Zu den Daten gehören z. B. Angaben über Besuche auf Websites, Interaktionen mit Inhalten, Funktionen, Installationen von Apps, Käufe von Produkten, etc.; die Event-Daten werden zwecks Bildung von Zielgruppen für Inhalte und Werbeinformationen (Custom Audiences) verarbeitet; Event Daten beinhalten nicht die eigentlichen Inhalte (wie z. B. verfasste Kommentare), keine Login-Informationen und keine Kontaktinformationen (also keine Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Event Daten werden durch Facebook nach maximal zwei Jahren gelöscht, die aus ihnen gebildeten Zielgruppen mit der Löschung unseres Facebook-Kontos).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Sicherheitsmaßnahmen; Anmeldeverfahren.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Apple Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.apple.com/de/; Datenschutzerklärung: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.
 • Facebook Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst der Plattform Facebook; Dienstanbieter: Meta Platforms Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
 • Google Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.google.de; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Instagram Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst - Wir sind gemeinsam mitMeta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von "Event-Daten", die Facebook mittels der Instagram-Single-Sign-On-Anmeldeverfahren, die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Zusatz für Verantwortliche", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages ("Datenverarbeitungsbedingungen ", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der "Datensicherheitsbedingungen" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln ("Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. ; Dienstanbieter: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Microsoft Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, Mutterunternehmen: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.microsoft.com/de-de/security/business/identity-access-management/single-sign-on; Datenschutzerklärung: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Weitere Informationen: https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter.
 • OneLogin Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: OneLogin Inc., 848 Battery Street, San Francisco, CA 94111, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.onelogin.com/de/; Datenschutzerklärung: https://www.onelogin.com/privacy.
 • OpenID Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: OpenID Foundation, 2400 Camino Ramon, Suite 375, San Ramon, CA 94583, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://openid.net; Datenschutzerklärung: https://openid.net/foundation/policies/.
 • Twitter Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, Mutterunternehmen: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://twitter.com; Datenschutzerklärung: https://twitter.com/privacy, (Settings: https://twitter.com/personalization).
 • Yahoo! Single-Sign-On: Authentifizierungsdienst; Dienstanbieter: Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://de.yahoo.com/; Datenschutzerklärung: https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/index.html.

Blogs und Publikationsmedien

Wir nutzen Blogs oder vergleichbare Mittel der Onlinekommunikation und Publikation (nachfolgend "Publikationsmedium"). Die Daten der Leser werden für die Zwecke des Publikationsmediums nur insoweit verarbeitet, als es für dessen Darstellung und die Kommunikation zwischen Autoren und Lesern oder aus Gründen der Sicherheit erforderlich ist. Im Übrigen verweisen wir auf die Informationen zur Verarbeitung der Besucher unseres Publikationsmediums im Rahmen dieser Datenschutzhinweise.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Sicherheitsmaßnahmen; Kontaktanfragen und Kommunikation; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Kommentare und Beiträge: Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gespeichert werden. Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda etc.). In diesem Fall können wir selbst für den Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers interessiert. Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten. Auf derselben Rechtsgrundlage behalten wir uns vor, im Fall von Umfragen die IP-Adressen der Nutzer für deren Dauer zu speichern und Cookies zu verwenden, um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden. Die im Rahmen der Kommentare und Beiträge mitgeteilten Informationen zur Person, etwaige Kontakt- sowie Webseiteninformationen als auch die inhaltlichen Angaben werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer dauerhaft gespeichert; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Kommentarabonnements: Die Nachfolgekommentare können von Nutzern mit deren Einwilligung abonniert werden. Die Nutzer erhalten eine Bestätigungsemail, um zu überprüfen, ob sie der Inhaber der eingegebenen Emailadresse sind. Nutzer können laufende Kommentarabonnements jederzeit abbestellen. Die Bestätigungsemail wird Hinweise zu den Widerrufsmöglichkeiten enthalten. Für die Zwecke des Nachweises der Einwilligung der Nutzer speichern wir den Anmeldezeitpunkt nebst der IP-Adresse der Nutzer und löschen diese Informationen, wenn Nutzer sich von dem Abonnement abmelden. Sie können den Empfang unseres Abonnements jederzeit kündigen, d.h., Ihre Einwilligungen widerrufen. Wir können die ausgetragenen E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
 • Abruf von WordPress-Emojis und -Smilies: Abruf von WordPress-Emojis und -Smilies - Innerhalb unseres WordPress-Blogs werden zu Zwecken der effizienten Einbindung von Inhaltselementen grafische Emojis (bzw. Smilies), d.h., kleine grafische Dateien, die Gefühle ausdrücken, eingesetzt, bezogen von externen Servern. Die Anbieter der Server erheben die IP-Adressen der Nutzer. Dies ist notwendig, damit die Emoji-Dateien an die Browser der Nutzer übermittelt werden können; Dienstanbieter: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://automattic.com; Datenschutzerklärung: https://automattic.com/privacy.
 • Akismet Anti-Spam-Prüfung: Akismet Anti-Spam-Prüfung - Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen den Dienst "Akismet“. Mit Hilfe von Akismet werden Kommentare echter Menschen von Spam-Kommentaren unterschieden. Dazu werden alle Kommentarangaben an einen Server in den USA verschickt, wo sie analysiert und für Vergleichszwecke vier Tage lang gespeichert werden. Ist ein Kommentar als Spam eingestuft worden, werden die Daten über diese Zeit hinaus gespeichert. Zu diesen Angaben gehören der eingegebene Name, die E-Mailadresse, die IP-Adresse, der Kommentarinhalt, der Referrer, Angaben zum verwendeten Browser sowie zum Computersystem und die Zeit des Eintrags. Die Nutzer können gerne Pseudonyme nutzen oder auf die Eingabe des Namens oder der Emailadresse verzichten. Sie können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem sie unser Kommentarsystem nicht nutzen. Das wäre schade, aber leider sehen wir keine Alternativen, die ebenso effektiv funktionieren; Dienstanbieter: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://automattic.com; Datenschutzerklärung: https://automattic.com/privacy.
 • Blogger.com: Hostingplattform für Blogs; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.blogger.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 • DISQUS-Kommentarfunktion: Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten, sicheren und nutzerfreundlichen Kommentarverwaltung den Kommentardienst DISQUS ein. Zur Nutzung der DISQUS Kommentarfunktion können Nutzer sich über ein eigenes DISQUS-Nutzer-Konto oder ein bestehendes Social-Media-Konto (z.B. OpenID, Facebook, Twitter oder Google) anmelden. Die Anmeldedaten der Nutzer werden durch DISQUS von den Plattformen bezogen. Es ist ebenfalls möglich, die DISQUS-Kommentarfunktion als Gast, ohne Erstellung oder Verwendung eines Nutzerkontos bei DISQUS oder einem der angegebenen Social-Media-Anbieter, zu nutzen. Wir betten lediglich DISQUS mit seinen Funktionen in unsere Webseite ein, wobei wir auf die Kommentare der Nutzer Einfluss nehmen können. Die Nutzer treten jedoch in eine unmittelbare Vertragsbeziehung mit DISQUS ein, in deren Rahmen DISQUS die Kommentare der Nutzer verarbeitet und ein Ansprechpartner für eine etwaige Löschung der Daten der Nutzer ist. Wir verweisen auf die Datenschutzerklärung von DISQUS und weisen die Nutzer ebenfalls darauf hin, dass sie davon ausgehen können, dass DISQUS neben dem Kommentarinhalt auch deren IP-Adresse und den Zeitpunkt des Kommentars speichert. Ebenfalls können Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert und zur Darstellung von Werbung genutzt werden; Dienstanbieter: DISQUS, Inc., 301 Howard St, Floor 3 San Francisco, California- 94105, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://disqus.com/; Datenschutzerklärung: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://disqus.com/data-sharing-settings.
 • Profilbilder von Gravatar: Profilbilder - Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes und insbesondere im Blog den Dienst Gravatar ein. Gravatar ist ein Dienst, bei dem sich Nutzer anmelden und Profilbilder und ihre E-Mail-Adressen hinterlegen können. Wenn Nutzer mit der jeweiligen E-Mail-Adresse auf anderen Onlinepräsenzen (vor allem in Blogs) Beiträge oder Kommentare hinterlassen, können deren Profilbilder neben den Beiträgen oder Kommentaren dargestellt werden. Hierzu wird die von den Nutzern mitgeteilte E-Mail-Adresse an Gravatar zwecks Prüfung, ob zu ihr ein Profil gespeichert ist, verschlüsselt übermittelt. Dies ist der einzige Zweck der Übermittlung der E-Mail-Adresse. Sie wird nicht für andere Zwecke verwendet, sondern danach gelöscht. Die Nutzung von Gravatar erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, da wir mit Hilfe von Gravatar den Beitrags- und Kommentarverfassern die Möglichkeit bieten, ihre Beiträge mit einem Profilbild zu personalisieren. Durch die Anzeige der Bilder bringt Gravatar die IP-Adresse der Nutzer in Erfahrung, da dies für eine Kommunikation zwischen einem Browser und einem Onlineservice notwendig ist. Wenn Nutzer nicht möchten, dass ein mit ihrer E-Mail-Adresse bei Gravatar verknüpftes Benutzerbild in den Kommentaren erscheint, sollten sie zum Kommentieren eine E-Mail-Adresse nutzen, welche nicht bei Gravatar hinterlegt ist. Wir weisen ferner darauf hin, dass es auch möglich ist eine anonyme oder gar keine E-Mail-Adresse zu verwenden, falls die Nutzer nicht wünschen, dass die eigene E-Mail-Adresse an Gravatar übersendet wird. Nutzer können die Übertragung der Daten komplett verhindern, indem sie unser Kommentarsystem nicht nutzen; Dienstanbieter: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://automattic.com; Datenschutzerklärung: https://automattic.com/privacy.
 • Medium: Hostingplattform für Blogs / Websites; Dienstanbieter: A Medium Corporation, P.O. Box 602, San Francisco, CA 94104–0602, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://medium.com/; Datenschutzerklärung: https://medium.com/policy/medium-privacy-policy-f03bf92035c9.
 • UpdraftPlus: Backup-Software und Backup-Speicherung; Dienstanbieter: Simba Hosting Ltd., 11, Barringer Way, St. Neots, Cambs., PE19 1LW, GB; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://updraftplus.com/; Datenschutzerklärung: https://updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.

Kontakt- und Anfragenverwaltung

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via soziale Medien) sowie im Rahmen bestehender Nutzer- und Geschäftsbeziehungen werden die Angaben der anfragenden Personen verarbeitet soweit dies zur Beantwortung der Kontaktanfragen und etwaiger angefragter Maßnahmen erforderlich ist. Die Beantwortung der Kontaktanfragen sowie die Verwaltung von Kontakt- und Anfragedaten im Rahmen von vertraglichen oder vorvertraglichen Beziehungen erfolgt zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten oder zur Beantwortung von (vor)vertraglichen Anfragen und im Übrigen auf Grundlage der berechtigten Interessen an der Beantwortung der Anfragen und Pflege von Nutzer- bzw. Geschäftsbeziehungen.
 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
 • Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Verwaltung und Beantwortung von Anfragen; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice.
 • Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Kontaktformular: Wenn Nutzer über unser Kontaktformular, E-Mail oder andere Kommunikationswege mit uns in Kontakt treten, verarbeiten wir die uns in diesem Zusammenhang mitgeteilten Daten zur Bearbeitung des mitgeteilten Anliegens. Zu diesem Zweck verarbeiten wir personenbezogene Daten im Rahmen vorvertraglicher und vertraglicher Geschäftsbeziehungen, soweit dies zu deren Erfüllung erforderlich ist und im Übrigen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen sowie der Interessen der Kommunikationspartner an der Beantwortung der Anliegen und unserer gesetzlichen Aufbewahrungspflichten; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Freshdesk: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: Freshworks, Inc., 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.freshworks.com; Datenschutzerklärung: https://www.freshworks.com/privacy/.
 • HappyFox: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: HappyFox Inc 47 Discovery, Suite 170 Irvine, California 92618, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.happyfox.com; Datenschutzerklärung: https://www.happyfox.com/privacy-policy.
 • Help Scout: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: Help Scout Inc., 131 Tremont St, Boston, MA 02111-1338, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.helpscout.net; Datenschutzerklärung: https://www.helpscout.net/company/legal/privacy/; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.helpscout.com/company/legal/dpa/.
 • HubSpot: Kundenmanagement sowie Prozess- und Vertriebsunterstützung mit personalisierter Kundenbetreuung mit Multi-Channel-Kommunikation, d.h. Management von Kundenanfragen aus verschiedenen Kanälen sowie mit Analyse- und Feedbackfunktionen; Dienstanbieter: HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.hubspot.de; Datenschutzerklärung: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://legal.hubspot.com/dpa; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://legal.hubspot.com/dpa.
 • pingdesk: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: Petros IT UG (Haftungsbeschränkt), Hopfenstr. 15, 85368 Moosburg, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://pingdesk.de; Datenschutzerklärung: https://pingdesk.de/datenschutz.html.
 • Zendesk: Management von Kontaktanfragen und Kommunikation; Dienstanbieter: Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA; Rechtsgrundlagen: Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO), Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.zendesk.de; Datenschutzerklärung: https://www.zendesk.de/company/customers-partners/privacy-policy/; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Verbindliche interne Datenschutzvorschriften als Grundlage für US-Datentransfers: https://www.zendesk.de/company/privacy-and-data-protection/#data-processing-agreement.

Newsletter und elektronische Benachrichtigungen

Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen (nachfolgend "Newsletter“) nur mit der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter Informationen zu unseren Leistungen und uns. Um sich zu unseren Newslettern anzumelden, reicht es grundsätzlich aus, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben. Wir können Sie jedoch bitten, einen Namen, zwecks persönlicher Ansprache im Newsletter, oder weitere Angaben, sofern diese für die Zwecke des Newsletters erforderlich sind, zu tätigen. Double-Opt-In-Verfahren: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt grundsätzlich in einem sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. D.h., Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Adressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Wir können die ausgetragenen E-Mail-Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur dauerhaften Beachtung von Widersprüchen behalten wir uns die Speicherung der E-Mail-Adresse alleine zu diesem Zweck in einer Sperrliste (sogenannte "Blocklist") vor. Die Protokollierung des Anmeldeverfahrens erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen zu Zwecken des Nachweises seines ordnungsgemäßen Ablaufs. Soweit wir einen Dienstleister mit dem Versand von E-Mails beauftragen, erfolgt dies auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einem effizienten und sicheren Versandsystem.Inhalte: Informationen zu uns, unseren Leistungen, Aktionen und Angeboten.
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Event-Daten (Facebook) ("Event-Daten" sind Daten, die z. B. via Facebook-Pixel (via Apps oder auf anderen Wegen) von uns an Facebook übermittelt werden können und sich auf Personen oder deren Handlungen beziehen; Zu den Daten gehören z. B. Angaben über Besuche auf Websites, Interaktionen mit Inhalten, Funktionen, Installationen von Apps, Käufe von Produkten, etc.; die Event-Daten werden zwecks Bildung von Zielgruppen für Inhalte und Werbeinformationen (Custom Audiences) verarbeitet; Event Daten beinhalten nicht die eigentlichen Inhalte (wie z. B. verfasste Kommentare), keine Login-Informationen und keine Kontaktinformationen (also keine Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Event Daten werden durch Facebook nach maximal zwei Jahren gelöscht, die aus ihnen gebildeten Zielgruppen mit der Löschung unseres Facebook-Kontos).
 • Besondere Kategorien personenbezogener Daten: Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 1 DGSVO).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner; Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch); Kontaktanfragen und Kommunikation; Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice.
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen, bzw. dem weiteren Empfang widersprechen. Einen Link zur Kündigung des Newsletters finden Sie entweder am Ende eines jeden Newsletters oder können sonst eine der oben angegebenen Kontaktmöglichkeiten, vorzugswürdig E-Mail, hierzu nutzen.
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Messung von Öffnungs- und Klickraten: Die Newsletter enthalten einen sogenannte "web-beacon“, d.h., eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server, bzw., sofern wir einen Versanddienstleister einsetzen, von dessen Server abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und der Zeitpunkt des Abrufs, erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung unseres Newsletters anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens auf Basis ihrer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Diese Analyse beinhaltet ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und - Dieser Textbereich muss mit einer Premium Lizenz freischaltet werden. - premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext premiumtext ; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
 • Voraussetzung der Inanspruchnahme kostenloser Leistungen: Die Einwilligungen in den Versand von Mailings kann als Voraussetzung zur Inanspruchnahme kostenloser Leistungen (z.B. Zugang zu bestimmten Inhalten oder Teilnahme an bestimmten Aktionen) abhängig gemacht werden. Sofern die Nutzer die kostenlose Leistung in Anspruch nehmen möchten, ohne sich zum Newsletter anzumelden, bitten wir Sie um eine Kontaktaufnahme.
 • Versand via SMS: Die elektronischen Benachrichtigungen können ebenfalls als SMS-Textnachrichten versendet werden (bzw. werden ausschließlich via SMS versendet, falls die Versandberechtigung, z. B. eine Einwilligung, nur den Versand via SMS umfasst); Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
 • CleverReach: E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.cleverreach.com/de; Datenschutzerklärung: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/; Auftragsverarbeitungsvertrag: Wird vom Dienstanbieter bereitgestellt.
 • Facebook-Messenger Broadcasts: Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung; Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings (Login bei Facebook ist erforderlich).
 • GetResponse: E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: GetResponse Sp. z o.o., Arkonska 6, A3, Gdansk (80-387), Poland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.getresponse.de/; Datenschutzerklärung: https://www.getresponse.de/email-marketing/legal/datenschutz.html; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.getresponse.com/de/legal/standard-contractual-clauses.
 • HubSpot: E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: HubSpot, Inc., 25 First St., 2nd floor, Cambridge, Massachusetts 02141, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.hubspot.de; Datenschutzerklärung: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://legal.hubspot.com/dpa; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://legal.hubspot.com/dpa.
 • Klick-Tipp: Dienstanbieter: KLICK-TIPP Ltd., 15 Cambridge Court, 210 Shepherd’s Bush Road, London W6 7NJ, GB; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.klick-tipp.com; Datenschutzerklärung: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerkl%C3%A4rung.
 • Mailchimp: E-Mail-Versand- und E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://mailchimp.com; Datenschutzerklärung: https://mailchimp.com/legal/; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://mailchimp.com/legal/; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Einbeziehung im Auftragsverarbeitungsvertrag; Weitere Informationen: Besondere Sicherheitsmaßnahmen: https://mailchimp.com/help/Mailchimp-european-data-transfers/.
 • Mailjet: E-Mail-Versand- und E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: Mailjet SAS,13-13 bis, rue de l’Aubrac, 75012 Paris, Frankreich; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.mailjet.de; Datenschutzerklärung: https://www.mailjet.de/privacy-policy.
 • Rapidmail: E-Mail-Marketing-Plattform; Dienstanbieter: rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.rapidmail.de; Datenschutzerklärung: https://www.rapidmail.de/datenschutz; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.rapidmail.de/hilfe/datenschutzvertrag-nach-eu-dsgvo-abschliessen.

Werbliche Kommunikation via E-Mail, Post, Fax oder Telefon

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken der werblichen Kommunikation, die über diverse Kanäle, wie z.B. E-Mail, Telefon, Post oder Fax, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgen kann. Die Empfänger haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen oder der werblichen Kommunikation jederzeit zu widersprechen. Nach Widerruf oder Widerspruch speichern wir die zum Nachweis der bisherigen Berechtigung erforderlichen Daten zur Kontaktaufnahme oder Zusendung bis zu drei Jahre nach Ablauf des Jahres des Widerrufs oder Widerspruchs auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen. Die Verarbeitung dieser Daten ist auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Auf der Grundlage des berechtigten Interesses, den Widerruf bzw. Widerspruch der Nutzer dauerhaft zu beachten, speichern wir ferner die zur Vermeidung einer erneuten Kontaktaufnahme erforderlichen Daten (z.B. je nach Kommunikationskanal die E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name).
 • Verarbeitete Datenarten: Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern).
 • Betroffene Personen: Kommunikationspartner.
 • Zwecke der Verarbeitung: Direktmarketing (z.B. per E-Mail oder postalisch).
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).

Webanalyse, Monitoring und Optimierung

Die Webanalyse (auch als "Reichweitenmessung" bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebotes und kann Verhalten, Interessen oder demographische Informationen zu den Besuchern, wie z.B. das Alter oder das Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können wir z.B. erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen oder Inhalte am häufigsten genutzt werden oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso können wir nachvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen. Neben der Webanalyse können wir auch Testverfahren einsetzen, um z.B. unterschiedliche Versionen unseres Onlineangebotes oder seiner Bestandteile zu testen und optimieren. Sofern nachfolgend nicht anders angegeben, können zu diesen Zwecken Profile, d.h. zu einem Nutzungsvorgang zusammengefasste Daten angelegt und Informationen in einem Browser, bzw. in einem Endgerät gespeichert und aus diesem ausgelesen werden. Zu den erhobenen Angaben gehören insbesondere besuchte Webseiten und dort genutzte Elemente sowie technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten uns gegenüber oder gegenüber den Anbietern der von uns eingesetzten Dienste einverstanden erklärt haben, können auch Standortdaten verarbeitet werden. Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir ein IP-Masking-Verfahren (d.h., Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden die im Rahmen von Webanalyse, A/B-Testings und Optimierung keine Klardaten der Nutzer (wie z.B. E-Mail-Adressen oder Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. D.h., wir als auch die Anbieter der eingesetzten Software kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur den für Zwecke der jeweiligen Verfahren in deren Profilen gespeicherten Angaben.
 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender Besucher); Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen); Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; A/B-Tests; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Heatmaps (Mausbewegungen seitens der Nutzer, die zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden.); Tracking (z.B. interessens-/verhaltensbezogenes Profiling, Nutzung von Cookies).
 • Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Adobe Analytics: Adobe Analytics; Dienstanbieter: Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://www.adobe.com/de/analytics/adobe-analytics.html; Datenschutzerklärung: https://www.adobe.com/de/privacy.html.
 • Burst Statistics: Dienstanbieter: Lokal auf unserem Server gehostet, keine Datenweitergabe an Dritte; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://de.wordpress.org/plugins/burst-statistics/.
 • econda Analytics: Webanalyse/ Reichweitenmessung; Dienstanbieter: econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://www.econda.de; Datenschutzerklärung: https://www.econda.de/datenschutzhinweise/; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung.
 • etracker: Webanalyse/ Reichweitenmessung; Dienstanbieter: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://www.etracker.com; Datenschutzerklärung: https://www.etracker.com/datenschutz/; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://www.etracker.com/av-vertrag/.
 • Google Optimize: Verwendung von Google-Analytics-Daten zu Zwecken der Verbesserung von Bereichen unseres Onlineangebotes und einer verbesserten Ausrichtung unserer Marketingmaßnahmen an potentiellen Interessen der Nutzer; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://optimize.google.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Weitere Informationen: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Arten der Verarbeitung sowie der verarbeiteten Daten).
 • Google Analytics: Webanalyse, Reichweitenmessung sowie Messung von Nutzerströmen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated; Weitere Informationen: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Arten der Verarbeitung sowie der verarbeiteten Daten).
 • Google Analytics 4: Wir verwenden Google Analytics, um eine Nutzeranalyse auf der Grundlage einer pseudonymen Nutzeridentifikationsnummer durchzuführen. Diese Identifikationsnummer enthält keine eindeutigen Daten, wie Namen oder E-Mail-Adressen. Sie dient dazu, Analyseinformationen einem Endgerät zuzuordnen, um zu erkennen, welche Inhalte die Nutzer innerhalb eines oder verschiedener Nutzungsvorgänge aufgerufen haben, welche Suchbegriffe sie verwendet haben, diese erneut aufgerufen haben oder mit unserem Onlineangebot interagiert haben. Ebenso werden der Zeitpunkt der Nutzung und deren Dauer gespeichert, sowie die Quellen der Nutzer, die auf unser Onlineangebot verweisen und technische Aspekte ihrer Endgeräte und Browser. Dabei werden pseudonyme Profile von Nutzern mit Informationen aus der Nutzung verschiedener Geräte erstellt, wobei Cookies eingesetzt werden können. In Analytics werden Daten zum geografischen Standort auf höherer Ebene bereitgestellt, indem die folgenden Metadaten anhand der IP-Suche erfasst werden: „Stadt“ (und der abgeleitete Breiten- und Längengrad der Stadt), „Kontinent“, „Land“, „Region“, „Subkontinent“ (und die ID-basierten Entsprechungen). Um den Schutz der Nutzerdaten in der EU zu gewährleisten, empfängt und verarbeitet Google alle Nutzerdaten über Domains und Server innerhalb der EU. Die IP-Adresse der Nutzer wird nicht protokolliert und standardmäßig um die letzten beiden Ziffern gekürzt. Die Kürzung der IP-Adresse findet auf EU-Servern für EU-Nutzer statt. Außerdem werden alle sensiblen Daten, die von Nutzern in der EU erhoben werden, gelöscht, bevor sie über EU-Domänen und -Server erfasst werden; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated; Weitere Informationen: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Arten der Verarbeitung sowie der verarbeiteten Daten).
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. Website-Tags über eine Oberfläche verwalten und so andere Dienste in unser Onlineangebot einbinden können (hierzu wird auf weitere Angaben in dieser Datenschutzerklärung verwiesen). Mit dem Tag Manager selbst (welches die Tags implementiert) werden daher z. B. noch keine Profile der Nutzer erstellt oder Cookies gespeichert. Google erfährt lediglich die IP-Adresse des Nutzers, was notwendig ist, um den Google Tag Manager auszuführen; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://marketingplatform.google.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://business.safety.google/adsprocessorterms; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://business.safety.google/adsprocessorterms; Weitere Informationen: https://privacy.google.com/businesses/adsservices (Arten der Verarbeitung sowie der verarbeiteten Daten).
 • Jetpack (WordPress Stats): Jetpack bietet Analyse - Funktionen für WordPress-Software; Dienstanbieter: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://automattic.com; Datenschutzerklärung: https://automattic.com/privacy, Cookies-Richtlinie: https://jetpack.com/support/cookies.
 • Matomo (ohne Cookies): Bei Matomo handelt es sich um eine datenschutzfreundliche Webanalysesoftware, die ohne Cookies eingesetzt wird und bei der die Erkennnung wiederkehrender Nutzer mit Hilfe eines so genannten "digitalen Fingerabdrucks" erfolgt, der anonymisiert gespeichert und alle 24 Stunden geändert wird; Beim "digitalen Fingerabdruck" werden Nutzerbewegungen innerhalb unseres Onlineangebotes mit Hilfe von pseudonymisierten IP-Adressen in Kombination mit nutzerseitige Browsereinstellungen so erfasst, dass Rückschlüsse auf die Identität einzelner Nutzer nicht möglich sind. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://matomo.org/.
 • Matomo: Bei Matomo handelt es sich um eine Software, die zu Zwecken der Webanalyse und Reichweitenmessung eingesetzt wird. Im Rahmen der Nutzung von Matomo werden Cookies erzeugt und auf dem Endgerät der Nutzer gespeichert. Die im Rahmen der Nutzung von Matomo erhobenen Daten der Nutzer werden nur von uns verarbeitet und nicht mit Dritten geteilt. Die Cookies werden für einen maximalen Zeitraum von 13 Monaten gespeichert: https://matomo.org/faq/general/faq_146/; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Löschung von Daten: Die Cookies haben eine Speicherdauer von maximal 13 Monaten.
 • Visual Website Optimizer: Visual Website Optimizer - Testing und Optimierung; Dienstanbieter: Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://vwo.com; Datenschutzerklärung: https://vwo.com/privacy-policy/.
 • VG Wort / Skalierbares Zentrales Messverfahren: VG Wort / Skalierbares Zentrales Messverfahren - Wir setzen "Session-Cookies" der VG Wort, München, zur Messung von Zugriffen auf Texten ein, um die Kopierwahrscheinlichkeit zu erfassen. Session-Cookies sind kleine Informationseinheiten, die ein Anbieter im Arbeitsspeicher des Computers des Besuchers speichert. In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Session-Cookies können keine anderen Daten speichern. Diese Messungen werden von der Kantar Germany GmbH nach dem Skalierbaren Zentralen Messverfahren (SZM) durchgeführt. Sie helfen dabei, die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zur Vergütung von gesetzlichen Ansprüchen von Autoren und Verlagen zu ermitteln. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. Beim Skalierbaren Zentralen Messverfahren werden anonyme Messwerte erhoben. Die Zugriffszahlenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ ein Session-Cookie oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet. Das Verfahren wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Einziges Ziel des Verfahrens ist es, die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zu ermitteln. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung; Dienstanbieter: Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT), Untere Weidenstraße 5, 81543 München, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.vgwort.de; Datenschutzerklärung: https://www.vgwort.de/hilfsseiten/datenschutz.html.
 • Yandex-Metrica: Analyse, Click-Tracking- und Webseiten-Optimierung; Dienstanbieter: Yandex Oy, Moreenikatu 6, 04600 Mantsala, Finnland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://yandex.com; Datenschutzerklärung: https://yandex.com/legal/privacy/; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): Zwischen der Yandex Oy und der, mit der Verarbeitung der Daten beauftragten YANDEX LLC, 16 Lva Tolstogo st., Moskau, 11 902 1, Russland vereinbart.

Onlinemarketing

Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu Zwecken des Onlinemarketings, worunter insbesondere die Vermarktung von Werbeflächen oder Darstellung von werbenden und sonstigen Inhalten (zusammenfassend als "Inhalte" bezeichnet) anhand potentieller Interessen der Nutzer sowie die Messung ihrer Effektivität fallen kann. Zu diesen Zwecken werden sogenannte Nutzerprofile angelegt und in einer Datei (sogenannte "Cookie") gespeichert oder ähnliche Verfahren genutzt, mittels derer die für die Darstellung der vorgenannten Inhalte relevante Angaben zum Nutzer gespeichert werden. Zu diesen Angaben können z.B. betrachtete Inhalte, besuchte Webseiten, genutzte Onlinenetzwerke, aber auch Kommunikationspartner und technische Angaben, wie der verwendete Browser, das verwendete Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten und genutzten Funktionen gehören. Sofern Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten eingewilligt haben, können auch diese verarbeitet werden. Es werden ebenfalls die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir zur Verfügung stehende IP-Masking-Verfahren (d.h., Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden im Rahmen des Onlinemarketingverfahren keine Klardaten der Nutzer (wie z.B. E-Mail-Adressen oder Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. D.h., wir als auch die Anbieter der Onlinemarketingverfahren kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur die in deren Profilen gespeicherten Angaben. Die Angaben in den Profilen werden im Regelfall in den Cookies oder mittels ähnlicher Verfahren gespeichert. Diese Cookies können später generell auch auf anderen Webseiten die dasselbe Onlinemarketingverfahren einsetzen, ausgelesen und zu Zwecken der Darstellung von Inhalten analysiert als auch mit weiteren Daten ergänzt und auf dem Server des Onlinemarketingverfahrensanbieters gespeichert werden. Ausnahmsweise können Klardaten den Profilen zugeordnet werden. Das ist der Fall, wenn die Nutzer z.B. Mitglieder eines sozialen Netzwerks sind, dessen Onlinemarketingverfahren wir einsetzen und das Netzwerk die Profile der Nutzer mit den vorgenannten Angaben verbindet. Wir bitten darum, zu beachten, dass Nutzer mit den Anbietern zusätzliche Abreden, z.B. durch Einwilligung im Rahmen der Registrierung, treffen können. Wir erhalten grundsätzlich nur Zugang zu zusammengefassten Informationen über den Erfolg unserer Werbeanzeigen. Jedoch können wir im Rahmen sogenannter Konversionsmessungen prüfen, welche unserer Onlinemarketingverfahren zu einer sogenannten Konversion geführt haben, d.h. z.B., zu einem Vertragsschluss mit uns. Die Konversionsmessung wird alleine zur Analyse des Erfolgs unserer Marketingmaßnahmen verwendet. Solange nicht anders angegeben, bitten wir Sie davon auszugehen, dass verwendete Cookies für einen Zeitraum von zwei Jahren gespeichert werden.
 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Reichweitenmessung (z.B. Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender Besucher); Tracking (z.B. interessens-/verhaltensbezogenes Profiling, Nutzung von Cookies); Marketing; Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen); Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaßnahmen).
 • Sicherheitsmaßnahmen: IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse).
 • Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
 • Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter und die zu den Anbietern angegebenen Widerspruchsmöglichkeiten (sog. "Opt-Out"). Sofern keine explizite Opt-Out-Möglichkeit angegeben wurde, besteht zum einen die Möglichkeit, dass Sie Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers abschalten. Hierdurch können jedoch Funktionen unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden. Wir empfehlen daher zusätzlich die folgenden Opt-Out-Möglichkeiten, die zusammenfassend auf jeweilige Gebiete gerichtet angeboten werden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebietsübergreifend: https://optout.aboutads.info.
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:

Kundenrezensionen und Bewertungsverfahren

Wir nehmen an Rezensions- und Bewertungsverfahren teil, um unsere Leistungen zu evaluieren, zu optimieren und zu bewerben. Wenn Nutzer uns über die beteiligten Bewertungsplattformen oder -verfahren bewerten oder anderweitig Feedback geben, gelten zusätzlich die Allgemeinen Geschäfts- oder Nutzungsbedingungen und die Datenschutzhinweise der Anbieter. Im Regelfall setzt die Bewertung zudem eine Registrierung bei den jeweiligen Anbietern voraus. Um sicherzustellen, dass die bewertenden Personen tatsächlich unsere Leistungen in Anspruch genommen haben, übermitteln wir mit Einwilligung der Kunden die hierzu erforderlichen Daten im Hinblick auf den Kunden und die in Anspruch genommene Leistung an die jeweilige Bewertungsplattform (einschließlich Name, E-Mail-Adresse und Bestellnummer bzw. Artikelnummer). Diese Daten werden alleine zur Verifizierung der Authentizität des Nutzers verwendet.
 • Verarbeitete Datenarten: Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Kunden; Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Marketing.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Bewertungs-Widget: Wir binden in unser Onlineangebot sogenannte "Bewertungs-Widgets“ ein. Ein Widget ist ein in unser Onlineangebot eingebundenes Funktions- und Inhaltselement, das veränderliche Informationen anzeigt. Es kann z.B. in Form eines Siegels oder vergleichbaren Elements, zum Teil auch "Badge" genannt, dargestellt werden. Dabei wird der entsprechende Inhalt des Widgets zwar innerhalb unseres Onlineangebotes dargestellt, er wird aber in diesem Moment von den Servern des jeweiligen Widgets-Anbieters abgerufen. Nur so kann immer der aktuelle Inhalt gezeigt werden, vor allem die jeweils aktuelle Bewertung. Dafür muss eine Datenverbindung von der innerhalb unseres Onlineangebotes aufgerufenen Webseite zu dem Server des Widgets-Anbieters aufgebaut werden und der Widgets-Anbieter erhält gewisse technische Daten (Zugriffsdaten, inklusive IP-Adresse), die nötig sind, damit der Inhalt des Widgets an den Browser des Nutzers ausgeliefert werden kann. Des Weiteren erhält der Widgets-Anbieter Informationen darüber, dass Nutzer unser Onlineangebot besucht haben. Diese Informationen können in einem Cookie gespeichert und von dem Widgets-Anbieter verwendet werden, um zu erkennen, welche Onlineangebote, die am dem Bewertungsverfahren teilnehmen, von dem Nutzer besucht worden sind. Die Informationen können in einem Nutzerprofil gespeichert und für Werbe- oder Marktforschungszwecke verwendet werden; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • bewertet.de: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: salesworker.com GmbH, Kattenbug 2, 50667 Köln, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.bewertet.de; Datenschutzerklärung: https://www.bewertet.de/datenschutz.
 • Customer Alliance: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: CA Customer Alliance GmbH, Ullsteinstr. 130 l Turm B, 12109 Berlin, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.customer-alliance.com/de; Datenschutzerklärung: https://www.customer-alliance.com/de/datenschutzbestimmungen/.
 • eKomi: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.ekomi.de; Datenschutzerklärung: https://www.ekomi.de/de/datenschutz/.
 • kundentests.com: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: kundentests.com, Sokelantstraße 5, 30165 Hannover, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://kundentests.com; Datenschutzerklärung: https://kundentests.com/datenschutz/.
 • kununu: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.kununu.com/de; Datenschutzerklärung: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • ProvenExpert: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: Expert Systems AG, Quedlinburger Strasse 1, 10589 Berlin, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.provenexpert.com/de-de/; Datenschutzerklärung: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.
 • Trusted Shops (Trustedbadge): Bewertungsplattform (Trustedbadge); Dienstanbieter: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.trustedshops.de; Datenschutzerklärung: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.
 • Trustami: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: Trustami GmbH, Schröderstraße 5, 10115 Berlin, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.trustami.com; Datenschutzerklärung: https://www.trustami.com/datenschutz/.
 • Trustpilot: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Dänemark; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://de.trustpilot.com; Datenschutzerklärung: https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms.
 • wer kennt den BESTEN: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: 11880 Solutions AG and 11880 Internet Services AG:, each Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.werkenntdenbesten.de/; Datenschutzerklärung: https://www.werkenntdenbesten.de/datenschutz.
 • Yelp: Bewertungsplattform; Dienstanbieter: Yelp Inc., 140 New Montgomery Street, 9th Floor, San Francisco, Ca 94105, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.yelp.de; Datenschutzerklärung: https://www.yelp.de/tos/privacy_policy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.yelp.com/tos/privacy_en_us_20190329#third-parties.

Präsenzen in sozialen Netzwerken (Social Media)

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und verarbeiten in diesem Rahmen Daten der Nutzer, um mit den dort aktiven Nutzern zu kommunizieren oder um Informationen über uns anzubieten. Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke. Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden.
 • Verarbeitete Datenarten: Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Kontaktanfragen und Kommunikation; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular); Marketing.
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Instagram: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Meta Platforms Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-Seiten: Profile innerhalb des sozialen Netzwerks Facebook - Wir sind gemeinsam mit Meta Platforms Ireland Limited für die Erhebung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. "Fanpage") verantwortlich. Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy), sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen“ in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/policy). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?“ erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren. Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in den "Informationen zu Seiten-Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Weitere Informationen: Vereinbarung gemeinsamer Verantwortlichkeit: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung durch und Übermittlung von Daten an Meta Platforms Ireland Limited, ein Unternehmen mit Sitz in der EU. Die weitere Verarbeitung der Daten liegt in der alleinigen Verantwortung von Meta Platforms Ireland Limited, was insbesondere die Übermittlung der Daten an die Muttergesellschaft Meta Platforms, Inc. in den USA betrifft (auf der Grundlage der zwischen Meta Platforms Ireland Limited und Meta Platforms, Inc. geschlossenen Standardvertragsklauseln).
 • LinkedIn: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: LinkedIn Irland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://legal.linkedin.com/dpa; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://legal.linkedin.com/dpa; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • Pinterest: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.pinterest.com; Datenschutzerklärung: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy; Weitere Informationen: Pinterest Anhang zum Datenaustausch (ANHANG A): https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/.
 • Snapchat: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Snap Inc., 3000 31st Street, Santa Monica, California 90405 USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.snapchat.com/; Datenschutzerklärung: https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy, Cookie-Richtlinie: https://www.snap.com/de-DE/cookie-policy; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://www.snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses.
 • TikTok: Soziales Netzwerk / Video-Plattform; Dienstanbieter: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.tiktok.com; Datenschutzerklärung: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy.
 • Twitter: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, Mutterunternehmen: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Datenschutzerklärung: https://twitter.com/privacy, (Settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube: Soziales Netzwerk und Videoplattform; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Xing: Soziales Netzwerk; Dienstanbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.xing.de; Datenschutzerklärung: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Plugins und eingebettete Funktionen sowie Inhalte

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- und Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter”) bezogen werden. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos oder Stadtpläne handeln (nachfolgend einheitlich bezeichnet als "Inhalte”). Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte oder Funktionen erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technische Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.
 • Verarbeitete Datenarten: Nutzungsdaten (z.B. besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten); Meta-/Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen); Bestandsdaten (z.B. Namen, Adressen); Kontaktdaten (z.B. E-Mail, Telefonnummern); Inhaltsdaten (z.B. Eingaben in Onlineformularen); Event-Daten (Facebook) ("Event-Daten" sind Daten, die z. B. via Facebook-Pixel (via Apps oder auf anderen Wegen) von uns an Facebook übermittelt werden können und sich auf Personen oder deren Handlungen beziehen; Zu den Daten gehören z. B. Angaben über Besuche auf Websites, Interaktionen mit Inhalten, Funktionen, Installationen von Apps, Käufe von Produkten, etc.; die Event-Daten werden zwecks Bildung von Zielgruppen für Inhalte und Werbeinformationen (Custom Audiences) verarbeitet; Event Daten beinhalten nicht die eigentlichen Inhalte (wie z. B. verfasste Kommentare), keine Login-Informationen und keine Kontaktinformationen (also keine Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern). Event Daten werden durch Facebook nach maximal zwei Jahren gelöscht, die aus ihnen gebildeten Zielgruppen mit der Löschung unseres Facebook-Kontos).
 • Betroffene Personen: Nutzer (z.B. Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Zwecke der Verarbeitung: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit; Erbringung vertraglicher Leistungen und Kundenservice; Profile mit nutzerbezogenen Informationen (Erstellen von Nutzerprofilen); Marketing; Feedback (z.B. Sammeln von Feedback via Online-Formular).
 • Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO).
Weitere Hinweise zu Verarbeitungsprozessen, Verfahren und Diensten:
 • Einbindung von Drittsoftware, Skripten oder Frameworks (z. B. jQuery): Wir binden in unser Onlineangebot Software ein, die wir von Servern anderer Anbieter abrufen (z.B. Funktions-Bibliotheken, die wir zwecks Darstellung oder Nutzerfreundlichkeit unseres Onlineangebotes verwenden). Hierbei erheben die jeweiligen Anbieter die IP-Adresse der Nutzer und können diese zu Zwecken der Übermittlung der Software an den Browser der Nutzer sowie zu Zwecken der Sicherheit, als auch zur Auswertung und Optimierung ihres Angebotes verarbeiten. - Wir binden in unser Onlineangebot Software ein, die wir von Servern anderer Anbieter abrufen (z.B. Funktions-Bibliotheken, die wir zwecks Darstellung oder Nutzerfreundlichkeit unseres Onlineangebotes verwenden). Hierbei erheben die jeweiligen Anbieter die IP-Adresse der Nutzer und können diese zu Zwecken der Übermittlung der Software an den Browser der Nutzer sowie zu Zwecken der Sicherheit, als auch zur Auswertung und Optimierung ihres Angebotes verarbeiten; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Facebook-Plugins und -Inhalte: Facebook Social Plugins und Inhalte - Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Facebook teilen können. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins können hier eingesehen werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ - Wir sind gemeinsam mitMeta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von "Event-Daten", die Facebook mittels der Facebook-Social-Plugins (und Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Zusatz für Verantwortliche", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages ("Datenverarbeitungsbedingungen ", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der "Datensicherheitsbedingungen" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln ("Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt; Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO); Website: https://www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Font Awesome (Bereitstellung auf eigenem Server): Darstellung von Schriftarten und Symbolen; Dienstanbieter: Die Font Awesome Icons werden auf unserem Server gehostet, es werden keine Daten an den Anbieter von Font Awesome übermittelt; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Google Fonts (Bezug vom Google Server): Bezug von Schriften (und Symbolen) zum Zwecke einer technisch sicheren, wartungsfreien und effizienten Nutzung von Schriften und Symbolen im Hinblick auf Aktualität und Ladezeiten, deren einheitliche Darstellung und Berücksichtigung möglicher lizenzrechtlicher Beschränkungen. Dem Anbieter der Schriftarten wird die IP-Adresse des Nutzers mitgeteilt, damit die Schriftarten im Browser des Nutzers zur Verfügung gestellt werden können. Darüber hinaus werden technische Daten (Spracheinstellungen, Bildschirmauflösung, Betriebssystem, verwendete Hardware) übermittelt, die für die Bereitstellung der Schriften in Abhängigkeit von den verwendeten Geräten und der technischen Umgebung notwendig sind; Dienstanbieter: Google Irland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://fonts.google.com/; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Fonts (Bereitstellung auf eigenem Server): Schriftarten ("Google Fonts") zwecks einer nutzerfreundlichen Darstellung unseres Onlineangebotes; Dienstanbieter: Die Google Fonts werden auf unserem Server gehostet, es werden keine Daten an Google übermittelt; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO).
 • Google Maps: Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Instagram-Plugins und -Inhalte: Instagram Plugins und -Inhalte - Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Instagram teilen können. - Wir sind gemeinsam mit Meta Platforms Ireland Limited für die Erhebung oder den Erhalt im Rahmen einer Übermittlung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von "Event-Daten", die Facebook mittels Funktionen von Instagram (z. B. Einbettungsfunktionen für Inhalte), die auf unserem Onlineangebot ausgeführt werden, erhebt oder im Rahmen einer Übermittlung zu folgenden Zwecken erhält, gemeinsam verantwortlich: a) Anzeige von Inhalten sowie Werbeinformationen, die den mutmaßlichen Interessen der Nutzer entsprechen; b) Zustellung kommerzieller und transaktionsbezogener Nachrichten (z. B. Ansprache von Nutzern via Facebook-Messenger); c) Verbesserung der Anzeigenauslieferung und Personalisierung von Funktionen und Inhalten (z. B. Verbesserung der Erkennung, welche Inhalte oder Werbeinformationen mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen). Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Zusatz für Verantwortliche", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Hinweis: Wenn Facebook uns Messwerte, Analysen und Berichte bereitstellt (die aggregiert sind, d. h. keine Angaben zu einzelnen Nutzern erhalten und für uns anonym sind), dann erfolgt diese Verarbeitung nicht im Rahmen der gemeinsamen Verantwortlichkeit, sondern auf Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrages ("Datenverarbeitungsbedingungen ", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) , der "Datensicherheitsbedingungen" (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) sowie im Hinblick auf die Verarbeitung in den USA auf Grundlage von Standardvertragsklauseln ("Facebook-EU-Datenübermittlungszusatz, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt; Dienstanbieter: Meta Platforms Irland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.instagram.com; Datenschutzerklärung: https://instagram.com/about/legal/privacy.
 • LinkedIn-Plugins und -Inhalte: LinkedIn-Plugins und -Inhalte- Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von LinkedIn teilen können; Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.linkedin.com; Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Auftragsverarbeitungsvertrag: https://legal.linkedin.com/dpa; Standardvertragsklauseln (Gewährleistung Datenschutzniveau bei Verarbeitung in Drittländern): https://legal.linkedin.com/dpa; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • MyFonts: Schriftarten; im Rahmen des Schriftartenabrufs verarbeitete Daten die Identifikationsnummer des Webfont-Projektes (anonymisiert), die URL der lizenzierten Website, die mit einer Kundennummer verknüpft ist, um den Lizenznehmer und die lizenzierten Webfonts zu identifizieren, und die Referrer URL; die anonymisierte Webfont-Projekt-Identifikationsnummer wird in verschlüsselten Protokolldateien mit solchen Daten für 30 Tage, um die monatliche Anzahl der Seitenaufrufe zu ermitteln, gespeichert; Nach einer solchen Extraktion und Speicherung der Anzahl der Seitenaufrufe werden die Protokolldateien gelöscht; Dienstanbieter: Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.myfonts.co; Datenschutzerklärung: https://www.myfonts.com/info/legal/#Privacy.
 • OpenStreetMap: Wir binden die Landkarten des Dienstes "OpenStreetMap" ein, die auf Grundlage der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL) durch die OpenStreetMap Foundation (OSMF) angeboten werden. Die Daten der Nutzer werden durch OpenStreetMap ausschließlich zu Zwecken der Darstellung der Kartenfunktionen und zur Zwischenspeicherung der gewählten Einstellungen verwendet. Zu diesen Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen) erhoben werden; Dienstanbieter: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.openstreetmap.de; Datenschutzerklärung: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
 • Pinterest-Plugins und -Inhalte: Pinterest Plugins und -Inhalte - Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Pinterest teilen können; Dienstanbieter: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.pinterest.com; Datenschutzerklärung: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.
 • Shariff: Wir verwenden die datenschutzsicheren "Shariff“-Schaltflächen. "Shariff“ wurde entwickelt, um mehr Privatsphäre im Netz zu ermöglichen und die üblichen "Share"-Buttons der sozialen Netzwerke zu ersetzen. Dabei stellt nicht der Browser der Nutzer, sondern der Server, auf dem sich dieses Onlineangebot befindet, eine Verbindung mit dem Server der jeweiligen Social-Media-Plattformen her und fragt z.B. die Anzahl von Likes ab. Der Nutzer bleibt anonym. Mehr Informationen zum Shariff-Projekt finden Sie bei den Entwicklern des Magazins c't: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; Dienstanbieter: Heise Medien GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; Datenschutzerklärung: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html.
 • Twitter-Plugins und -Inhalte: Twitter Plugins und -Schaltflächen - Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Twitter teilen können; Dienstanbieter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, Mutterunternehmen: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://twitter.com/de; Datenschutzerklärung: https://twitter.com/privacy, (Settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-Videos: Videoinhalte; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.youtube.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Einstellungen für die Darstellung von Werbeeinblendungen: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-Videos: Videoinhalte; YouTube-Videos werden über eine spezielle Domain (erkennbar an dem Bestandteil "youtube-nocookie") im sogenannten "Erweiterten Datenschutzmodus" eingebunden, wodurch keine Cookies zu Nutzeraktivitäten erhoben werden, um die Videowiedergabe zu personalisieren. Dennoch können Angaben zur Interaktion der Nutzer mit dem Video (z.B. Merken der letzten Wiedergabestelle), gespeichert werden; Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.youtube.com; Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy.
 • Xing Plugins und -Schaltflächen: Xing Plugins und -Schaltflächen - Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Xing teilen können; Dienstanbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://www.xing.com; Datenschutzerklärung: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
 • Vimeo: Videoinhalte; Dienstanbieter: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO); Website: https://vimeo.com; Datenschutzerklärung: https://vimeo.com/privacy; Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): Wir weisen darauf hin, dass Vimeo Google Analytics einsetzen kann und verweisen hierzu auf die Datenschutzerklärung (https://policies.google.com/privacy) sowie die Opt-Out-Möglichkeiten für Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) oder die Einstellungen von Google für die Datennutzung zu Marketingzwecken (https://adssettings.google.com/).

Änderung und Aktualisierung der Datenschutzerklärung

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird. Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adressen und Kontaktinformationen von Unternehmen und Organisationen angeben, bitten wir zu beachten, dass die Adressen sich über die Zeit ändern können und bitten die Angaben vor Kontaktaufnahme zu prüfen.

Rechte der betroffenen Personen

Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:
 • Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
 • Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.
 • Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
 • Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
 • Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
 • Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.
 • Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorgaben der DSGVO verstößt.

Begriffsdefinitionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Übersicht über die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Begrifflichkeiten. Viele der Begriffe sind dem Gesetz entnommen und vor allem im Art. 4 DSGVO definiert. Die gesetzlichen Definitionen sind verbindlich. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dagegen vor allem dem Verständnis dienen. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert.
 • A/B-Tests: A/B-Tests dienen der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit von Onlineangeboten. Dabei werden Nutzern z.B. unterschiedliche Versionen einer Webseite oder ihrer Elemente, wie Eingabeformulare, dargestellt, auf denen sich die Platzierung der Inhalte oder die Beschriftungen der Navigationselemente unterscheiden können. Anschließend kann anhand des Verhaltens der Nutzer, z.B. längeres Verweilen auf der Webseite oder häufigerer Interaktion mit den Elementen, festgestellt werden, welche dieser Webseiten oder Elemente eher den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.
 • Heatmaps: "Heatmaps" sind Mausbewegungen der Nutzer, die zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden, mit dessen Hilfe z.B. erkannt werden kann, welche Webseitenelemente bevorzugt angesteuert werden und welche Webseitenelemente Nutzer weniger bevorzugen.
 • Konversionsmessung: Die Konversionsmessung (auch als "Besuchsaktionsauswertung" bezeichnet) ist ein Verfahren, mit dem die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen festgestellt werden kann. Dazu wird im Regelfall ein Cookie auf den Geräten der Nutzer innerhalb der Webseiten, auf denen die Marketingmaßnahmen erfolgen, gespeichert und dann erneut auf der Zielwebseite abgerufen. Beispielsweise können wir so nachvollziehen, ob die von uns auf anderen Webseiten geschalteten Anzeigen erfolgreich waren.
 • Personenbezogene Daten: "Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
 • Profile mit nutzerbezogenen Informationen: Die Verarbeitung von "Profilen mit nutzerbezogenen Informationen", bzw. kurz "Profilen" umfasst jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen (je nach Art der Profilbildung können dazu unterschiedliche Informationen betreffend die Demographie, Verhalten und Interessen, wie z.B. die Interaktion mit Webseiten und deren Inhalten, etc.) zu analysieren, zu bewerten oder, um sie vorherzusagen (z.B. die Interessen an bestimmten Inhalten oder Produkten, das Klickverhalten auf einer Webseite oder den Aufenthaltsort). Zu Zwecken des Profilings werden häufig Cookies und Web-Beacons eingesetzt.
 • Reichweitenmessung: Die Reichweitenmessung (auch als Web Analytics bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme eines Onlineangebotes und kann das Verhalten oder Interessen der Besucher an bestimmten Informationen, wie z.B. Inhalten von Webseiten, umfassen. Mit Hilfe der Reichweitenanalyse können Webseiteninhaber z.B. erkennen, zu welcher Zeit Besucher ihre Webseite besuchen und für welche Inhalte sie sich interessieren. Dadurch können sie z.B. die Inhalte der Webseite besser an die Bedürfnisse ihrer Besucher anpassen. Zu Zwecken der Reichweitenanalyse werden häufig pseudonyme Cookies und Web-Beacons eingesetzt, um wiederkehrende Besucher zu erkennen und so genauere Analysen zur Nutzung eines Onlineangebotes zu erhalten.
 • Tracking: Vom "Tracking“ spricht man, wenn das Verhalten von Nutzern über mehrere Onlineangebote hinweg nachvollzogen werden kann. Im Regelfall werden im Hinblick auf die genutzten Onlineangebote Verhaltens- und Interessensinformationen in Cookies oder auf Servern der Anbieter der Trackingtechnologien gespeichert (sogenanntes Profiling). Diese Informationen können anschließend z.B. eingesetzt werden, um den Nutzern Werbeanzeigen anzuzeigen, die voraussichtlich deren Interessen entsprechen.
 • Verantwortlicher: Als "Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
 • Verarbeitung: "Verarbeitung" ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten, sei es das Erheben, das Auswerten, das Speichern, das Übermitteln oder das Löschen.
Rechtstext von Dr. Schwenke - für weitere Informationen bitte anklicken.
Save settings
Cookies settings